Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán Máy 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC


Chương I . GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS VÀ CSDL KẾ TOÁN 1
I/ Các vấn đề cơ bản về cơ sở dữ liệu Access 1
1. Khởi động và thoát khỏi Access 1
2. Khái niệm CSDL Access 2
3. Bảng (Table) 3
II/ Cơ Sở dữ liệu Kế toán 11
1. Tổng quan về một chương trình kế toán trên máy tính 11
2. Chương trình kế toán bằng Access 11
3. Tổ chức cơ sở dữ liệu Kế toán 13

Chương II . CÔNG CỤ TRUY VẤN CSDL KẾ TOÁN 17
I/ Phương pháp thiết kế truy vấn bằng Lưới QBE 17
1. Truy vấn tuyển chọn ( Select Query ) 18
2. Truy vấn tuyển chọn có tham số ( Parameter Query ) 21
3.Truy vấn tuyển chọn có trường tính toán 22
4. Truy vấn tuyển chọn thống kê số liệu 22
5.Truy vấn tham chiếu chéo (Crosstab Query) 23
6.Truy vấn hành động (Action Query) 24
7. Truy vấn trên nhiều Table, Query 27
II/ Phương pháp thiết kế truy vấn bằng Lệnh SQL 28
1. Cú pháp của câu lệnh SELECT 28
2. Ví dụ minh họa 29

Chương III. XÂY DỰNG BIỂU MẪU CHO CSDL KẾ TOÁN 32
I/ Các vấn đề cơ bản về thiết kế Form 32
1. Thiết kế Form 32
2. Các Tùy biến biểu mẫu 46
II/ Xây dựng hệ thống biểu mẫu cho ứng dụng kế toán 47
1. Form F_PHIEUTHU 47
2. Form F_PHIEUCHI 51
3. Form F_BNOG 51
4. Form F_BCOG 52
5. Các form F_BCOV, F_BNOV 52
6. Form F_NHAP1 52
7. Form F_XUAT1 56
8. Form F_NHAP2 57
9. Form F_XUAT2 57
10. Form F_DOANHTHU 57

Chương IV . SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN 59
I/ Các vấn đề cơ bản về thiết kế Report 59
1. Phương pháp tạo và sử dụng Report tổng quát 61
2. Phương pháp tạo Report bằng Report Wizard 61
3. Phương pháp tạo Report bằng cách tự thiết kế (Design View) 64
II/ Xây dựng hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán 66
1. Report R_NKC 66
2. Report R_SC111 67
3. Report R_SOQUITM 70
4. Report R_152CS 71
5. Report R_1561 74
6. Report R_TH331 74
7. Report R_CDPS 75

Chương V . XÂY DỰNG GIAO DIỆN CHO CSDL KẾ TOÁN 78
I/ Các vấn đề cơ bản về thiết kế giao diện 78
1. Phương pháp tạo menu 78
2. Thực hiện tự động khi mở CSDL 81
3. Thiết lập mật khẩu cho CSDL 82
II/ Thiết kế trình đơn cho CSDL kế toán. 82

Password giải nén: http://ubook.vn
Kế Toán Máy 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế Toán Máy 2 9 10 279