Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA CƠ KHÍ - ĐHNT

Được đăng lên bởi Trần Văn Đoàn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TẠI KHOA CƠ KHÍ - ĐHNT
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là một chuyên khảo thể hiện khả năng vận dụng tổng hợp
những kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ được trong khoá học. ĐATN do sinh viên (SV) thực
hiện d ưới sự hướng dẫn chính của một viên chức giảng dạy (GV) có chức danh từ giảng viên
trở lên . Cán bộ phòng thí nghiệm (GVTN) và chuyên gia trong lĩnh vực liên quan có học vị từ
kỹ sư trở lên có thể được mời tham gia hướng dẫn phụ.
Theo qui định hiện hành, Đ ATN có chức năng tương đương một học phần chuyên
môn có thời lượng 1 5 đvht và có giá trị thay thế các môn thi tốt nghiệp kiến thức cơ sở và
chuyên ngành.
Điều kiện được thực hiện ĐATN :
1) Đã tích luỹ đủ số học phần được qui định trong chương trình đào tạo (trừ học
phần GDTC và GDQP).
2) Đểm trung bình tích luỹ : ĐTBTL ≥ 6,00
II. QUI TRÌNH THỰC HIỆN ĐATN
Bước 1 : XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề Cương ĐATN được coi như bản thiết kế mà SV căn cứ vào đó để " thi công"
ĐATN của mình. Đề cương ĐATN do SV xây dựng với sự cố vấn của Cán Bộ Hướng Dẫn
(CBHD) và phải được CBHD phê duyệt trước khi triển khai.
Trong Đề cương ĐATN cần trình bày những nội dung sau (Mẫu ĐATN -02):
1) Đối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu.
2) Nội dung ĐATN.
3) Kế hoạch thực hiện.
 Đối tượng nghiên cứu - là toàn bộ sự vật hoặc hiện tượng trong phạm vi quan tâm
của đề tài. Ví dụ : đề tài " Phân tích đặc điểm cấu tạo và khai thác kỹ thuật các loại bơm cao
áp trang bị trên động cơ diesel tàu cá " có đối tượng nghiên cứu là bơm cao áp của động cơ
diesel tàu cá.
 Phạm vi nghiên cứu - là một phần giới hạn của đối tượng nghiên cứu về qui mô,
không gian và thời gian. Cơ sở để xác định phạm vi nghiên cứu có thể là :
+ Đảm bảo tính đại diện đủ cao của đối tượng nghiên cứu.
+ Quĩ thời gian để hoàn tất cô ng trình.
+ Phương tiện, thiết bị, kinh phí , v.v.
Ví dụ : phạm vi nghiên cứu của đề tài trên có thể là các động cơ tàu cá thuộc Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hoà quản lý .

 Mục tiêu nghiên cứu - là cái đích mà người nghiên cứu đặt ra để đ ịnh hướng nỗ
lực nghiên cứu và đạt tới. Ví dụ : mục tiêu nghiên cứu của đề tài trên là phát hiện và lý giải
những đặc điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo, về khai thác kỹ thuật giữa bơm cao áp của động
cơ diesel tàu cá và bơm cao áp của động cơ diesel xe cơ g iới đường bộ.
Bước 2 : THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Khái niệm thông tin ở đây được hiểu như là nguyên liệu mà SV phải có để "chế biến "
thành ĐATN của mình. Thông tin có thể được thu...
ỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
T
ẠI KHOA CƠ KHÍ
- ĐHNT
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đ
án tốt nghiệp
(ĐATN) m
ột chuyên khảo thể hiện khả năng vận dụng tổng hợp
nh
ững kiến thức, k năng đã tích luỹ được trong khoá học. ĐATN do sinh viên (SV) thc
hi
ện d
ư
ới sự hưng dẫn chính của một
viên ch
ức giảng dạy (GV)
ch
ức danh từ giảng viên
tr
ở lên
. Cán b
ộ phòng thí nghiệm
(GVTN) và chuyên gia trong l
ĩnh vực liên quan có học vị từ
k
ỹ sư trở lên
có th
đưc mời tham gia hưng dẫn phụ.
Theo qui đ
ịnh hiện hành, Đ
ATN ch
ức năng tương đương một học phần chuyên
môn th
ời ợng 1
5 đvht gtr
thay thế các môn thi tốt nghiệp kiến thức sở và
chuyên ngành.
Điều kiện được thực hiện ĐATN :
1) Đ
ã tích luỹ đsố học phần được qui định trong chương trình đào tạo
(tr
học
ph
ần GDTC và GDQP).
2) Đ
ểm trung bình tích luỹ : ĐTBTL ≥ 6,00
II. QUI TRÌNH THC HIỆN ĐATN
ớc 1
: XÂY D
ỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đ
Cương ĐATN được coi như bản thiết kế mà SV căn c vào đó để "
thi công"
ĐATN c
ủa mình. Đ cương ĐATN do SV xây
d
ựng với sự cố vấn của Cán Bộ Hưng Dẫn
(CBHD) và ph
ải được CBHD phê duyệt trưc khi triển khai.
Trong Đề c
ương ĐATN
c
ần trình bày những nội dung sau (Mẫu ĐATN
-02):
1) Đ
ối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu.
2) N
ội dung ĐATN.
3) K
ế hoạch thực hiện.
Đ
ối tượng
nghiên c
ứu
- là toàn b
ộ sự vật hoặc hiện tượng trong phạm vi quan tâm
c
ủa đề tài. dụ : đ tài "
Phân tích đ
ặc đim cấu tạo khai thác kỹ thuật các loại bơm cao
áp trang b
trên động diesel tàu cá
" có đ
ối tưng nghiên cứu
bơm cao áp c
ủa động
diesel tàu cá.
Ph
ạm vi nghiên cứu
- là m
ột phần giới hạn của đối tưng nghiên cứu về qui mô,
không gian và th
ời gian. Cơ sở đ xác định phạm vi nghiên cứu có thể là :
+ Đ
ảm bảo tính đại diện đủ cao của đối tượng nghiên cứu.
+ Qu
ĩ thời gian để hoàn tất cô
ng trình.
+ Phương ti
ện, thiết bị, kinh phí , v.v.
Ví d
ụ : phạm vi nghiên cứu của đề tài trên có thể là
các đ
ộng cơ tàu cá thuộc Sở
Nông
nghi
ệp và Phát triển Nông thôn
Khánh Hoà qu
ản lý
.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA CƠ KHÍ - ĐHNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA CƠ KHÍ - ĐHNT - Người đăng: Trần Văn Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA CƠ KHÍ - ĐHNT 9 10 334