Ktl-icon-tai-lieu

Hương làm tiểu luận quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi vuthang-vnpt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hương làm tiểu luận quản lý nhà nước
Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa tại Trường Chính trị Nghệ An
A. TIỂU LUẬN THEO HÌNH THỨC CHỦ ĐỀ
1. Tiểu luận viết theo hình thức chủ đề là gì?
Hình thức viết tiểu luận theo chủ đề tức là hình thức mà tác giả lựa chọn một vấn đề “nhỏ”, mang tính chất chung
trên một lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng…để bàn luận, phân tích, lý giải và đưa đề xuất các
giải pháp, biện pháp để mong giải quyết được vấn đề đó;
Ví dụ:
- Thực trạng và các giải pháp nhằm phòng chống các tệ nạn xã hội tại địa bàn Phường X...trong giai đoạn hiện nay
- Công tác tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật tại Thành phố Vinh - Thực trạng và giải pháp
Hay:
- Các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt tại Đảng bộ xã M…trong giai đoạn hiện nay. vv…
2. Kết cấu bố cục của tiểu luận
Theo phương pháp truyền thống thường có các phần:
- Mở đầu: Phần này thường được viết để thể hiện tính cần thiết phải nghiên cứu vấn đề.
- Phần 1: Cơ sở lý luận
Đây là phần mà tác giả sử dụng tri thức về mặt lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để làm nền tảng, định
hướng, khẳng định cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn khi xem xét, lý giải vấn đề.
- Phần 2: Thực trạng về vấn đề
Thông thường phần này đề cập đến:
+ Một số đặc điểm tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu
+ Nêu ra những kết quả đạt được về cả mặt số lượng và các giá trị chính trị, xã hội của nó và rút ra nguyên nhân đạt
được kết quả đó.
+ Nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và nhận định hậu quả của nó đối với chính trị, kinh tế, xã hội và rút ra nguyên
nhân đẫn đến khuyết điểm đó.
+ Rút ra những vấn đề cần giải quyết.
- Phần 3: Các giải pháp
Qua phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân của nó tác giả đưa ra các giải pháp với mong muốn giải quyết
có hiệu quả các vấn đề nhằm góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển các mặt đời sống, kinh tế, xã hội.
- Kết luận: Là phần khái quát vấn đề nghiên cứu và kỳ vọng, mong đợi việc triển khai thực hiện để đạt được mục
đích nghiên cứu.
Kiến nghị: Đây là phần mà tác giả có ý kiến đề nghị với các cấp, cá nhân có thẩm quyên đáp ứng một số điều kiện
để cho các giải pháp thực sự có tính khả thi và khắc phục được một số tồn tại, khuyết điểm.
Trong một thời kỳ dài trước đây cũng như hiện nay việc viết tiểu luận theo chủ đề vẫn còn nhiều giá trị vì nó phản
ánh được thực trạng cũng như lý giải các vấn đề, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện; tuy vậy mặt hạn chế của
hình thức này thường dễ rập khuôn, mang tính nghiên cứu nhiều hơn là trực tiếp giải quyết thực tiễn.
Vì vậy, bắt đầu từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX, trước xu thế của thời đại đã buộc các nhà khoa học, nhà giáo
dục phải có những tư duy mới trong giáo dục đào tạo, bồi dưỡng trong đó có việc chuyển hình thức viết tiểu luận
theo hình thức chủ đề sang hình thức giải quyết tình huống.
B. TIỂU LUẬN THEO TÌNH HUỐNG
I. Tình huống quản lý Nhà nước là gì ?
Có nhiều quan niệm khác nhau về tình huống quản lý nhà nước do góc độ nhìn nhận, phạm vi đề cập khác nhau.
Nhưng chung quy lại có thể quan niệm về tình huống quản lý nhà nước như sau: Tình huống QLNN là việc mô
tả một sự kiện, một vụ việc xảy ra hoặc có thể xảy ra trong hoạt động quản lý nhà nước đặt ra những vấn đề trước
cán bộ công chức nhà nước, đòi hỏi cán bộ công chức có thẩm quyền và thuộc phạm vi trách nhiệm liên quan đến
vụ việc, sự kiện đó phải phân tích tìm ra phương án và giải pháp để giải quyết nhằm thực hiện nhiệm vụ chức năng
quản lý nhà nước.
Để có một tình huống quản lý nhà nước cần hội tụ đủ các yếu tố cơ bản sau:
a/ Là việc mô tả về một sự kiện, một sự việc xảy ra trong hoạt động quản lý nhà nước.
Lưu ý: Một số trường hợp sau không phải là tình huống Quản lý nhà nước
+ Việc mô tả tình hình, thực trạng một hoạt động quản lý nhà nước nào đó mặc dù qua tình hình, thực trạng đó cũng
xuất hiện các vấn đề cần giải quyết.
+ Một sự kiện, vụ việc không liên quan chức năng quản lý nhà nước ( hay nói cách khác không liên quan đến trách
nhiệm xử lý của cán bộ, công chức theo thẩm quyền quản lý nhà nước).
Ví dụ: tình huống kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, quản lý nội bộ một bệnh viện, quản lý của tổ chức đảng, đoàn
thể…
b/ Sự kiện, vụ việc xảy ra trong quản lý nhà nước phải xuất hiện các vấn đề đòi hỏi cán bộ công chức phải phân tích
và tìm cách đưa ra các phương án, biện pháp giải quyết
c/ Tình huống phải phản ánh thực trạng.
Viết tiểu luận theo phương pháp tình huống là việc mô tả về một sự kiện, sự việc có thật trong thực tế; Trong trường
hợp việc mô tả được hư cấu vẫn phải đảm bảo tính hiện thực của nó ( sự kiện, vụ việc đó có thể xẩy ra, thường xẩy
Hương làm tiểu luận quản lý nhà nước - Trang 2
Hương làm tiểu luận quản lý nhà nước - Người đăng: vuthang-vnpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hương làm tiểu luận quản lý nhà nước 9 10 40