Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng topt

Được đăng lên bởi nguyenbahungnghean
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung
TOPO Híng dÉn sö dông
1
Ch¬ng 1 : Giíi thiÖu chung
Nh»m phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ (thiÕt kÕ ®êng, kªnh, ®ª ®Ëp, san nÒn...). CÇn tiÕn
hµnh kh¶o s¸t vµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh. §©y lµ bíc hÕt søc quan träng, quyÕt
®Þnh rÊt nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ sau nµy. Tríc ®©y qu¸ tr×nh kh¶o s¸t
vµ thiÕt kÕ gÇn nh t¸ch biÖt nhau (xÐt trªn ph¬ng diÖn mét hÖ thèng th«ng tin), viÖc
giao tiÕp gi÷a 2 qu¸ tr×nh ®îc thùc hiÖn thñ c«ng: kÕt qu¶ cña c«ng t¸c kh¶o s¸t
®îc chuyÓn sang c«ng t¸c thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c sæ ®o, b¶n ®å giÊy hoÆc c¸c tËp tin
b¶n ®å trªn m¸y thuÇn tuý vÒ m« t¶ h×nh häc, rÊt Ýt hoÆc kh«ng cã c¸c th«ng tin vÒ ®Þa
h×nh sè. Ngêi thiÕt kÕ gÇn nh ph¶i thùc hiÖn l¹i mét sè c«ng ®o¹n vÒ nhËp d÷ liÖu
®Þa h×nh, g©y l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ c«ng søc.
§Ó tù ®éng ho¸ viÖc giao tiÕp gi÷a hai qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ, c«ng ty Hµi
Hoµ ®· nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ cho ra ®êi phÇm mÒm Topo lµ mét ch¬ng tr×nh phÇn
mÒm trî gióp qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ lËp b¶n ®å ®Þa h×nh sè. C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh do
Topo lËp ra chøa ®ùng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ ®Þa h×nh, trªn c¬ së ®ã, ngêi thiÕt kÕ
tiÕn hµnh ®îc c«ng viÖc cña m×nh lu«n, bá qua giai ®o¹n nhËp d÷ liÖu trung gian, tiÕt
kiÖm thêi gian, c«ng søc vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, thèng nhÊt cña d÷ liÖu.
PhÇm mÒm Topo ch¹y trong m«i trêng AutoCAD 14 hoÆc AutoCAD 2000 víi hÖ
thèng menu, hép tho¹i b»ng tiÕng ViÖt, cã hÖ thèng trî gióp trùc tuyÕn rÊt thuËn tiÖn
cho ngêi sö dông khi cÇn tra cøu c¸ch sö dông.
1.1 Bé phÇn mÒm gåm cã
01 ®Üa CD + 01 kho¸ cøng + 01 s¸ch híng dÉn sö dông.
Yªu cÇu phÇn cøng vµ hÖ ®iÒu hµnh:
M¸y tÝnh Pentium hoÆc cao h¬n RAM tèi thiÓu 64MB, HDD 1GB
HÖ ®iÒu hµnh Window 9x hoÆc Window 2000 cã phÇn mÒm AutoCAD 14 hoÆc
2000.
1.2 C¸c bíc tiÕn hμnh cμi ®Æt ch¬ng tr×nh
-
L¾p kho¸ cøng vµo cæng m¸y in.
- Cµi ®Æt tõ ®Üa CD-ROM (file setup.exe trong bé cµi) tuú theo AutoCAD 14
hoÆc 2000 ®Ó ch¹y bé cµi t¬ng øng.
- KÕt thóc qu¸ tr×nh cµi, khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh nÕu lµ cµi lÇn ®Çu tiªn ®Ó
ch¬ng tr×nh nhËn kho¸ cøng.
- Nh¾p ®óp biÓu tîng ch¬ng tr×nh trªn Desktop hoÆc Start/Programs/ BiÓu
tîng ch¬ng tr×nh -> L« g« xuÊt hiÖn -> ch¬ng tr×nh s½n sµng lµm viÖc
trong m«i trêng AutoCAD.
Mét sè vÊn ®Ò cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ch¹y ch¬ng tr×nh
hướng dẫn sử dụng topt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng topt - Người đăng: nguyenbahungnghean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng topt 9 10 854