Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Phương Phì
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ HIAST
KHOA KT – TC – NH

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1. MỤC ĐÍCH:

Báo cáo tốt nghiệp là bài viết mang tính chất mô tả

thực tiễn về một chủ đề liên quan tới chuyên ngành tốt nghiệp của sinh
viên. Nó phản ánh quá trình tìm hiểu thực tế tại Doanh nghiệp, đi sâu
vào một chủ đề hẹp, được diễn đạt một cách khoa học giúp người viết
có khả năng hệ thống hóa vấn đề, để người đọc có thể hình dung được
sự kiện đã diễn ra tại Doanh nghiệp. Mục đích của Báo cáo tốt nghiệp:
o Để sinh viên rèn luyện cách thức trình bày, diễn đạt một đề tài
chuyên ngành
o Để sinh viên học tập quan sát thực tiễn và hệ thống hóa được
chúng theo từng chủ đề khách quan.
o Hướng cho sinh viên phương pháp nhận định từng vấn đề thực
tiễn, liên hệ với lý thuyết khái quát đã học, và có thể vận dụng
linh hoạt vào nghề nghiệp chuyên môn sau này.
2. YÊU CẦU:
o Trình bày được khái quát về đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh
doanh của đơn vị thực tập.
o Xác định được những đặc thù trong cơ cấu tổ chức, trong quy
trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý … tại Doanh
nghiệp, làm căn cứ cho việc đưa ra các nhận xét cụ thể từng vấn
đề thực tế tại doanh nghiệp
o Phản ánh một cách có hệ thống quy trình thực hiện từng loại
nghiệp vụ chuyên môn tại Doanh nghiệp với các minh hoạ rõ

ràng, cụ thể giúp người đọc hình dung được đầy đủ vấn đề thực
tiễn ở đơn vị
3. NỘI DUNG:

Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: “Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập”: Nội dung chủ
yếu của chương này gồm:
1.1. Quá trình hình thành và phát triển: thời kỳ thành lập, ngành nghề
hoạt động, giai đoạn phát triển (thông tin về vốn, nhân sự, doanh thu,
lợi nhuận, thu nhập bình quân CBNV)
1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý (và sản xuất – nếu có): vẽ sơ đồ và nêu
tổng quát chức năng chủ yếu mỗi bộ phận
1.3. Tổ chức hoạt động đang nghiên cứu tại Doanh nghiệp: Ví dụ: Báo
cáo viết về kế toán, mục này sẽ là “Tổ chức công tác kế toán tại Doanh
nghiệp”; hoặc Báo cáo viết về “Phân tích tín dụng tại NH…”, mục này
sẽ là “Tổ chức hoạt động tín dụng tại NH …”; hoặc Báo cáo viết về
“Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Doanh nghiệp …”, mục
này sẽ là “Đăc điểm tổ chức, quản lý tài sản cố định tại Doanh nghiệp
…”. Trong phần này phải trình bày được các nội dung sau:
1.1.

Cơ cấu bộ máy: vẽ sơ đồ và nêu nhiệm vụ chủ yếu mỗi bộ phận

1.2.

Hình thức hoạt động đang áp dụng: ví

dụ “hình thức kế toán đang áp dụng”, hoặc “các hình thức tín dụng
đang thực hiện”, hoặc “đặc điểm sử dụng, quản lý tài sản cố đị...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ HIAST
KHOA KT – TC – NH
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1. MỤC ĐÍCH : Báo cáo tốt nghiệp bài viết mang tính chất tả
thực tiễn về một chủ đliên quan tới chuyên ngành tốt nghiệp của sinh
viên. phản ánh quá trình tìm hiểu thực tế tại Doanh nghiệp, đi sâu
vào một chủ đề hẹp, được diễn đạt một cách khoa học giúp người viết
khả năng hệ thống hóa vấn đề, để người đọc thể hình dung được
sự kiện đã diễn ra tại Doanh nghiệp. Mục đích của Báo cáo tốt nghiệp:
o Để sinh viên rèn luyện cách thức trình bày, diễn đạt một đề tài
chuyên ngành
o Để sinh viên học tập quan sát thực tiễn hệ thống hóa được
chúng theo từng chủ đề khách quan.
o Hướng cho sinh viên phương pháp nhận định từng vấn đề thực
tiễn, liên hệ với thuyết khái quát đã học, thể vận dụng
linh hoạt vào nghề nghiệp chuyên môn sau này.
2. YÊU CẦU :
o Trình bày được khái quát về đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh
doanh của đơn vị thực tập.
o Xác định được những đặc thù trong cấu tổ chức, trong quy
trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tại Doanh
nghiệp, làm căn cứ cho việc đưa ra các nhận xét cụ thể từng vấn
đề thực tế tại doanh nghiệp
o Phản ánh một ch hệ thống quy trình thực hiện từng loại
nghiệp vụ chuyên môn tại Doanh nghiệp với các minh hoạ
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Người đăng: Phương Phì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 9 10 294