Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi dangthixe
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG MN THỦY THANH I
Số: 10 /KH – MNTT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủy Thanh, ngày 15 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Năm học 2015 -2016
Căn cứ Thông tư Liên tịch của Bộ Y tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo (số
08/2008/TTLT-BYT –BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2008) Về việc “Hướng dẫn
công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục”.
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 –2016 của trường MN Thủy
Thanh 1;
Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP), Trường xây
dựng triển khai kế hoạch “ vệ sinh an toàn thực phẩm” năm học 2015 –2016 cụ
thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm
và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.
- CBGVNV, học sinh phải thực hiện nghiêm túc các qui định về VSATTP,
tham gia tuyên truyền về VSATTP.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui
định của pháp luật về VSATTP trong trường học.
II. Nội dung:
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác VSATTP đến
CBGVNV trong trường về“Pháp lệnh VSATTP”,” Luật An toàn thực phẩm”,
“Cẩm nang tổ chức bán trú trong trường mầm non” và các văn bản hướng dẫn của
UBND Tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và Y tế.
- Giáo dục cho học sinh có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các
hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường.
- Đảm bảo cấp dưỡng phải thực hiện các qui định về VSATTP trong chế
biến thức ăn, chăm sóc học sinh.
- Đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24h.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ, đồ dùng bán trú đầu năm học.
- Hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo VSATTP.
- Y tế thường xuyên triển khai phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, bếp ăn, công trình vệ sinh để phòng, chống
ngộ thức ăn.
- Có kế hoạch kiểm tra công tác bán trú thường xuyên và định kỳ.
- Triển khai ” Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”
III. Biện pháp
- Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong CBGVNV qua các
buổi họp HĐSP, về thực hiện các qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường,
phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm..
- Kiểm tra các đồ dùng bán trú đảm bảo chất lượng theo qui định của ngành.
- Thành lập đoàn kiểm tra bán trú toàn diện trong năm học theo kế hoạch của trường.
- Kiểm tra thường xuyên VSATTP (có biên bản đánh giá): bếp ăn, chất
lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày và các hoạt động
chăm sóc học sinh.
- Hợp đồng với...
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG MN THỦY THANH I
Số: 10 /KH – MNTT1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủy Thanh, ngày 15 tháng 8 năm 2015
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Năm học 2015 -2016
Căn cứ Thông Liên tịch của Bộ Y tế Bộ Giáo dục Đào tạo (số
08/2008/TTLT-BYT –BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2008) Về việc “Hướng dẫn
công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục”.
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 –2016 của trường MN Thủy
Thanh 1;
Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP), Trường xây
dựng triển khai kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2015 –2016 cụ
thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đảm bảo VSATTP trong trường học, không đ xảy ra ngộ độc thực phẩm
và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.
- CBGVNV, học sinh phải thực hiện nghiêm túc các qui định về VSATTP,
tham gia tuyên truyền về VSATTP.
- Xây dựng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui
định của pháp luật về VSATTP trong trường học.
II. Nội dung:
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác VSATTP đến
CBGVNV trong trường về“Pháp lệnh VSATTP”,” Luật An toàn thực phẩm”,
Cẩm nang tổ chức bán trú trong trường mầm non” và các văn bản hướng dẫn của
UBND Tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và Y tế.
- Giáo dục cho học sinh thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua c
hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường.
- Đảm bảo cấp ỡng phải thực hiện các qui định v VSATTP trong chế
biến thức ăn, chăm sóc học sinh.
- Đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24h.
Kế hoạch triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm - Trang 2
Kế hoạch triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: dangthixe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 663