Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tính toán băng tải

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1822 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Hướng dẫn tính toán băng tải

Nguyễn Văn Dự - 2011

Mở đầu
Tài liệu này được biên tập từ các hướng dẫn tính toán băng tải sau đây:
™
™
™
™

Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual;
Funner Dunlop, Conveyor Handbook
Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt;
CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials.

Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các
thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao
gồm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Xác định chiều rộng băng tải;
Xác định vận tốc băng tải;
Tính toán công suất dẫn động băng tải;
Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải;
Lựa chọn dây băng tải;
Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn.

Các nội dung được trình bày theo thứ tự sau.
Nội dung........................................................................................................................... Trang
Mở đầu .......................................................................................................................................1
1. Giới thiệu các thuật ngữ.........................................................................................................2
2. Độ rộng tối thiểu băng tải ......................................................................................................4
3. Góc nâng/ hạ của băng tải......................................................................................................4
4. Vận tốc băng tải .....................................................................................................................5
4.1. Diện tích mặt cắt ngang dòng chảy.................................................................................7
4.2. Góc mái...........................................................................................................................7
4.3. Khối lượng riêng tính toán..............................................................................................8
4.4. Hệ số ảnh hưởng của độ dốc băng tải .............................................................................9
5. Tính toán công suất truyền dẫn băng tải ................................................................................9
6. Lực căng dây băng tải ..........................................................................................................13
6.1. Tính toán thông thường.................................................................................................13
6.2. Tính toán băng tải nhiề...
Hướng dn tính toán băng ti Nguyn Văn D - 2011
1
M đầu
Tài liu này được biên tp t các hướng dn tính toán băng ti sau đây:
Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual;
Funner Dunlop, Conveyor Handbook
Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt;
CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials.
Ni dung được tóm lược nhm tr giúp quá trình tính toán cơ khí để la chn các
thành phn chính ca mt h thng băng ti. Các ni dung tính toán được trình bày đây bao
gm:
1. Xác định chiu rng băng ti;
2. Xác định vn tc băng ti;
3. Tính toán công sut dn động băng ti;
4. Tính lc kéo phân b trên dây băng ti;
5. La chn dây băng ti;
6. Xác định kết cu và cách b trí các puly, con lăn.
Các ni dung được trình bày theo th t sau.
Ni dung...........................................................................................................................Trang
M đầu.......................................................................................................................................1
1. Gii thiu các thut ng.........................................................................................................2
2. Độ rng ti thiu băng ti ......................................................................................................4
3. Góc nâng/ h ca băng ti......................................................................................................4
4. Vn tc băng ti .....................................................................................................................5
4.1. Din tích mt ct ngang dòng chy.................................................................................7
4.2. Góc mái...........................................................................................................................7
4.3. Khi lượng riêng tính toán..............................................................................................8
4.4. H s nh hưởng ca độ dc băng ti .............................................................................9
5. Tính toán công sut truyn dn băng ti................................................................................9
6. Lc căng dây băng ti..........................................................................................................13
6.1. Tính toán thông thường
.................................................................................................13
6.2. Tính toán băng ti nhiu pu-ly truyn dn....................................................................17
7. Tính chn dây băng ti.........................................................................................................22
8. Cu trúc h thng băng ti ...................................................................................................24
8.1. Xác định đường kính puly ............................................................................................24
8.2. Kết cu puly..................................................................................................................26
8.2. Khong cách gia các con lăn.......................................................................................26
Tài liu tham kho ...................................................................................................................30
Hướng dẫn tính toán băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tính toán băng tải - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hướng dẫn tính toán băng tải 9 10 947