Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Thiết kế trên Cimatron E7.0

Được đăng lên bởi anhquy892000
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 8052 lần   |   Lượt tải: 148 lần
Hướng dẫn Thiết kế trên Cimatron E7.0

Mục lục
Mục lục...........................................................................................................................1
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CIMATRON ELITE 7.0 .....................................................3
1.1
Tạo ñối tượng mới........................................................................................3
1.2
Mở ñối tượng có sẵn ....................................................................................4
1.3
Môi trường thiết kế .......................................................................................6
1.4
Mouse và Keyboard .....................................................................................6
1.5
Các ñặc tính của con trỏ...............................................................................7
1.6
Chức năng màn hình....................................................................................8
1.7
Lọc ñối tượng ...............................................................................................9
1.8
Sets và M – View........................................................................................10
CHƯƠNG II
SKETCH .............................................................................................14
Sketch Toolbar .........................................................................................................15
2.1
ðoạn thẳng (Line) :.....................................................................................17
2.2
Hình hộp (Box) ...........................................................................................17
2.3
ðường tròn (circle) : ...................................................................................18
2.4
Tạo Ellipse:.................................................................................................19
2.5
Tạo cung tròn (Arcs) :.................................................................................19
2.6
Tạo ñường cong Spline..............................................................................21
2.7
Tạo ñường ñối xứng (Symmetry) ...............................................................21
2.8
Tạo ñối tượng chỉ dẫn tham khảo (Add reference entities) ........................22
2.9
Thêm các ñối tượng hình học cho chi tiết và cụm chi tiết ( Add Geometry
for Part/ Assembly)................................................................................................23
2.10 Xác ñịnh kích thước cho ñối tượng ................
Hướng dẫn Thiết kế trên Cimatron E7.0
1
Mục lục
Mục lục...........................................................................................................................1
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CIMATRON ELITE 7.0 .....................................................3
1.1 Tạo ñối tượng mới........................................................................................3
1.2 Mở ñối tượng có sẵn....................................................................................4
1.3 Môi trường thiết kế .......................................................................................6
1.4 Mouse và Keyboard .....................................................................................6
1.5 Các ñặc tính của con trỏ...............................................................................7
1.6 Chức năng màn hình....................................................................................8
1.7 Lọc ñối tượng ...............................................................................................9
1.8 Sets và M – View........................................................................................10
CHƯƠNG II SKETCH .............................................................................................14
Sketch Toolbar .........................................................................................................15
2.1 ðoạn thẳng (Line) :.....................................................................................17
2.2 Hình hộp (Box) ...........................................................................................17
2.3 ðường tròn (circle) : ...................................................................................18
2.4 Tạo Ellipse:.................................................................................................19
2.5 Tạo cung tròn (Arcs) :.................................................................................19
2.6 Tạo ñường cong Spline..............................................................................21
2.7 Tạo ñường ñối xứng (Symmetry)...............................................................21
2.8 Tạo ñối tượng chỉ dẫn tham khảo (Add reference entities) ........................22
2.9 Thêm các ñối tượng hình học cho chi tiết và cụm chi tiết ( Add Geometry
for Part/ Assembly)................................................................................................23
2.10 Xác ñịnh kích thước cho ñối tượng ............................................................24
2.11 Thay ñổi ñối tượng (Edit)............................................................................25
2.12 Thêm các rằng buộc (Add Constraint)........................................................25
CHƯƠNG III ðƯỜNG CONG.................................................................................27
3.1 ðường cong Composite : ...........................................................................27
3.2 ðường thẳng (Line) :..................................................................................27
3.3 ðường Spline : ...........................................................................................31
3.4 Tạo ñường xoắn vít (Helix) :.......................................................................32
3.5 From Face : Tạo ñường cong từ cách cạnh bề mặt...................................33
3.6 Intersection : Tạo ñường cong là giao của các bề mặt ..............................34
3.7 Silhouette : .................................................................................................35
3.8 Offset - Tạo ñường cong ñồng dạng ..........................................................36
3.9 Extend - Mở rộng (kéo dài) ñường cong ....................................................38
3.10 Project ........................................................................................................40
3.11 Split - Chia ñường cong thành ñường cong ...............................................42
3.12 Trim - Cắt tỉa ñường cong ..........................................................................43
3.13 Modify Fair - Hiệu chỉnh tạo ñộ trơn ñường cong.......................................44
CHƯƠNG IV BỀ MẶT............................................................................................48
4.1 Sweep - Phát triển một biên dạng theo một hướng ñể tạo thành bề mặt...48
4.2 Revolve ......................................................................................................50
4.3 Blend ..........................................................................................................52
4.4 Drive...........................................................................................................55
4.5 Mesh ..........................................................................................................61
4.6 Bounded.....................................................................................................61
Hướng dẫn Thiết kế trên Cimatron E7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Thiết kế trên Cimatron E7.0 - Người đăng: anhquy892000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Hướng dẫn Thiết kế trên Cimatron E7.0 9 10 500