Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tiền gửi các quỹ tại KHNN

Được đăng lên bởi pham-phuong-thao
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH
6.2.1. Kế toán tiền gửi quỹ hoàn thuế GTGT tại Kho bạc
Chứng từ và tài khoản sử dụng
* Chứng từ sử dụng
- Chứng từ ghi Có:
• Giấy nộp tiền vào tài khoản
• Giấy báo Có
• Ủy nhiệm chi
• Lệnh chi tiền
• …
- Chứng từ ghi Nợ
• Giấy rút tiền mặt
• Ủy nhiệm chi
• Giấy nộp trả kinh phí
• …
* Tài khoản sử dụng
6.2.1.1. Căn cứ dự toán về lập quỹ hoàn thuế GTGT và Lệnh chi tiền của cơ
quan tài chính
Hạch toán trên phân hệ Quản lý chi AP
- Tại Sở giao dịch – KBNN
Nợ TK 8126- Chi TX bằng KP không giao tự chủ, giao khoán bằng LCT
Có TK 3392 – Phải trả trung gian
Đồng thời hạch toán:
1

Nợ TK 3392 – Phải trả trung gian
Có TK 3761 – Tiền gửi các quỹ (Chi tiết Tổng cục thuế)
Tài khoản 3761 – Tiền gửi quỹ (Chi tiết theo mã quỹ hoàn thuế
GTGT) chỉ được mở tại Sở giao dịch KBNN.
6.2.1.2. Căn cứ vào chứng từ ghi Nợ quỹ hoàn thuế GTGT
a) Tại Sở giao dịch KBNN
- Căn cứ Lệnh chuyển Nợ về số đã chi hoàn thuế GTGT của
KBNN tỉnh, thành phố chuyển về, kế toán ghi trên GL:
Nợ TK 1371 – Thanh toán quỹ hoàn thuế GTGT
Có TK 3865 – Lệnh chuyển Nợ
Đổng thời hạch toán:
Nợ TK 3761 (Chi tiết theo mã tổng cục thuế) – Tiền gửi các quỹ
Có TK 1371 – Thanh toán quỹ hoàn thuế GTGT
Trường hợp số dư TK 3761 không đủ để thanh toán số đã chi hoàn
thuế GTGT do KBNN tỉnh, thành phố báo Nợ về thì kế toán chỉ kết
chuyển từ TK 1371 sang TK 3761, đồng thời làm văn bản đề nghị Bộ tài
chính cấp bổ sung quỷ hoàn thuế GTGT.
b) Tại KBNN tỉnh, thành phố
- Căn cứ quyết định hoàn thuế GTGT và UNC của Cơ quan thuế,
kế toán ghi (trên phân hệ GL)
Nợ TK 1371 - Thanh toán quỹ hoàn thuế GTGT
Có TK 3392 - Phải trả trung gian
Đồng thời hạch toán:
Nợ TK 3392
Có TK 1112, 113X….
2

- Định kỳ (5 ngày) và vào ngày cuối cùng của tháng, căn cứ số dư TK
1371, kế toán lập Phiếu chuyển khoản chuyển số đã chi hoàn thuế GTGT về Sở
giao dịch KBNN và ghi:
Nợ TK 3862 – Lệnh chuyển Nợ
Có TK 1371 – Thanh toán quỹ hoàn thuế GTGT
6.2.2. Kế toán tiền gửi quỹ dự trữ tài chính tại Kho bạc
6.2.2.1. C ăn cứ vào chứng từ ghi Nợ
- Căn cứ UNC và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đối với
NSTW), UBNN cấp tỉnh(đối với NSĐP) về việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính
để bổ sung cân đối ngân sách:
Nợ TK 3761 – Tiền gửi các quỹ (chi tiết theo mã cơ quan tài chính)
Có TK 7921 – Thu từ quỹ dự trữ tài chính
- Căn cứ Lệnh chi ngoại tệ thuộc quỹ dự trữ tài chính của Bộ Tài chính,
kế toán lập Giấy đề nghị chi ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 3761 - Tiền gửi các quỹ (chi tiết Bộ Tài chính)
Có TK 3392 - Phải trả trung gian
Đồng thời hạch ...
6.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH
6.2.1. Kế toán tiền gửi quỹ hoàn thuế GTGT tại Kho bạc
Chứng từ và tài khoản sử dụng
* Chứng từ sử dụng
- Chứng từ ghi Có:
Giấy nộp tiền vào tài khoản
Giấy báo Có
Ủy nhiệm chi
Lệnh chi tiền
- Chứng từ ghi Nợ
Giấy rút tiền mặt
Ủy nhiệm chi
Giấy nộp trả kinh phí
* Tài khoản sử dụng
6.2.1.1. Căn cứ dự toán về lập quỹ hoàn thuế GTGT và Lệnh chi tiền của cơ
quan tài chính
Hạch toán trên phân hệ Quản lý chi AP
- Tại Sở giao dịch – KBNN
Nợ TK 8126- Chi TX bằng KP không giao tự chủ, giao khoán bằng LCT
Có TK 3392 – Phải trả trung gian
Đồng thời hạch toán:
1
kế toán tiền gửi các quỹ tại KHNN - Trang 2
kế toán tiền gửi các quỹ tại KHNN - Người đăng: pham-phuong-thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế toán tiền gửi các quỹ tại KHNN 9 10 732