Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tuần 32

Được đăng lên bởi Nguyễn Quý Huy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 32

Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014
TËp ®äc

TiÕt 63:V¬ng quèc v¾ng nô cêi

I. Môc tiªu
- BiÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n v¨n trong bµi víi giäng phï hîp néi dung diÔn t¶
- HiÓu néi dung :Cuéc sèng thiÕu tiÕng cêi sÏ v« cïng tÎ nh¹t,buån ch¸n.(tr¶ lêi ®îc
c©u hái trong SGK )
II.ChuÈn bÞ:
- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. LuyÖn ®äc
-1HS ®äc c¶ bµi, HS nèi tiÕp nhau ®äc
- ch¸n kinh khñng ,chÝnh x¸c,cha në ,rÇu tõng ®o¹n v¨n 2-3 lît .
rÜ ,l¹o x¹o,Øu x×u,sên sît ,s»ng sÆc ,ra lÖnh - GV kÕt hîp gióp HS ®äc ®óng c¸c tõ
§o¹n 1:Ngµy xöa, ngµy xa…vÒ m«n cêi
khã,hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ ®îc chó thÝch
§o¹n 2: Mét n¨m tr«i qua….häc kh«ng
cuèi bµi,híng dÉn HS nghØ h¬i ®óng ë
vµo
nh÷ng c©u dµi khã.Gv gióp ®ì Hs cha
§o¹n 3: Cßn l¹i
®äc ®îc lu lo¸t
2.T×m hiÓu bµi
- HS luyÖn ®äc theo cÆp .
KÜ thuËt d¹y häc: Hái ®¸p
- 2 HS ®äc c¶ bµi .
- T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy cuéc sèng ë - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi .
v¬ng quèc nä rÊt buån ?V× sao cuéc sèng - Gv nªu c©u hái gîi ý ®Ó HS t×m hiÓu
ë v¬ng quèc nä l¹i buån ch¸n nh vËy?
bµi,ý ®o¹n,néi dung cña bµi
Nhµ vua ®· lµm g× ®Ó thay ®æi t×nh
- HS ®äc thÇmbµi v¨n vµ tr¶ lêi c©u hái:
h×nh ?KÕt qu¶ ra sao?
- HS th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái,t×m ý ®o¹n
ý1:cuéc sèng ë v¬ng quèc nä rÊt buån.
néi dung cña bµi ®¹i diÖn HS tr¶ lêi,Hs
- Th¸i ®é cña nhµ vua nh thÕ nµo khi
líp nhËn xÐt
nghe tin ®ã?
- Gv tãm t¾t ghi b¶ng,2 Hs nh¾c l¹i
ý2:Cuéc sèng thiÕu tiÕng cêi sÏ v« cïng
tÎ nh¹t,buån ch¸n
3, Híng dÉn ®äc n©ng cao
§äc diÔn c¶m mét ®o¹n v¨n trong bµi víi
giäng phï hîp néi dung diÔn t¶
- HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c ®o¹n cña bµi.
Gv gióp Hs cha tr¶ lêi ®îc c©u hái.
- GV nh¾c nhë c¸c em t×m ®óng giäng
®äc cña bµi v¨n vµ thÓ hiÖn diÔn
c¶m.GV híng dÉn HS c¶ líp luyÖn ®äc
vµ thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n “ VÞ ®¹i
thÇn ........PhÊn khëi ra lÖnh "
- HS ®äc diÔn c¶m theo nhãm,®¹i diÖn
Hs ®äc,HS nhãm kh¸c nhËn xÐt b×nh
®iÓm
- GV nhËn xÐt,cho ®iÓm .
4.Cñngcè:
- Gv,Hs hÖ líp thèng cñng cè kh¾c s©u
kiÕn thøc
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc,dÆn chuÈn bÞ bµi
sau
To¸n
TiÕt 156: ¤n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh sè tù nhiªn ( tiÕp theo )

I. Môc tiªu
- BiÕt ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn nh©n chia c¸c cè tù nhiªn víi c¸c sè cã kh«ng qu¸ ba ch÷
sè 9 tÝch kh«ng qu¸ s¸u ch÷ sè .
- BiÕt ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn chia sè cã nhiÒu ch÷ sè cho sè cã kh«ng qu¸ hai ch÷ sè
- BiÕt so s¸nh sè tù nhiªn.
II.ChuÈn bÞ:
- VBT To¸n 4 - tËp 2
III. C¸c ho¹t ®éng chÝnh
1.LuyÖn tËp :
- Hs ®äc yªu cÇu bµi tËp
Bµi 1:- Cñng cè kÜ thuËt - Gv yªu cÇu Hs lµm viÖc c¸ nh©n ,Gv gióp ®ì HS cha
Trang 1

tÝnh nh©n ,...
TuÇn 32
Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014
TËp ®äc
TiÕt 63:V¬ng quèc v¾ng nô cêi
I. Môc tiªu
- BiÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n v¨n trong bµi víi giäng phï hîp néi dung diÔn t¶
- HiÓu néi dung :Cuéc sèng thiÕu tiÕng cêi sÏ v« cïng tÎ nh¹t,buån ch¸n.(tr¶ lêi ®îc
c©u hái trong SGK )
II.ChuÈn bÞ:
- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. LuyÖn ®äc
- ch¸n kinh khñng ,chÝnh x¸c,cha në ,rÇu
rÜ ,l¹o x¹o,Øu x×u,sên sît ,s»ng sÆc ,ra lÖnh
§o¹n 1:Ngµy xöa, ngµy xa…vÒ m«n cêi
§o¹n 2: Mét n¨m tr«i qua….häc kh«ng
vµo
§o¹n 3: Cßn l¹i
2.T×m hiÓu bµi
KÜ thuËt d¹y häc: Hái ®¸p
- T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy cuéc sèng ë
v¬ng quèc nä rÊt buån ?V× sao cuéc sèng
ë v¬ng quèc nä l¹i buån ch¸n nh vËy?
Nhµ vua ®· lµm g× ®Ó thay ®æi t×nh
h×nh ?KÕt qu¶ ra sao?
ý1:cuéc sèng ë v¬ng quèc nä rÊt buån.
- Th¸i ®é cña nhµ vua nh thÕ nµo khi
nghe tin ®ã?
ý2:Cuéc sèng thiÕu tiÕng cêi sÏ v« cïng
tÎ nh¹t,buån ch¸n
3, H íng dÉn ®äc n©ng cao
§äc diÔn c¶m mét ®o¹n v¨n trong bµi víi
giäng phï hîp néi dung diÔn t¶
4.Cñngcè:
-1HS ®äc c¶ bµi, HS nèi tiÕp nhau ®äc
tõng ®o¹n v¨n 2-3 lît .
- GV kÕt hîp gióp HS ®äc ®óng c¸c tõ
khã,hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ ®îc chó thÝch
cuèi bµi,híng dÉn HS nghØ h¬i ®óng ë
nh÷ng c©u dµi khã.Gv gióp ®ì Hs cha
®äc ®îc lu lo¸t
- HS luyÖn ®äc theo cÆp .
- 2 HS ®äc c¶ bµi .
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi .
- Gv nªu c©u hái gîi ý ®Ó HS t×m hiÓu
bµi,ý ®o¹n,néi dung cña bµi
- HS ®äc thÇmbµi v¨n vµ tr¶ lêi c©u hái:
- HS th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái,t×m ý ®o¹n
néi dung cña bµi ®¹i diÖn HS tr¶ lêi,Hs
líp nhËn xÐt
- Gv tãm t¾t ghi b¶ng,2 Hs nh¾c l¹i
- HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c ®o¹n cña bµi.
Gv gióp Hs cha tr¶ lêi ®îc c©u hái.
- GV nh¾c nhë c¸c em t×m ®óng giäng
®äc cña bµi v¨n vµ thÓ hiÖn diÔn
c¶m.GV híng dÉn HS c¶ líp luyÖn ®äc
vµ thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n “ VÞ ®¹i
thÇn ........PhÊn khëi ra lÖnh "
- HS ®äc diÔn c¶m theo nhãm,®¹i diÖn
Hs ®äc,HS nhãm kh¸c nhËn xÐt b×nh
®iÓm
- GV nhËn xÐt,cho ®iÓm .
- Gv,Hs hÖ líp thèng cñng cè kh¾c s©u
kiÕn thøc
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc,dÆn chuÈn bÞ bµi
sau
To¸n
TiÕt 156: ¤n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh sè tù nhiªn ( tiÕp theo )
I. Môc tiªu
- BiÕt ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn nh©n chia c¸c cè tù nhiªn víi c¸c sè cã kh«ng qu¸ ba ch÷
sè 9 tÝch kh«ng qu¸ s¸u ch÷ sè .
- BiÕt ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn chia sè cã nhiÒu ch÷ sè cho sè cã kh«ng qu¸ hai ch÷ sè
- BiÕt so s¸nh sè tù nhiªn.
II.ChuÈn bÞ:
- VBT To¸n 4 - tËp 2
III. C¸c ho¹t ®éng chÝnh
1.LuyÖn tËp :
Bµi 1:- Cñng cè kÜ thuËt
- Hs ®äc yªu cÇu bµi tËp
- Gv yªu cÇu Hs lµm viÖc c¸ nh©n ,Gv gióp ®ì HS cha
Trang 1
Kế hoạch tuần 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tuần 32 - Người đăng: Nguyễn Quý Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kế hoạch tuần 32 9 10 671