Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn nội dung ôn thi tốt nghiệp quốc gia môn triết học mac-lenin_2005

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUỐC GIA MÔN TRIẾT HỌC MAC-LENIN

PHẦN I:Mục đích,yêu cầu:
- Học viên ôn thi toàn bộ chương trình đã học một cách toàn diện, hệ thống.
- Nắm được bản chất cách mạng và khoa học các nguyên lý, quy luật; bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
- Xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nắm cơ sở lý luận để quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, xây dựng niềm tin, ý chí,quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
- Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái.

PHẦN II:Nội dung ôn tập:
1.Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học? Các phương pháp nhận thức thế giới của Triết học?.
- Trình bày định nghĩa Triết học theo quan điểm của Triết học ML.
- Phân tích nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của Tr.H.
- Phân tích vấn đề cơ bản của Tr.H.
- Sự đối lập giữa hai phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.

2.Tính tất yếu ra đời của Triết học Mac.Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong Triết học do Mac và Angghen thực hiện.
- Phân tích các tiền đề khách quan.
- Vai trò của Mac và Ăngghen.
- Trình bày thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do Mac và Ăngghen thực hiện.

3.Trình bày đối tượng, đặc điểm và vai trò của triết học M-L.
- Trình bày đối tượng của tr.học Mac-Lenin.
- Phân tích đặc điểm của tr.học Mac-Lenin.
- Vai trò của tr.học Mac-Lenin.
- Mối quan hệ biện chứng của tr.học M-L với các khoa học cụ thể.

4.Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và các hình thức tồn tại của nó.
- Phân tích định nghĩa vật chất của Lenin.
- Ý nghĩa khoa học của Định nghĩa.
- Định nghĩa vật chất của Lenin dưới ánh sáng của kh.học hiện đại.
- Vật chất xã hội, vật chất trong lĩnh vực lịch sử
- Phân tích quan điểm về tính thống nhất vật chất trong thế giới.
- Trình bày quan điểm của tr.học M-L về sự vận động của vật chất.
- Quan điểm về không gian và thời gian và ý nghĩa của vấn đề này trong lĩnh vực quân sự.

5.Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức; vai trò của ý thức trong hoạt động thực tiễn.
- Nguồn gốc của ý thức.
+Nguồn gốc tự nhiên
+Nguồn gốc xã hội.
- Bản chất của ý thức.
+Tính năng động và sáng tạo của ý thức.
+Quan hệ giữa phản ánh và sáng tạo.
+Kết cấu của ý thức (trình bày kết cấu theo chiều ngang)
- Vai trò của ý thức trong hoạt động thực tiễn.

6.Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.Ý nghĩa phương pháp luận và phê phán bệnh chủ quan,duy ý chí.
- Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận.
- P.tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí.

7.Phép biện chứng duy vật về mối quan hệ phổ biến và sự phát triển?
- Sự ra đời của phép biện chứng duy vật.
- Đối tượng của phép biện chứng duy vật.
- Vai trò của phép biện chứng duy vật đối với người cán bộ KH-KT.
- Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật:nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.Mỗi nguyên lý cần nắm vững Khái niệm,Nội dung và Ý nghĩa phương pháp luận.
- Nắm vững nội dung các nguyên tắc xem xét: khách quan,toàn diện,lịch sử,cụ thể và phát triển.

8.Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật.
- Trình bày định nghĩa,mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận của các cặp phạm trù sau:
- Cái chung và cái riêng.
- Nguyên nhân và kết quả.
- Bản chất và hiện tượng.
- Tất nhiên và ngẫu nhiên.
- Nội dung và hình thức.
- Khả năng và hiện thực.
Hướng dẫn nội dung ôn thi tốt nghiệp quốc gia môn triết học mac-lenin_2005 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hướng dẫn nội dung ôn thi tốt nghiệp quốc gia môn triết học mac-lenin_2005 9 10 363