Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO MÔ HÌNH SẢN XUẤT TINH GỌN
VALUE STREAM COSTING - A NEW APPROACH TO LEAN
MANUFACTURING
Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Mô hình sản xuất tinh gọn xuất phát từ triết lý hướng đến tối đa hóa các giá trị đem lại
cho khách hàng thông qua việc loại bỏ những lãng phí trong quá trình cung cấp sản phẩm và
dịch vụ. Tuy đã áp dụng mô hình tổ chức sản xuất này nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử
dụng các phương pháp kế toán truyền thống. Điều này sẽ làm giảm đi phần nào hiệu quả của
mô hình tinh gọn bởi lẽ các chỉ tiêu của kế toán truyền thống chưa giúp cho các nhà quản lý
nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong quá trình hoạt động và thúc đẩy việc cải tiến liên tục.
Qua việc trình bày những khác biệt giữa mô hình sản xuất truyền thống và mô hình sản xuất
tinh gọn, bài báo này giới thiệu một cách tiếp cận mới - phương pháp kế toán chi phí theo
dòng giá trị. Theo phương pháp này, công tác kế toán chi phí trở nên đơn giản hơn, loại bỏ đi
những lãng phí từ quy trình kế toán truyền thống nhưng có thể cung cấp thông tin phù hợp
hơn, hữu ích hơn cho việc ra quyết định.
ABSTRACT
Lean manufacturing derived from the philosophy that focuses on maximizing the
customer value through the identification and elimination of waste throughout the entire
business value stream by way of process flow and on demand response to the customers. It is a
fact that traditional accounting fails to provide relevant information to decision makers in a Lean
organization. A relatively new accounting approach better suited to supporting lean initiatives is
emerging – the value stream costing. This paper first identifies the differences between
traditional batch manufacturing and lean manufacturing. Secondly, it analyzes the problems with
traditional accounting and then it introduces the value stream costing. The paper shows that
value stream costing is simple and it eliminates waste within the accounting function itseft and
provides more useful information.

I. Đặt vấn đề
Những năm gần đây ở Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện thuật ngữ “sản xuất tinh
gọn” (Lean Manufacturing). Sản xuất tinh gọn là mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh
hiệu quả nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng. Mô hình này xuất phát từ triết lý
hướng đến các giá trị đem lại cho khách hàng thông qua việc loại bỏ những lãng phí
trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm v...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
124
K TOÁN CHI PHÍ THEO CHUI GIÁ TR -
CÁCH TIP CN MI CHO MÔ HÌNH SN XUT TINH GN
VALUE STREAM COSTING - A NEW APPROACH TO LEAN
MANUFACTURING
Hunh Th Hng Hnh, Nguyn Mnh Toàn
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Mô hình sn xut tinh gn xut phát t triết lý hướng đến ti đa hóa các giá tr đem li
cho khách hàng thông qua vic loi b nhng lãng phí trong quá trình cung cp sn phm và
dch v. Tuy đã áp dng mô hình t chc sn xut này nhưng nhiu doanh nghip vn còn s
dng các phương pháp kế toán truyn thng. Điu này s làm gim đi phn nào hiu qu ca
mô hình tinh gn bi l các ch tiêu ca kế toán truyn thng chưa giúp cho các nhà qun lý
nhn din và loi b các lãng phí trong quá trình hot động và thúc đẩy vic ci tiến liên tc.
Qua vic trình bày nhng khác bit gia mô hình sn xut truyn thng và mô hình sn xut
tinh gn, bài báo này gii thiu mt cách tiếp cn mi - phương pháp kế toán chi phí theo
dòng giá tr. Theo phương pháp này, công tác kế toán chi phí tr nên đơn gin hơn, loi b
đi
nhng lãng phí t quy trình kế toán truyn thng nhưng có th cung cp thông tin phù hp
hơn, hu ích hơn cho vic ra quyết định.
ABSTRACT
Lean manufacturing derived from the philosophy that focuses on maximizing the
customer value through the identification and elimination of waste throughout the entire
business value stream by way of process flow and on demand response to the customers. It is a
fact that traditional accounting fails to provide relevant information to decision makers in a Lean
organization. A relatively new accounting approach better suited to supporting lean initiatives is
emerging – the value stream costing. This paper first identifies the differences between
traditional batch manufacturing and lean manufacturing. Secondly, it analyzes the problems with
traditional accounting and then it introduces the value stream costing. The paper shows that
value stream costing is simple and it eliminates waste within the accounting function itseft and
provides more useful information.
I. Đặt vn đề
Nhng năm gn đây Vit Nam đã bt đầu xut hin thut ng “sn xut tinh
gn” (Lean Manufacturing). Sn xut tinh gn là mô hình t chc sn xut kinh doanh
hiu qu nhm ti đa hóa giá tr cho khách hàng. Mô hình này xut phát t triết lý
hướng đến các giá tr đem li cho khách hàng thông qua vic loi b nhng lãng phí
trong sut quá trình cung cp s
n phm và dch v. Để làm được điu đó, doanh nghip
thc hin vic qun lý theo chui giá tr (Value Stream Management) vi vic tp trung
vào các n lc liên tc ci tiến quy trình sn xut bng cách gim bt tt c nhng rào
cn trong dòng chy giá tr đó (Wilson, 2010).
Vic áp dng triết lý sn xut tinh gn đã tr nên ph biến trong nhiu ngành
Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn 9 10 691