Ktl-icon-tai-lieu

kết quả học tập

Được đăng lên bởi dangtu1018
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2002
Môn Chính

Môn Phụ

Tên
Học Sinh

Toán

Lý

Hoá

Sinh

Sử

Địa

Anh

9

4

4

7

4

10

6.1

5

Nguyệt

3

5

6

3

2

5

4.2

9

Vũ

6

5

4

6

6

4

5.1

8

Châu

8

8

9

9

8

9

8.4

2

Thành

9

5

5

8

4

8

6.4

4

Vân

9

9

6

9

4

4

7.2

3

Trang

4

7

5

6

6

6

5.6

6

Vinh

10

9

9

10

8

9

9.2

1

Hoàng

7

4

1

2

2

5

3.7

10

Thuỷ

6

2

4

9

9

5

5.2

7

ĐTB

Vị Thứ

Yêu Cầu
Câu 1

Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :
- Các Môn Chính có hệ số là 2
- Các Môn Phụ có hệ số là 1

Câu 2

Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB

Câu 3

Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau:
- Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8
- Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6
- TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4
- Yếu : Các trường hợp còn lại

Xếp Loại

Kết Quả
Tham Khảo

TB

TB

Yếu

Y

TB

TB

khá

K

TB

TB

TB

TB

TB

TB

Giỏi

G

Yếu

Y

Yếu

Y

Số, trong đó :

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN
Khách
Hàng

Quốc
Tịch

Ngày
Đến

Ngày
Đi

Số
Ngày Ở

Loại
Phòng

Ngọc

VN

12/15/2002

12/30/2002

15

A

Jean

ANH

6/5/2002

7/6/2002

31

C

Rooney

Nhật

4/1/2002

4/30/2002

29

B

Thanh

VN

8/9/2002

10/13/2002

65

B

Madona

Mỹ

2/7/2002

2/15/2002

8

A

Hoa

VN

12/4/2002

12/30/2002

26

C

Jovani

YÏ

6/2/2002

7/4/2002

32

C

Daniela

Hà Lan

9/7/2002

9/19/2002

12

B

Bacbara

Anh

1/31/2002

2/14/2002

14

A

Hải

VN

11/7/2002

12/9/2002

32

B

Tổng Cộng

264

Kết Quả Tham Khảo

264

Yêu Cầu
Câu 1

Hãy tính Số Ngày Ở cho mỗi khách du lịch biết rằng Số Ngày Ở = Ngày Đi - Ngày Đến

Câu 2

Tính Đơn Giá cho mỗi Loại Phòng, biết rằng:
- Loại Phòng là A thì Đơn Giá là 50000
- Loại Phòng là B thì Đơn Giá là 30000
- Loại Phòng là C thì Đơn Giá là 20000

Câu 3

Tính Thành Tiền biết rằng Thành Tiền = Số Ngày Ở * Đơn Giá tiền phòng

Câu 4

Tính Tiền Giảm cho mỗi du khaïch biết rằng :
- Nếu Ngày Đến là Chủ Nhật và Số Ngày Ở >=30 thì được giảm 10% Tiền Phòng
- Nếu Số Ngày Ở >=25 thì được giảm 5% Tiền Phòng
- Các trường hợp khác thì không giảm

Câu 5

Tính số tiền Phải Trả = Thành Tiền - Tiền Giảm

Câu 6

Hoàn thành các thông tin sau (Thay các dấu ? bằng các công thức tính toán)
a. Số khách du lịch có quốc tịch Việt Nam ?
b. Tỷ lệ % giữa khách du lịch Việt Nam và Nước Ngoài ?
c. Tổng Số Ngày Ở của khách nước ngoài ?
d. Có bao nhiêu khách có tên bắt đầu là chữ H ?
e. Có bao nhiêu khách có bao nhiêu khách có Số Ngày Ở <= 10 ?
f. Số phòng loại ...
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2002
Môn Chính Môn Ph
ĐTB Vị Thứ
Toán Hoá Sinh Sử Địa
Anh 9 4 4 7 4 10 6.1 5
Nguyệt 3 5 6 3 2 5 4.2 9
6 5 4 6 6 4 5.1 8
Châu 8 8 9 9 8 9 8.4 2
Thành 9 5 5 8 4 8 6.4 4
Vân 9 9 6 9 4 4 7.2 3
Trang 4 7 5 6 6 6 5.6 6
Vinh 10 9 9 10 8 9 9.2 1
Hoàng 7 4 1 2 2 5 3.7 10
Thuỷ 6 2 4 9 9 5 5.2 7
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau:
Tên
Học Sinh
Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :
- Các Môn Chính có hệ số là 2
- Các Môn Phụ hệ số là 1
Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB
- Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8
- Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6
- TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4
- Yếu : Các trường hợp còn lại
kết quả học tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết quả học tập - Người đăng: dangtu1018
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
kết quả học tập 9 10 591