Ktl-icon-tai-lieu

kế toán chương 3

Được đăng lên bởi dovannga945
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NHÓM 5.IN.1

STT

Họ tên

MSSV

1

Lê Thị Thái Thanh

K074050966

2

Nguyễn Thị Cẩm Lĩnh

K074050935

3

Nguyễn Thị Kim Kiều

K074050929

4

Lê Thị Hồng Trinh

K074050872

5

Huỳnh Ngọc Yến Vân

K074051002

1.

CHAPTER 3:

Adjusting accounts and preparing
financial stements
A. Quick study:
QS 3-1:
Classify the following adjusting entries as involving prepaid expenses (PE), unearned
revenues (UR), accrued expenses (AE), or accrued revenues (AR)
UR To record revenue earned that was previously received as cash in advance.
PE To record annual depreciation expense.
AE To record wage expense incurred but not yet paid (nor recorded).
AR To record revenue earned but not yet billed (nor recorded).
PE To record expiration of prepaid insurance.
CORRECT
a.
b.
c.
d.
e.

QS 3-2:
Adjusting prepaid expenses
a. Adjustment: Not to record any adjustment on Dec 31, because on july 1, Beyonce
paid for 6 months of insurance coverage (1/631/12) by cash, and it is recorded
as an insurance expense. -INCORRECT
Because no adjustment have been made to prepaid Insurance account, and it is
now Dec 31,2005, we have the following adjusting entry:
Insurance expense
$ 1800
Prepaid insurance
$1800
b.
Adjustment

Dec. 31

Supplies Expense.................................................$ 2,700
Supplies...............................................

2,700

To record supplies used.
Supplies Expense
Dec. 31

2,700

Supplies
Jan. 1

1,000 Dec. 31 2,700
3,000
Balance

1,300

CORRECT

QS 3-3:
Adjusting for depreciation
a.

Adjustment

2005
Depreciation =
Expense

Dec. 31

Assets cost – Salvage value

$ 30,000 - $ 5,000
=

= $5,000

Useful life

5

Depreciation expense...........................................$ 5,000
Accumulated Depreciation – Equipment
To record annually equipment depreciation.

Depreciation
Expense – Equipment
Dec. 31

5,000

Equipment
Jan. 1

30,000

5,000

Accumulated
Depreciation – Equipment
Dec. 31

5,000

CORRECT
b. Chavez Company purchases $40,000 of land on January 1, 2005. The land is
expected to last indefinitely. So this company does not to record depreciation
expense of land.

QS 3-4:
Adjusting for unearned revenues
a. Oct. 1

Cash

.............................................................$20,000
Unearned Revenue..............................

20,000

Received Advance Payment for Legal Services
CORRECT
Adjusting entry
Dec. 31

Unearned Revenue...............................................$15,000
Revenue................................................
DANH SÁCH NHÓM 5.IN.1
STT Họ tên MSSV
1 Lê Thị Thái Thanh K074050966
2 Nguyễn Thị Cẩm Lĩnh K074050935
3 Nguyễn Thị Kim Kiều K074050929
4 Lê Thị Hồng Trinh K074050872
5 Huỳnh Ngọc Yến Vân K074051002
kế toán chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán chương 3 - Người đăng: dovannga945
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
kế toán chương 3 9 10 136