Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2013

Được đăng lên bởi lethanh83
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UBND XÃ ĐÔNG HẢI
BAN CHỈ ĐẠO HÈ
Số :

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Hải, ngày

tháng

năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động hè năm 2013.
Thực hiện Kế hoạch số
/KH-UBND ngày tháng năm 2013 của BCĐ hè TP
Thanh Hóa;
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui
chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong dịp hè năm 2013. BCĐ hè xã Đông Hải xây dựng
chương trình hoạt động hè năm 2013 với chủ đề:
“GẮN KẾT YÊU THƯƠNG, LÀM NGHÌN VIỆC TỐT”
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Tiếp tục mở rộng và tạo sân chơi theo tiêu chí “Thân thiện, an toàn, lành
mạnh” nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập,
vui chơi, giải trí trong dịp hè đồng thời qua đó tăng cường công tác giáo dục truyền
thống, đạo đức lối sống và tạo môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, thực
hiện các chương trình an sinh xã hội như: vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, giải
quyết các vấn đề của cộng đồng, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội ngày
càng vững mạnh.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm
và huy động các lực lượng xã hội trong việc quan tâm chăm sóc, giáo dục thanh thiếu
nhi trở thành người công dân tốt. Nâng cao nhận thức của gia đình trong việc quản lý,
giáo dục con em trong hè.
3. Hoạt động hè phải được tổ chức rộng khắp, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo
thanh thiếu nhi nhất là thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động học tập,
vui chơi, giải trí và giáo dục phải được kết hợp hài hoà tạo môi trường sinh hoạt thân
thiện, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc
điểm tâm sinh lý lứa tuổi và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của
thanh thiếu nhi trong việc tham gia các hoạt động xây dựng đơn vị, địa phương.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền
pháp luật:
Trọng tâm: Đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống lịch sử địa phương; Luật bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giao thông đường bộ, Chỉ thị 04 của BTV Thành
ủy TP Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo
ANTT, ATGT…
Tiếp tục phát động trong thanh thiếu nhi phong trào “Học tập và làm theo lời
Bác” với những việc làm thiết thực, hiệu quả như làm việc tốt ở nhà, tiết kiệm để thực
1

hiện công trình chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, giúp đỡ thanh thiếu nhi
có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức thăm quan các di tích lịch sử, di t...
UBND XÃ ĐÔNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO HÈ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /KH-UBND Đông Hải, ngày tháng năm 2013
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động hè năm 2013.
Thực hiện Kế hoạch s /KH-UBND ngày tháng năm 2013 của BCĐ hè TP
Thanh Hóa;
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo tổ chức các hoạt động học tập, vui
chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong dịp hèm 2013. BCĐ hè Đông Hải xây dựng
chương trình hoạt động hè năm 2013 với chủ đề:
“GẮN KẾT YÊU THƯƠNG, LÀM NGHÌN VIỆC TỐT”
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Tiếp tục mở rộng tạo sân chơi theo tiêu chí “Thân thiện, an toàn, lành
mạnh” nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập,
vui chơi, giải trí trong dịp đồng thời qua đó tăng cường công tác giáo dục truyền
thống, đạo đức lối sống và tạo môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, thực
hiện c chương trình an sinh hội như: v sinh môi trường, an toàn giao thông, giải
quyết các vấn đề của cộng đồng, xây dựng củng c t chức Đoàn - Hội - Đội ngày
càng vững mạnh.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm
huy động các lực lượng hội trong việc quan tâm chăm sóc, giáo dục thanh thiếu
nhi trở thành người công dân tốt. Nâng cao nhận thức của gia đình trong việc quản lý,
giáo dục con em trong hè.
3. Hoạt động phải được tổ chức rộng khắp, hướng về sở, thu hút đông đảo
thanh thiếu nhi nhất thanh thiếu nhi hoàn cảnh k khăn. Các hoạt động học tập,
vui chơi, giải trí và giáo dục phải được kết hợp hài hoà tạo môi trường sinh hoạt thân
thiện, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Nội dung, nh thức hoạt động phù hợp với đặc
điểm tâm sinh lứa tuổi phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của
thanh thiếu nhi trong việc tham gia các hoạt động xây dựng đơn vị, địa phương.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền
pháp luật:
Trọng tâm: Đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống lịch sử địa phương; Luật bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giao thông đường bộ, Chỉ thị 04 của BTV Thành
ủy TP Thanh Hóa v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo
ANTT, ATGT…
Tiếp tục phát động trong thanh thiếu nhi phong trào “Học tập và làm theo lời
Bác” với những việc làm thiết thực, hiệu quả như làm việc tốt nhà, tiết kiệm để thực
1
Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2013 - Người đăng: lethanh83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2013 9 10 756