Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán và các phương thức tính toán tài chính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong DN.

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, phải thu và ứng trước.

Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoá.

Chương 4: Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chương 6: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm.

Chương 7: Kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả.

Chương 8: Kế toán nguồn vốn.

Chương 9: Đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp: XL, TM, BĐ, .

Chương 10: Báo cáo tài chính
Kế toán và các phương thức tính toán tài chính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế toán và các phương thức tính toán tài chính 9 10 16