Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

Được đăng lên bởi buinhan-thhl
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN TÂN BÌNH
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH
Số: /KH-TC

Tân Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2014

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2014 – 2015
Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Kế hoạch số 2549/KH-GDĐT-TC ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo
dục thường xuyên năm học 2014-2015;
Thực hiện văn bản số 642/KH-GDĐT-PT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Phòng
Giáo Dục và Đào tạo quận Tân Bình về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông năm học 2014-2015;
Trường THCS Trường Chinh đề ra Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 20142015 như sau:
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức
về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển
năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành
phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự
đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự
bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và
Đào tạo.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Trường Chinh.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện 120 tiết/ năm học gồm Khối kiến thức bắt
buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2) và Khối kiến thức tự chọn (nội
dung bồi dưỡng 3)
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên ( Do Bộ Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn)
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như :
- Nghị quyết của Đảng, của Thành Ủy bao gồm : tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã
hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo.
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục-đào tạo 2012-2015.
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Sở
Giáo dục và đào tạo.
- ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN TÂN BÌNH Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH
Số: /KH-TC Tân Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2014
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2014 – 2015
Căn cứ Thông số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc
ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Kế hoạch số 2549/KH-GDĐT-TC ngày 28 tháng 7 năm 2014 ca Sở Giáo
dục và Đào tạo về Kế hoch bồi dưỡng thưng xuyên giáo viên mầm non, phổ tng và giáo
dục thưng xuyên năm học 2014-2015;
Thực hiện văn bản số 642/KH-GDĐT-PT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Phòng
Giáo Dục Đào tạo quận Tân Bình về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông năm học 2014-2015;
Trường THCS Trường Chinh đề ra Kế hoạch bi dưỡng tng xuyên năm học 2014-
2015 như sau:
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức
về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển
năng lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành
phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự
đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự
bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dụcĐào tạo và của Sở Giáo dục và
Đào tạo.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Trường Chinh.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện 120 tiết/ năm học gồm Khối kiến thức bắt
buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2) Khối kiến thức tự chọn (nội
dung bồi dưỡng 3)
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG - Người đăng: buinhan-thhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 9 10 367