Ktl-icon-tai-lieu

Hường dẫn sử dụng phần mềm máy xén thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM
MÁY XÉN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dành cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30
tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính
của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu lưu hành nội bộ
Phiên bản 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Máy xén thủ tục hành chính

MỤC LỤC
1

Giới thiệu chung ........................................................................................... 4

2

Giới thiệu phần mềm Máy xén thủ tục hành chính ........................................... 4

3

Khởi động .................................................................................................... 5
3.1
3.2

Cấp quyền quản lý và quyền của người dùng ........................................... 5

3.3

Phân cấp người dùng ............................................................................. 5

3.4

Hệ thống thư mục.................................................................................. 6

3.5
4

Kết nối Internet ..................................................................................... 5

Tên người dùng và mật khẩu .................................................................. 7

Ứng dụng quản lý thể chế ............................................................................. 7
4.1

Kết nối với phần mềm ............................................................................ 7

4.2

Cửa sổ đăng nhập.................................................................................. 7

4.2.1

Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ .................................... 8

4.2.2

Quên tên người dùng hoặc mật khẩu ................................................ 8

4.2.3

Địa chỉ email không hợp lệ ............................................................... 8

4.3
5

Cửa sổ mặc định của Ứng dụng quản lý thể chế ....................................... 9

Hồ sơ TTHC ............................................................................................... 10
5.1

Cửa sổ Hồ sơ TTHC.............................................................................. 11

5.2

Tạo Hồ sơ TTHC mới ............................................................................ 11

5.2.1

Giao diện của phần Thống kê TTHC ................................................ 12

5.2.2

Rà soát......................................................................................... 20

5.2.3

Quản lý ...........................................................................................
HƯỚNG DN S DNG
PHN MM
MÁY XÉN TH TC HÀNH CHÍNH
Dành cho T công tác thc hin Đề án 30
ti các b, cơ quan ngang b, UBND cp tnh
T công tác chuyên trách ci cách th tc hành chính
ca Th tướng Chính ph
Tài liu lưu hành ni b
Phiên bn 3.0
Hường dẫn sử dụng phần mềm máy xén thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hường dẫn sử dụng phần mềm máy xén thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Hường dẫn sử dụng phần mềm máy xén thủ tục hành chính 9 10 492