Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch điều tra

Được đăng lên bởi dunghari1302
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN THÀNH
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH - UBND

Xuân Thành, ngày

tháng

năm 2009

KẾ HOẠCH
Thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động
trên địa bàn xã Xuân Thành.
Thực hiện quyết định số 1832/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của bộ
trưởng bộ lao động – TB&XH về phê duyệt dự án cơ sở dữ liệu thị trường lao động;
Thông tư số 25/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009 của Bộ lao động –TB&XH về việc
hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động;
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH - LĐTBXH ngày 30/7/2009 của Phòng Lao
động TB&XH huyện Xuân Lộc về việc hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung,
cầu lao động;
UBND xã Xuân Thành xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch thực hiện với nội
dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích của công tác thu thập và xử lý thông tin cung – cầu lao động.
Thu nhập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất
nghiệp và biến động về lao động qua từng thời kỳ, từng ấp trong các hộ gia đình. Qua
đó cung cấp nguồn thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác, làm căn cứ lập cơ sở
dữ liệu quốc gia về thị trường lao động, phục vụ cho việc hoạch định chính sách, kế
hoạch lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực.
2. Yêu cầu của việc thu thập và xử lý thông tin cung – cầu lao động.
- Thu thập thông tin về cung, cầu lao động phải đảm bảo khách quan, trung
thực, chính xác, không điền thông tin sai lệch hoặc thông tin không đảm bảo độ
chính xác vào sổ ghi chép;
- Thu thập thông tin được thực hiện bằng phỏng vấn trực tiếp;
- Chữ viết và chữ số khi ghi chép phải sạch sẽ, rõ ràng và dễ đọc, không được
viết tắt, viết ngoáy, chỉ sử dụng bút bi mực xanh hoặc đen để ghi thông tin vào sổ ghi
chép thông tin;
- Thông tin thu thập được xác định đúng và thông kê đầy đủ, kịp thời số người
bước vào – ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao
động, tình trạng về việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động
tăng giảm lao động theo trình độ lĩnh vực giáo dục – đào tạo;
- Thông tin thu thập phải được cập nhật vào máy vi tính để xử lý số liệu.
1

II. ĐỐI TƯỢNG THU THẬP THÔNG TIN.
1. Đối tượng thu thập thông tin về cung lao động.
Tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên, đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại
các hộ gia đình trên phạm vi địa bàn xã.
2. Đối tượng thu thập thông tin về cầu lao động.
Tất cả doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động thuộc các thành
phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN THÀNH
Số: /KH - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Thành, ngày tháng năm 2009
KẾ HOẠCH
Thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động
trên địa bàn xã Xuân Thành.
Thực hiện quyết định số 1832/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của bộ
trưởng bộ lao động TB&XH về phê duyệt dự án sở dữ liệu thị trường lao động;
Thông số 25/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009 của Bộ lao động –TB&XH về việc
hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động;
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH - LĐTBXH ngày 30/7/2009 của Phòng Lao
động TB&XH huyện Xuân Lộc về việc hướng dẫn thu thập xử thông tin cung,
cầu lao động;
UBND xã Xuân Thành xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch thực hiện với nội
dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích của công tác thu thập và xử lý thông tin cung – cầu lao động.
Thu nhập tng tin cơ bản, chính xác v thực trạng lao động, việc m, thất
nghip và biến động về lao động qua từng thời kỳ, từng ấp trong c h gia đình. Qua
đó cung cấp ngun thông tin thống kê đầy đủ, kp thời, cnh xác, làm căn cứ lập cơ sở
dữ liệu quốc gia về th trường lao động, phục vụ cho việc hoạch định chính ch, kế
hoạch lao động, việc làm và phát triển nguồn nn lực.
2. Yêu cầu của việc thu thập và xử lý thông tin cung – cầu lao động.
- Thu thập thông tin về cung, cầu lao động phải đảm bảo khách quan, trung
thực, chính xác, không điền thông tin sai lệch hoặc thông tin không đảm bảo độ
chính xác vào sổ ghi chép;
- Thu thập thông tin được thực hiện bằng phỏng vấn trực tiếp;
- Chữ viếtchữ số khi ghi chép phải sạch sẽ, ràng dễ đọc, không được
viết tắt, viết ngoáy, chỉ sử dụng bút bi mực xanh hoặc đen để ghi thông tin vào sổ ghi
chép thông tin;
- Tng tin thu thập được xác định đúng và thông kê đầy đủ, kịp thời số người
ớc o ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động biến động về lao
động, nh trạng về vic làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình,ng như sự biến động
tăng giảm lao động theo trình độ lĩnh vực giáo dục đào tạo;
- Thông tin thu thập phải được cập nhật vào máy vi tính để xử lý số liệu.
1
Kế hoạch điều tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch điều tra - Người đăng: dunghari1302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch điều tra 9 10 869