Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu xây dựng bản

Được đăng lên bởi tunglata113-gmail-com
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThS.Ks Lương văn Cảnh

LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn
1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN LỰA CHỌN NHÀ THẦU
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Các văn bản pháp quy có liên quan:

• Luật Xây dựng;
• Luật Đấu thầu;

ThS.Ks Lương văn Cảnh

• Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009;
• Nghị định 12/2009/NĐ-CP;
• Nghị định 112/2009/NĐ-CP
• Một số văn bản có liên quan khác.
2

ThS.Ks Lương văn Cảnh

MỤC TIÊU CỦA VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

“Đấu thầu là quá trình lựa
chọn nhà thầu đáp ứng các
yêu cầu của bên mời thầu để
thực hiện gói thầu trên cơ sở
bảo đảm tính cạnh tranh,
công bằng, minh bạch và
hiệu quả kinh tế…”.…
3

ThS.Ks Lương văn Cảnh

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đấu thầu rộng rãi

HS Mời thầu-HS Dự thầu

Đấu thầu hạn chế

HS Mời thầu-HS Dự thầu

Chào hàng cạnh tranh

HS Yêu cầu-HS Đề xuất

Mua sắm trực tiếp

HS Yêu cầu-HS Đề xuất

Chỉ định thầu

HS Yêu cầu-HS Đề xuất

Tự thực hiện
4

CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU

Người có thẩm quyền (…)
Cơ quan, tổ chức thẩm định
Chủ đầu tư

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Bên mời thầu
Tổ chuyên gia đấu thầu
Nhà thầu
Đối tượng liên quan khác (…)
5

Các yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng

Giấy CNĐKKD, Giấy CNĐT

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Tổ chức

Cá nhân

Hạch toán kinh tế độc lập
Tình hình tài chính tốt
Năng lực hành vi dân sự,
Không trách nhiệm hình sự
Đăng ký hoạt động,
có chứng chỉ phù hợp.

6

Các yêu cầu về minh bạch trong đấu thầu

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Các nhà thầu phải độc lập với nhau về tổ chức và độc
lập với nhau về tài chính khi:
•Không cùng thuộc một tổ chức ra quyết định thành lập.
•Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của kể từ
ngày 01 tháng 4 năm 2009.
Chủ đầu tư và nhà thầu phải độc lập với nhau về tổ
chức, và tài chính kể từ 01/04/09 khi :
•Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau;
•Nhà thầu là tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

7

TÌNH HUỐNG

ThS.Ks Lương văn Cảnh

q Chủ đầu tư đã tổ chứ c x ong đấu thầu và ký hợp đồng với

m ột công ty xây dựng. Tuy nhiên k hi triển k hai thi công
nhà thầu có quyết định giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho
m ột x í nghiệp trự c thuộc m ình đứ ng ra tổ chứ c thi công,
đồng thời đư ợc sử dụng con dấu và tài k hoản của x í
nghiệp để giao dịch, thự c hiện bảo đảm hợp đồng, bảo
đảm tiền ứng, ký kết các biên bản nghiệm thu giai đoạn,
hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm
thu k hối lư ợng hoàn thành và các k hối...
ThS.Ks Lương văn Cảnh
1
LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn
www.dutoan.vn
www.dutoan.vn/forums/
Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu xây dựng bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu xây dựng bản - Người đăng: tunglata113-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu xây dựng bản 9 10 186