Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Làm Sub Cơ Bản Với Aegisub

Được đăng lên bởi Venice Lee
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hướng Dẫn Làm Sub Cơ Bản Với Aegisub
Bước 1 : Load Video
- Chú ý : " Aegisub " ko phải là trình xem phim nên nó ko h ỗ tr ợ h ết các định d ạng file video đâu,
thế nên không phải lúc nào cũng load thành công. Nếu file nào mà nó load không được có ngh ĩa là
nó không hỗ trợ định dạng file hình ảnh đó, l ẽ dĩ nhiên các b ạn ph ải convert qua định d ạng khác
- Lưu ý : Mình khuyên các bạn nên chọn file AVI ấy, vì " Aegisub " s ẽ h ổ tr ợ file AVI t ốt h ơn các file
khác, có thể nói " Aegisub " hổ trợ AVI là tốt nhất cũng đc ...
- Cách Load Video : Mở Aegisub lên, trên thanh menu, chọn Video -> Open Video -> ( Ổ C,D /
Desktop) -> chọn file muốn làm sub.
Only the registered members can see the link
Bước 2 : Load Audio
- Chú ý : Load audio, đương nhiên là Load Audio của file Video mình đang làm sub. Còn b ạn nào
muốn Video mở 1 đằng, Audio mở 1 nẻo cũng được thôi vì phần Open Audio này hòan toàn tách biệt
với phần Open Audio From Video ở phía dưới.
- Cách Load Audio : Trên thanh menu, chọn Audio -> Open Audio From Video
Only the registered members can see the link
3 : Set thời gian của câu Sub
- Chú ý : Với mỗi 1 dòng sub, đương nhiên sẽ có thời điểm nó b ắt đầu và k ết thúc, mình s ẽ h ướng
dẩn các bạn cách set time cho từng dòng sub
Phím tắt Set Start Time là Crt + 3 và Set End Time là Crt + 4 nhé
- Cách set time cho từng dòng sub :
+ Trong khung video, các bạn sẽ thấy nút play, stop,( ai cần giải thích k ?!) và 1 nút [ ►] có công
dụng gì thì sẽ giải thích sau:
+ Ví dụ ở dưới là thì " Reinforce Zwei " chuẩn bị nói. Play Video cho tới khi " Reinforce Zwei " chu ẩn
bị nói thì Stop lại và sử dụng Crt + 3 để Set Start Time cho câu Sub
Only the registered members can see the link
+ Chỗ mà các bạn vừa Stop và sử dụng Crt + 3 đó đương nhiên sẽ là điểm khởi đầu c ủa câu Sub và
điểm mà các bạn Stop và sử dụng Crt + 4 sẽ đương nhiên là điểm k ết thúc của câu Sub
+ Play cho Video chạy tiếp, đến khi " Reinforce Zwei " nói xong thì các b ạn Stop m ột l ần n ữa và s ử
dụng Crt + 4 để Set End Time cho câu Sub
Bước 4 : Sau khi Set Start và End Time
- Sau khi Start và End Time :
+ Sau khi các bạn Set Start Time và Set End Time cho câu sub xong thì ta s ẽ có
Only the registered members can see the link

+ Chổ mình gạch chân sẽ thể hiện thế này :
Câu thoại sẽ xuất hiện trên Video từ : 2 phút 8 giây và 28% cho t ới 2 phút 11 giây và 91%
Style của dòng Sub là : Default, tức là do Aegisub m ặc định, cái ph ần Style này nói sau
Text của dòng Sub : Trống không tức là k có gì đó
Bước 5...
H ng D n Làm Sub C B n V i Aegisubướ ơ
B c 1 : Load Videoướ
- Chú ý : " Aegisub " ko ph i là trình xem phim nên nó ko h tr h t các nh d ng file video âu, ế đị đ
th nên không ph i lúc nào c ng load thành công. N u file nào mà nó load không c có ngh a là ế ũ ế đượ ĩ
nó không h tr nh d ng file hình nh ó, l d nhiên các b n ph i convert qua nh d ng khác đị đ ĩ đị
- L u ý : Mình khuyên các b n nên ch n file AVI y, vì " Aegisub " s h tr file AVI t t h n các file ư ơ
khác, có th nói " Aegisub " h tr AVI là t t nh t c ng c ... ũ đ
- Cách Load Video : M Aegisub lên, trên thanh menu, ch n Video -> Open Video -> ( C,D /
Desktop) -> ch n file mu n làm sub.
Only the registered members can see the link
B c 2 : Load Audioư
- Chú ý : Load audio, ng nhiên là Load Audio c a file Video mình ang làm sub. Còn b n nào đươ đ
mu n Video m 1 ng, Audio m 1 n o c ng c thôi vì ph n Open Audio này hòan toàn tách bi t đằ ũ đượ
v i ph n Open Audio From Video phía d i. ướ
- Cách Load Audio : Trên thanh menu, ch n Audio -> Open Audio From Video
Only the registered members can see the link
3 : Set th i gian c a câu Sub
- Chú ý : V i m i 1 dòng sub, ng nhiên s có th i i m nó b t u và k t thúc, mình s h ng đươ ờ đ đầ ế ướ
d n các b n cách set time cho t ng dòng sub
Phím t t Set Start Time là Crt + 3 và Set End Time là Crt + 4 nhé
- Cách set time cho t ng dòng sub :
+ Trong khung video, các b n s th y nút play, stop,( ai c n gi i thích k ?!) và 1 nút [ ] có công
d ng gì thì s gi i thích sau:
+ Ví d d i là thì " Reinforce Zwei " chu n b nói. Play Video cho t i khi " Reinforce Zwei " chu n ướ
b nói thì Stop l i và s d ng Crt + 3 Set Start Time cho câu Sub để
Only the registered members can see the link
+ Ch mà các b n v a Stop và s d ng Crt + 3 ó ng nhiên s i m kh i u c a câu Sub và đ đươ đ ở đầ
i m mà các b n Stop và s d ng Crt + 4 s ng nhiên là i m k t thúc c a câu Subđ đươ đ ế
+ Play cho Video ch y ti p, n khi " Reinforce Zwei " nói xong thì các b n Stop m t l n n a và s ế đế
d ng Crt + 4 Set End Time cho câu Sub để
B c 4 : Sau khi Set Start và End Timeướ
- Sau khi Start và End Time :
+ Sau khi các b n Set Start Time và Set End Time cho câu sub xong thì ta s
Only the registered members can see the link
Hướng Dẫn Làm Sub Cơ Bản Với Aegisub - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn Làm Sub Cơ Bản Với Aegisub - Người đăng: Venice Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng Dẫn Làm Sub Cơ Bản Với Aegisub 9 10 496