Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn thi môn XH học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC

1

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI
KHOA HOÅCPTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG

2

TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY
LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
CHUÃ NGHÔA
XAÄ HÖÅI
KHOA HOÅC
(Taái baãn coá sûãa chûäa, böí sung)

NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
NÙM 2000HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC

TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ
PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG (CHUÃ BIÏN)
PTS. PHAÅM VÙN HUÂNG
HAÂ NGOÅC KIÏÅU
PGS. TRÊÌN VÙN SINH
PTS. DÛÚNG VÙN DUYÏN
PTS. PHAÅM VÙN CHÑNH
TRÕNH TRÑ THÛÁC
NGUYÏÎN THANH HAÃI

Taái baãn coá sûãa chûäa, böí sung
Ngûúâi thûåc hiïån: PTS. Phaåm ngoåc thanh3

PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG

4

MUÅC LUÅC

LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .................................................................................................................... 7
1. CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHÖNG TÛÚÃNG ÀAÄ RA ÀÚÂI NHÛ THÏË NAÂO VAÂ CAÁC GIAI
ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CHUÃ YÏËU CUÃA NOÁ? ................................................................................. 8
2. ÀÊU LAÂ GIAÁ TRÕ LÕCH SÛÃ CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHÖNG TÛÚÃNG - PHÏ PHAÁN
ÀÊÌU THÏË KYÃ XIX? ........................................................................................................................ 9
3. ÀÊU LAÂ SÛÅ RA ÀÚÂI VAÂ CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CHUÃ YÏËU CUÃA CHUÃ NGHÔA
XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC? .................................................................................................................. 11
4. ÀÊU LAÂ ÀÖËI TÛÚÅNG VAÂ PHÛÚNG PHAÁP NGHIÏN CÛÁU CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI
KHOA HOÅC?................................................................................................................................. 15
5. ÀÊU LAÂ CÚ SÚÃ KHAÁCH QUAN QUY ÀÕNH SÛÁ MÏÅNH LÕCH SÛÃ CUÃA GIAI CÊËP CÖNG
NHÊN? LIÏN HÏÅ VÚÁI GIAI CÊËP CÖNG NHÊN VIÏÅT NAM? ................................................ 16
6. VÒ SAO NOÁI ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN LAÂ NHÊN TÖË BAÃO ÀAÃM CHO GIAI CÊËP CÖNG NHÊN
THÛÅC HIÏÅN THÙÆNG LÚÅI SÛÁ MÏÅNH LÕCH SÛÃ CUÃA MÒNH?................................................ 19
7. TAÅI SAO NOÁI CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA LAÂ CON ÀÛÚÂNG TÊËT YÏËU CUÃA
QUAÁ TRÒNH THÛÅC HIÏÅN SÛÁ MÏÅNH LÕCH SÛÃ CUÃA GIAI CÊËP CÖNG NHÊN? ................ 21
8. CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA COÁ NHÛÄNG ÀÙÅC ÀIÏÍM GÒ?.................................... 22
9. LYÁ LUÊÅN CAÁCH MAÅNG KHÖNG NGÛÂNG C...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn thi môn XH học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Hướng dẫn ôn thi môn XH học 9 10 965