Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn
khi lập báo cáo tài chính hợp nhất
Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế
(WTO) ngày 7/11/2006, là kết quả tất yếu sau nhiều nỗ lực cải
cách hành chính, chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ và sự
phát triển của thị trường chứng khoán của Việt Nam. Đồng
thời, sự kiện này cũng kéo theo những thay đổi đáng kể về
quan hệ sở hữu vốn, quan hệ đầu tư, tài chính, hạch toán,
kiểm soát chi phối trong đơn vị hoạt động theo mô hình tập
đoàn, công ty mẹ – công ty con

Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế (WTO)
ngày 7/11/2006, là kết quả tất yếu sau nhiều nỗ lực cải cách hành
chính, chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ và sự phát triển của

thị trường chứng khoán của Việt Nam. Đồng thời, sự kiện này
cũng kéo theo những thay đổi đáng kể về quan hệ sở hữu vốn,
quan hệ đầu tư, tài chính, hạch toán, kiểm soát chi phối trong đơn
vị hoạt động theo mô hình tập đoàn, công ty mẹ – công ty con.
Đối với các đơn vị này, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất như
một điều tất yếu khi tham gia vào quá trình hội nhập của nền kinh
tế quốc tế, trong đó các giao dịch nội bộ tập đoàn phải được xử lý
toàn bộ. Tuy nhiên, vấn đề này ở Việt Nam hiện nay vẫn còn
nhiều mới mẻ và cần được quan tâm.

Các giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn phải được loại trừ

Về nguyên tắc, BCTC hợp nhất được lập phản ánh thông tin kinh
tế tài chính của cả một tập đoàn nên những ảnh hưởng của
những giao dịch nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn, vì
thực chất các giao dịch này chỉ là việc di chuyển từ đơn vị này

đến đơn vị khác trong cùng một thực thể kinh tế (tập đoàn). Do
vậy, tất cả các giao dịch về cổ tức nội bộ tập đoàn đã thu được
và đã được trả hoặc cổ tức phải thu và phải trả phải được đối trừ
toàn bộ.

Cổ tức nội bộ tập đoàn là loại cổ tức phát sinh trong nội bộ tập
đoàn. Thực chất là khoản phân chia hay trích từ lợi nhuận của
một công ty (hoặc một đơn vị) nội bộ tập đoàn cho cổ đông trong
cùng tập đoàn. Như vậy, nếu công ty trả cổ tức là công ty con thì
cổ tức nội bộ tập đoàn công ty mẹ nhận được là một khoản tiền
trên cơ sở số cổ phiếu của công ty con mà công ty mẹ nắm giữ.

Cổ tức nội bộ tập đoàn bao gồm: Cổ tức mà công ty con trả công
ty mẹ là một khoản phân chia số dư lợi nhuận của công ty con tại
ngày mua lại và được gọi là cổ tức trước khi mua lại; Cổ tức

được chia từ lợi nhuận hoạt động của công ty con sau này mua
lại thì nó được gọi là cổ tức sau khi mua lại.

Theo quy định hiện hành, tại các công ty đầu tư, công ty m...
Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn
khi lập báo cáo tài chính hợp nhất
Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế
(WTO) ngày 7/11/2006, là kết quả tất yếu sau nhiều nỗ lực cải
cách hành chính, chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ và s
phát triển của thtrường chứng khoán của Việt Nam. Đồng
thời, sự kiện này cũng kéo theo những thay đổi đáng kể về
quan hệ sở hữu vốn, quan hệ đầu tư, tài chính, hạch toán,
kiểm soát chi phối trong đơn vị hoạt động theo mô hình tp
đoàn, công ty mcông ty con
Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế (WTO)
ngày 7/11/2006, là kết quả tất yếu sau nhiều nỗ lực cải cách hành
chính, chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ và sự phát triển của
Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất 9 10 258