Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiêu pháp luật công đoàn

Được đăng lên bởi redoyu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC PHÚ YÊN
BCH CÔNG ĐOÀN CS TỈNH ĐOÀN

Số: 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 5

/KH-CĐCS

tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tham gia Hội thi tìm hiểu các quy định của pháp luật
liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức năm 2013
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-CĐVC, ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Công
đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên “V/v Tổ chức hội thi tìm hiểu các quy định của pháp
luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức năm 2013, Công đoàn cơ sở Tỉnh
Đoàn xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên
quan đến cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống
và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.
- Đổi mới nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tính chủ động, sáng tạo và thực hiện có
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thông qua Hội thi góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong việc chấp hành pháp luật của nhà
nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng cơ quan, đơn
vị trong sạch, vững mạnh.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đang công tác tại các tổ
Công đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn Phú Yên.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Hình thức: Thi viết (đối với cá nhân)
2. Câu hỏi tham gia thi: Gồm 04 câu
* Câu 1:
Đồng chí hãy cho biết quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức
theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010?
Những quyền và nghĩa vụ đó có điểm gì mới so với quy định của Pháp lệnh cán bộ,
công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003)?

* Câu 2:
Phân biệt cán bộ, công chức và viên chức. Trong các đối tượng sau, đối tượng
nào là cán bộ, đối tượng nào là công chức, đối tượng nào là viên chức?
- Ông Nguyễn Văn A là Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở X.
- Bà Trần Thị C là giáo viên giảng dạy môn Anh văn của Trường Đại học
Xây dựng K được hưởng tiền công theo hợp đồng thỉnh giảng (hiện công tác tại
Phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ H).
- Ông Trần Văn D là Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
- Chị Mai Thị N là thủ quỹ của Trung tâm dịch vụ Bán Đấu giá tài sản thuộc Sở T.
- Ông Nguyễn T là Phó Giám đốc Tru...
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC PHÚ YÊN
BCH CÔNG ĐOÀN CS TỈNH ĐOÀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /KH-CĐCS
Phú Yên, ngày 5 tháng 7 năm 2013
KẾ HOẠCH
Tham gia Hội thi tìm hiểu các quy định của pháp luật
liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức năm 2013
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-CĐVC, ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Công
đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên V/v Tổ chức hội thi tìm hiểu các quy định của pháp
luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức năm 2013,ng đoàn cơ sở Tỉnh
Đoàn xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên
quan đến cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bản lĩnh chính trị vững vàng, sống
và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.
- Đổi mới nội dung hình thức ph biến, giáo dục pháp luật cho đội n
cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tính chủ động, sáng tạo thực hiện
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thông qua Hội thi góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong việc chấp hành pháp luật của nhà
nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng cơ quan, đơn
vị trong sạch, vững mạnh.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đang công tác tại các tổ
Công đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn Phú Yên.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Hình thức: Thi viết (đối với cá nhân)
2. Câu hỏi tham gia thi: Gồm 04 câu
* Câu 1:
Đồng chí hãy cho biết quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức
theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010?
Những quyền và nghĩa vụ đó có điểm gì mới so với quy định của Pháp lệnh cán bộ,
công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003)?
Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiêu pháp luật công đoàn - Trang 2
Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiêu pháp luật công đoàn - Người đăng: redoyu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiêu pháp luật công đoàn 9 10 334