Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phỏng vấn trong đánh giá nội bộ ISO 9001

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4740 lần   |   Lượt tải: 22 lần
HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN TRONG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008
1. PHỎNG VẤN PHỤ TRÁCH CÁC BỘ PHẬN

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

B – CƠ CẤU TỔ CHỨC & CHỨC NĂNG
NHIỆM VỤ
Chức năng nhiệm vụ của bộ phận là gì?
Chức năng nhiệm vụ này được quy định ở
đâu?
Bộ phận phân công công việc trong nội bộ
như thế nào để thực hiện các chức năng
nhiệm vụ này?
Cách thức phân công trong nội bộ như thế
nào (sơ đồ tổ chức bộ phận, mô tả công
việc, quy định về phân công…)?
Việc phân công công việc này có triển khai
hết các chức năng nhiệm vụ (có chức năng
nhiệm vụ nào chưa được đề cập)?
Trách nhiệm, quyền hạn cho các công việc
có được xác định rõ ràng và trao đổi trong
bộ phận?

C – NĂNG LỰC VÀ NHẬN THỨC
1. Bộ phận có xác định yêu cầu năng lực cho vị trí công việc trong bộ phận?
2. Yêu cầu về năng lực này được quy định như thế nào (bản mô tả công việc,
tiêu chuẩn chức danh, trong quy trình…)?
3. Làm thế nào để phụ trách bộ phận biết được mức độ đáp ứng các yêu cầu
về năng lực của các nhân viên trong bộ phận?
4. Tình hình hiện tại về mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực tại bộ phận như thế
nào?
5. Với các nhu cầu năng lực cần bổ sung (nhân viên có năng lực chưa đáp ứng
yêu cầu) thì bộ phận có kế hoạch đào tạo/bổ sung như thế nào?
6. Sau khi tiến hành đào tạo/bổ sung năng lực, làm thế nào để bộ phận biết
được yêu cầu năng lực đã được đáp ứng?
7. Hồ sơ năng lực của nhân viên trong bộ phận được lưu như thế nào?

CÁC CHỈ DẪN SỬ DỤNG CHUNG
1. Hướng dẫn này đưa ra các câu hỏi định
hướng mà chuyên gia đánh giá nội bộ có
thể sử dụng khi tiến hành đánh giá nội
bộ tại bộ phận được phân công.
2. Các câu hỏi định hướng này giúp
chuyên gia đánh giá thu thập các bằng
chứng đánh giá.
3. Các câu hỏi trong hướng dẫn không phải
là các câu hỏi “đóng” dùng để quyết định
sự phù hợp hay không phù hợp. Để
quyết định phù hợp hay không phù hợp,
chuyên gia đánh giá phải dựa vào các
tiêu chí đánh giá trong ISO 9001 hoặc
các tài liệu liên quan.
4. Các câu hỏi định hướng này cần được
sử dụng kết hợp với các yêu cầu liên
quan của tiêu chuẩn ISO 9001 và các tài
liệu áp dụng tại bộ phận được đánh giá.

P & Q SOLUTIONS – TÀI LIỆU THAM KHẢO

A – MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH
Bộ phận có thiết lập mục tiêu chất lượng cho
các chức năng/công việc chính?
Các mục tiêu này có liên quan như thế nào
đến chính sách chất lượng, mục tiêu của tổ
chức?
Các mục tiêu chất lượng này có liên quan
như thế nào đến mục tiêu chất lượng của bộ
phận khác?
Cơ sở để xây dựng các mục tiêu chất lượng
này là g...
HƯỚNG DN PHNG VN TRONG ĐÁNH GIÁ NI B H THNG QUN LÝ
CHT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008
P & Q SOLUTIONS CO., LTD. Rev. 01 Page 1 of 2
P & Q SOLUTIONS – TÀI LIU THAM KH
1. PHNG VN PH TRÁCH CÁC B PHN
O
C – NĂNG LC VÀ NHN THC
1. B phn có xác định yêu cu năng lc cho v trí công vic trong b phn?
2. Yêu cu v năng lc này được quy định như thế nào (bn mô t công vic,
tiêu chun chc danh, trong quy trình…)?
3. Làm thế nào để ph trách b phn biết được mc độ đáp ng các yêu cu
v năng lc ca các nhân viên trong b phn?
4. Tình hình hin ti v mc độ đáp ng yêu cu năng lc ti b phn như thế
nào?
5. Vi các nhu cu năng lc cn b sung (nhân viên có năng lc chưa đáp ng
yêu cu) thì b phn có kế hoch đào to/b sung như thế nào?
6. Sau khi tiến hành đào to/b sung năng lc, làm thế nào để b phn biết
được yêu cu năng lc đã được đáp ng?
7. H sơ năng lc ca nhân viên trong b phn được lưu như thế nào?
B – CƠ CU T CHC & CHC NĂNG
NHIM V
1. Chc năng nhim v ca b phn là gì?
2. Chc năng nhim v này được quy định
đâu?
3. B phn phân công công vic trong ni b
như thế nào để thc hin các chc năng
nhim v này?
4. Cách thc phân công trong ni b như thế
nào (sơ đồ t chc b phn, mô t công
vic, quy định v phân công…)?
5. Vic phân công công vic này có trin khai
hết các chc năng nhim v (có chc năng
nhim v nào chưa được đề cp)?
6. Trách nhim, quyn hn cho các công vic
được xác định rõ ràng và trao đổi trong
b phn?
A – MC TIÊU VÀ K HOCH
1. B phn có thiết lp mc tiêu cht lượng cho
các chc năng/công vic chính?
2. Các mc tiêu này có liên quan như thế nào
đến chính sách cht lượng, mc tiêu ca t
chc?
CÁC CH DN S DNG CHUNG
1. Hướng dn này đưa ra các câu hi định
hướng mà chuyên gia đánh giá ni b
th s dng khi tiến hành đánh giá ni
b ti b phn được phân công.
2. Các câu hi định hướng này giúp
chuyên gia đánh giá thu thp các bng
chng đánh giá.
3. Các câu hi trong hướng dn không phi
là các câu hi “đóng” dùng để quyết định
s phù hp hay không phù hp. Để
quyết định phù hp hay không phù hp,
chuyên gia đánh giá phi da vào các
tiêu chí đánh giá trong ISO 9001 hoc
các tài liu liên quan.
4. Các câu hi định hướng này cn được
s dng kết hp vi các yêu cu liên
quan ca tiêu chun ISO 9001 và các tài
liu áp dng ti b phn được đánh giá.
MC TIÊU VÀ K
HO
CƠ CU T
CHC
CH
3. Các mc tiêu cht lượng này có liên quan
như thế nào đến mc tiêu cht lượng ca b
phn khác?
4. Cơ s để xây dng các mc tiêu cht lượng
này là gì?
5. Làm thế nào để b phn có th đạt đưc
các mc tiêu cht lượng đã đề ra?
6. Các mc tiêu này s được theo dõi và đo
lường như thế nào?
7. Làm thế nào để tuyên truyn các mc tiêu
cht lượng đến nhân viên trong b phn?
8. Kết qu thc hin mc tiêu cht lượng ca
b phn s được tng hp, đánh giá và xem
xét như thế nào? Bao nhiêu lâu mt ln?
D – ĐÁNH GIÁ VÀ XEM XÉT
1. Mc độ đạt được các mc tiêu cht lượng ca b phn như thế nào?
2. Nếu có mc tiêu chưa đạt được, b phn có kế hoch thc hin các hot
động tiếp theo như thế nào?
3. B phn tiến hành phân tích d liu như thế nào để biết được xu hướng ca
các quá trình mà b phn thc hin?
QUN LÝ B
PH
N
ĐÁNH GIÁ VÀ NĂNG LC VÀ
XEM XÉT
NH
NTHC
Hướng dẫn phỏng vấn trong đánh giá nội bộ ISO 9001 - Trang 2
Hướng dẫn phỏng vấn trong đánh giá nội bộ ISO 9001 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn phỏng vấn trong đánh giá nội bộ ISO 9001 9 10 806