Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán Máy 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

Chương I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1
I) Tổng quan về kế toán vốn bằng tiền: 1
1) Nội dung vốn bằng tiền: 1
2) Nguyên tắc hạch toán: 1
II) Các nghiệp vụ thường dùng: 1
1) Kế toán tiền mặt: 1
2) Kế toán tiền gửi ngân hàng 1
3) Kế toán tiền đang chuyển: 2
III) Các loại sổ sách kế toán liên quan đến kế toán vốn bằng tiền: 2
IV) Thiết kế hệ thống biểu mẫu: 2
Chương II. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 8
I) Tổng quan về kế toán nguyên vật liệu, và công cụ dụng cụ: 8
1) Để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, kế toán sử dụng tài khoản 152 " Nguyên vật liệu" 8
2) Để hạch toán tổng hợp công cụ dụng cụ, kế toán sử dụng tài khoản 153 " Công cụ, dụng cụ" 9
II) Các loại sổ sách kế toán liên quan : 9
III) Thiết kế hệ thống biểu mẫu: 9
Chương III. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 14
I) Tổng quan về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 14
1) Nội dung tiền lương: 14
2) Nội dung các khoản trích theo lương: 15
3)Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất. 16
II) Các loại sổ sách kế toán liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 17
III) Thiết kế hệ thống biểu mẫu: 17
Chương IV. KẾ TOÁN HÀNG HÓA THÀNH PHẨM 21
I) Tổng quan về kế toán hàng hoá thành phẩm: 21
1/ Nhiệm vụ kế toán : 21
2/ Đánh giá thành phẩm : 21
3/Hạch toán chi tiết hàng hóa thành phẩm: 21
II) Các loại sổ sách kế toán liên quan : 24
III) Thiết kế hệ thống biểu mẫu: 24
Chương V. KẾ TOÁN CÔNG NỢ 29
I) Tổng quan về kế toán công nợ: 29
1) Nội dung các khoản phải thu, phải trả: 29
2)Nhiệm vụ kế toán : 29
II) Các nghiệp vụ thường dùng: 30
1) Kế toán phải thu của khách hàng 30
2) Kế toán phải trả cho người bán 31
III) Các loại sổ sách kế toán liên quan đến kế toán công nợ: 32
IV) Thiết kế hệ thống biểu mẫu: 32
Chương VI. KẾ TOÁN DOANH THU 35
I) Tổng quan về kế toán doanh thu: 35
1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 35
2) Kế toán tổng hợp 36
II) Các loại sổ sách kế toán liên quan : 41
III) Thiết kế hệ thống biểu mẫu: 42
Chương VII. KẾ TOÁN TỔNG HỢP 45
I) Bài Toán: 45
II) Hướng dẫn: 53

Password giải nén: http://ubook.vn
Kế Toán Máy 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế Toán Máy 1 9 10 191