Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn SAP 2000 trong tính toán kết cấu đài nước

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 7900 lần   |   Lượt tải: 131 lần
ÖÙ

NG DUÏNG PHAÀN MEÀM SAP2000
TRONG TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU ÑAØI NÖÔÙC

Taøi lieäu naøy ñöôïc vieát treân giao dieän cuûa SAP2000 V9.03
Nguyen tran nguyen ©
nn-tt nn@yahoo.com

Cho ñaøi nöôùc coù hình daïng nhö hình veõ vôùi caùc kích thöôùc (m) nhö sau :

10
1,5

6
10

2

1. Chaân ñaøi
2. Voû noùn cuït
3. Thaønh ñaøi
4. Voøm ñaùy
5. Thaønh trong
6. Naép ñaøi

6,5

8

1,8

1,5

3

1

5

9
4

25,5

7

16

1

5

t = 0,2m
t = 0,25m
t = 0,2m
t = 0,25m
t = 0,2m
t = 0,12m

7. Daàm döôùi
8. Daàm giöõa
9. Daàm voøm ñaùy
10. Daàm treân

0,4x0,3m
0,4x0,3m
0,3x0,25m
0,3x0,25m

Böôùc 1 : Taïo moâ hình töø Template
Luoân choïn ñôn vò tính tröôùc khi thöïc hieän taïo moâ hình.

•

Choïn ñôn vò tính : trong baûng ñôn vò tính ôû döôùi goùc phaûi,
choïn ñôn vò tính laø KN,m,C

•

Taïo moâ hình töø Template :
- Choïn File – Newmodel , choïn moâ hình Ñaøi nöôùc ( Storage Structure ), choïn ñaøi daïng 1, nhaäp
vaøo caùc thoâng soá sau :

Theo cao ñoä

Theo ñöôøng kính

Num of Divisions, Angular = 16 : theo chu vi chia thaønh 16 phaàn x 22,5o = 360o
Max Spacing, Surface = 1 : theo chieàu cao, cöù ≤ 1 m chia thaønh 1 phaàn töû
Khoâng ñaùnh daáu vaøo oâ : Restrains (lieân keát)
Sau khi thöïc hieän, treân maøn hình Sap seõ coù daïng sau :
Maëc ñònh, Sap taïo ra 2 khung nhìn : khung nhìn 3D-View vaø khung nhìn Top. Trong ñoù, khung nhìn
3D-View ñöôïc hieån thò ôû traïng thaùi nhìn phoái caûnh. Ñeå taét traïng thaùi nhìn phoái caûnh, click choïn khung
nhìn 3D-View, sau ñoù choïn nuùt “hình maét kieáng”.
C où theå taét bôùt 1 khung nhìn neáu muoán . Ñeå taïo laïi 2 khung nhìn, choïn Option – Windows – Two Tiled
Vertically.
Caùc ñöôøng maøu xaùm ñöôïc hieån thò treân maøn hình laø caùc ñöôøng löôùi, ñeå taét/môû traïng thaùi hieån thò löôùi,
choïn View – Show Gird, hay phím taét F7.

Set Display Option

Ñöôøng
löôùi

Ñeå toâ ñaày phaàn töû ,töø Menu, choïn View – Set Display Option , hay phím taét Ctrl+E, hay nuùt “chöõ V”
treân maøn hình, choïn Fill Object . (Töø ñaây, chöùc naêng View – SetDisplay Option ñöôïc goïi taét laø “nuùt V”)
Caùc nuùt ñöôïc taïo ra maëc ñònh laø ôû traïng thaùi aån ( Invisible), ñeå hieån thò nuùt ta haõy taét cheá ñoä Invisible .
(Ñoâi khi caàn phaûi duøng nuùt Restore Full View hay phím F3 thì môùi coù theå hieån thò ñöôïc nuùt vaø chöùc naêng
Fill Object )

Böôùc 2 : Khai baùo vaät lieäu vaø khai baùo tieát dieän
•

Khai baùo vaät lieäu :
- Töø Menu, choïn Define – Materials
- choïn CONC ( concrete) vaø kích nuùt Modify/Show
Nhaäp vaøo caùc thoâng soá...
ÖÙ
NG DUÏNG PHAÀN MEÀM SAP2000
TRONG TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU ÑAØI NÖÔÙC
Taøi lieäu naøy ñöôïc vieát treân giao dieän cuûa SAP2000 V9.03
nn-tt nn@yahoo.com
Nguyen tran nguyen ©
Cho ñaøi nöôùc coù hình daïng nhö hình veõ vôùi caùc kích thöôùc (m) nhö sau :
5
10
16
1,5 6,5 1,5
25,5
1,8
1
3
8
1
0
6
2
7
4
9
5
1
1. Chaân ñaøi t = 0,2m
2. Voû noùn cuït t = 0,25m
3. Thaønh ñaøi t = 0,2m
4. Voøm ñaùy t = 0,25m
5. Thaønh trong t = 0,2m
6. Naép ñaøi t = 0,12m
7. Daàm döôùi 0,4x0,3m
8. Daàm giöõa 0,4x0,3m
9. Daàm voøm ñaùy 0,3x0,25m
10. Daàm treân 0,3x0,25m
Hướng dẫn SAP 2000 trong tính toán kết cấu đài nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn SAP 2000 trong tính toán kết cấu đài nước - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hướng dẫn SAP 2000 trong tính toán kết cấu đài nước 9 10 392