Ktl-icon-tai-lieu

Kỳ vọng của học sinh lớp 5 về kiểu tương tác của giáo viên trong môi trường lớp học tại Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỳ vọng của học sinh lớp 5 về kiể u tương tác của
giáo viên trong môi trường lớp học tại Hà Nội
Đinh Thị Trinh
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý ho ̣c lâm sàng trẻ em và vi ̣thành niên
Người hướng dẫn: TS. Đặng Hoàng Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan tài liệu, xây dựng một số khái niệm công cụ, xây dựng bộ
công cụ nghiên cứu cho đề tài. Khảo sát thực tiễn tại 2 trường tiểu học trong nội
thành Hà Nội: Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm (huyện Từ Liêm) và
trường Tiểu học Thành Công B (quận Đống Đa) để tìm hiểu về kỳ vọng của học
sinh lớp 5 về kiểu tương tác của giáo viên trong lớp học. Trên cơ sở phân tích kết
quả nghiên cứu thực tiễn thì đề tài đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp ban đầu
nhằm giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và học sinh
Keywords: Tâm lý học trẻ em; Trẻ vị thành niên; Môi trường học tập; Cách thức
ứng xử; Giáo viên; Học sinh

Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Giáo viên và học sinh có mối quan hệ, tương tác lẫn nhau và có ảnh hưởng lẫn
nhau trong môi trường học tập
Nhà trường có tầm quan trọng rất lớn đối với trẻ. Nghiên cứu đã cho thấ y , trong
giai đoa ̣n này, sự tương tác giữa ho ̣c sinh và giáo viên có ảnh hưởng đế n sự phát triể n về
nhâ ̣n thức, cảm xúc, hành vi và đô ̣ng cơ ho ̣c tâ ̣p của trẻ. Trong khi đó, mỗi ngày trẻ la ̣i
nhâ ̣n đươ ̣c những lời nhâ ̣n xét tiêu cực nhiề u hơn gấ p 6 lầ n so với những nhâ ̣n xét tich
́
cực. Điề u này ảnh hưởng đế n hứng thú, đô ̣ng cơ ho ̣c tâ ̣p của trẻ.
Đồng thời mô ̣t số nghiên cứu cũng chỉ rahành vi củahọc sinh có thểtác động tới mối
,
quan hê ̣ của trẻ với giáo viênGiáo viên thường thích những học sinh có biểu hiện hợp tác, cẩn
.
trọng, có trách nhiệm trong lớp hơn là những học sinh có hành vi gây rối, chống đố i. Do đó,

những học sinh có hành vi tích cực (theo đánh giá của giáo viên) sẽ có được mối quan hệ tốt
hơn với giáo viên của mình.
1.2. Học sinh cuối khối tiểu học (lớp 5) đã nhận thức được về nhu cầu, mong đợi của
mình đối với người khác và cũng đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn bước ngoặt
của cuộc đời
Lớp 5 là lớp cuối của khối tiểu học. Giai đoa ̣n này, trẻ đã nhâ ̣n biế t đươ ̣c những
điề u đúng, sai, những gì mình muố n và không mong muố n nhâ ̣n đươ ̣ c. Hơn nữa, nhiề u trẻ
đã bắ t đầ u vào tuổ i dâ ̣y thì nên cũng trở nên nha ̣y cảm hơn với các tương tác, ứn...
 5 




 Th Trinh
i hc Giáo dc
Lu







ng dn: ng Hoàng Minh
o v: 2012
Abstract: Tng quan tài liu, xây dng mt s khái nim công c, xây dng b
công c nghiên c tài. Kho sát thc tin tng tiu hc trong ni
thành N ng Tiu hc Dân l   m (huyn T Liêm)
ng Tiu hc Thành Công B (qu m hiu v k vng ca hc
sinh lp 5 v kia giáo viên trong lp h phân tích kt
qu nghiên cu thc ti  xut mt s khuyn ngh, giu
nhm giúp xây dng mi quan h thân thin gia giáo viên và hc sinh
Keywords: Tâm hc tr em; Tr v thành niên; ng hc tp; Cách thc
ng x; Giáo viên; Hc sinh
Content

1.1. Giáo viên hc sinh mi quan h, tng tác ln nhau nh hng ln
nhau trong môi trng hc tp
. 

, trong


, 














, ,  




. 
, 











6 






. 




, 




.
,

 





. ng thích nhng hc sinh biu hin hp tác, cn
trng, trách nhim trong lng hc sinh nh vi gây ri, chng . 
Kỳ vọng của học sinh lớp 5 về kiểu tương tác của giáo viên trong môi trường lớp học tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỳ vọng của học sinh lớp 5 về kiểu tương tác của giáo viên trong môi trường lớp học tại Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kỳ vọng của học sinh lớp 5 về kiểu tương tác của giáo viên trong môi trường lớp học tại Hà Nội 9 10 945