Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoat động công tác Đoàn năm 2015

Được đăng lên bởi thuanbavi02
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CBGDLĐXH SỐ II
SỐ : 01/KH-ĐTN

Ba Vì, ngày 31 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH
“Hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi
từ 01/01/2015 – 31/12/2015”
TT

Tháng

1

1

2

2

3

3

Nội dung
- Tổ chức các hoạt động tuyên
truyền giáo dục cho đoàn viên thanh
niên về luật giao thông đường bộ.
- Phát động phong trào thi đua lập
thành tích chấp hành tốt 16 điều nội
quy đối với cán bộ trong đoàn viên
thanh niên Trung tâm hướng tới tết
nguyên đán 2015.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do
Trung tâm và đoàn cấp trên phát
động.
- Phát động phong trào văn hóa văn
nghệ thể dục thể thao hướng tới 84
năm ngày thành lập Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/2015
- Phối kết hợp với các tổ chức đoàn
thể khác trong việc tổ chức lễ mít
tinh kỷ niệm ngày thầy thuốc việt
nam 27/02 và hoạt động tết nguyên
đán cho học iên cũng như cán bộ
trong Trung tâm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của
Ban giám đốc Trung tâm cũng như
đoàn cấp trên phát động.
- Tổ chức buổi sinh hoạt nhóm thảo
luận về “Hiến pháp năm 2013”
-Tổ chức tốt và giám sát tốt việc
thực hiện kế hoạch phát động thi đua
hướng tới 84 năm ngày thành lập
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh 26/03/2015.
-Phối kết hợp với ban nữ công Trung
tâm tổ chức tốt ngày quốc tế phụ nữ
08/3/2015.
-Tham mưu đề xuất với Ban giám
1

Người thực hiện
Ban chấp hành
chi đoàn
Đoàn viên trong
các phân đoàn
Trực nhật phân
đoàn 1

Ghi chú
Ban chấp hành
lên kế hoạch cụ
thể tới các phân
đoàn.

Ban chấp hành
chi đoàn.
Đoàn viên thanh
niên trong các
phân đoàn.
Trực nhật phân
đoàn 2

Ban chấp hành
chi đoàn xin ý
kiến chỉ đạo từ
Ban giám đốc
Trung tâm sau đó
xây dựng kế
hoạch cụ thể tới
các phân đoàn.

Ban chấp hành
chi đoàn.
Đoàn viên các
phân đoàn.
Trực nhật phân
đoàn 3.

Ban chấp hành
chi đoàn xin ý
kiến chỉ đạo từ
Ban giám đốc
Trung tâm sau đó
chủ động triển
khai thực hiện.

4

4

5

5

6

6

đốc Trung tâm trong việc cắt cử học
viên cũng như cán bộ tham gia luyện
tập chương trình giao lưu nhân ngày
toàn dân phòng chống ma túy 26/6.
-Tổ chức lao động tổng vệ sinh dọn
dẹp đường đi từ cổng chính Trung
tâm đến cổng nam khu quản lý học
viên.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do
Ban giám đốc Trung tâm cũng như
đoàn cấp trên phát động.
- Giám sát việc tham gia luyện tập
của cán bộ cũng như học viên trong
chương trình kế hoạch tham gia lưu
khối các Trung tâm nhân ngày toàn
dân phòng chống ma túy 26/6.
- Phát động phong trào giao lưu thể
thao hưởng ứng ngày giải phóng
miền nam 30/4 và ngày quốc tế lao
độ...
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CBGDLĐXH SỐ II
SỐ : 01/KH-ĐTN Ba Vì, ngày 31 tháng 12 năm 2014
KẾ HOẠCH
“Hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi
từ 01/01/2015 – 31/12/2015”
TT Tháng Nội dung Người thực hiện Ghi chú
1 1
- Tổ chức các hoạt động tuyên
truyền giáo dục cho đoàn viên thanh
niên về luật giao thông đường bộ.
- Phát động phong trào thi đua lập
thành tích chấp hành tốt 16 điều nội
quy đối với cán bộ trong đoàn viên
thanh niên Trung tâm hướng tới tết
nguyên đán 2015.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do
Trung tâm đoàn cấp trên phát
động.
Ban chấp hành
chi đoàn
Đoàn viên trong
các phân đoàn
Trực nhật phân
đoàn 1
Ban chấp hành
lên kế hoạch cụ
thể tới các phân
đoàn.
2 2
- Phát động phong trào văn hóa văn
nghệ thể dục thể thao hướng tới 84
năm ngày thành lập Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/2015
- Phối kết hợp với các tổ chức đoàn
thể khác trong việc tổ chức lễ mít
tinh k niệm ngày thầy thuốc việt
nam 27/02 hoạt động tết nguyên
đán cho học iên cũng như cán bộ
trong Trung tâm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của
Ban giám đốc Trung tâm cũng như
đoàn cấp trên phát động.
- Tổ chức buổi sinh hoạt nhóm thảo
luận về “Hiến pháp năm 2013”
Ban chấp hành
chi đoàn.
Đoàn viên thanh
niên trong các
phân đoàn.
Trực nhật phân
đoàn 2
Ban chấp hành
chi đoàn xin ý
kiến chỉ đạo từ
Ban giám đốc
Trung tâm sau đó
xây dựng kế
hoạch cụ thể tới
các phân đoàn.
3 3 -Tổ chức tốt giám sát tốt việc
thực hiện kế hoạch phát động thi đua
hướng tới 84 m ngày thành lập
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh 26/03/2015.
-Phối kết hợp với ban nữ công Trung
tâm tổ chức tốt ngày quốc tế phụ nữ
08/3/2015.
-Tham mưu đ xuất với Ban giám
Ban chấp hành
chi đoàn.
Đoàn viên các
phân đoàn.
Trực nhật phân
đoàn 3.
Ban chấp hành
chi đoàn xin ý
kiến chỉ đạo từ
Ban giám đốc
Trung tâm sau đó
chủ động triển
khai thực hiện.
1
Kế hoạch hoat động công tác Đoàn năm 2015 - Trang 2
Kế hoạch hoat động công tác Đoàn năm 2015 - Người đăng: thuanbavi02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch hoat động công tác Đoàn năm 2015 9 10 792