Ktl-icon-tai-lieu

Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam 2010

Được đăng lên bởi le-dieu-linh
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 4717 lần   |   Lượt tải: 21 lần
 
 
 
 

"Chịu nhịn là chết đấy"

Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia
về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam

2010
 

 

-1-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
  
 
 
 
 

 

-2-

 

"Chị nghĩ là nếu bị bạo lực thì nên lên tiếng và nhờ sự giúp đỡ của tập thể hoặc tư vấn,
tùy từng trường hợp chứ không phải ai cũng giống ai, nhưng mà không nên chịu nhịn,
bởi vì chịu nhịn là chết đấy”.
(Một phụ nữ bị bạo lực ở Hà Nội.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-3-

 
 
 
 
 

 

-4-

MỤC LỤC
MỤC LỤC ......................................................................................................................................- 5 Danh sách hình................................................................................................................................- 7 Danh sách biểu ................................................................................................................................- 9 LỜI NÓI ĐẦU ..............................................................................................................................- 13 LỜI CẢM ƠN ...............................................................................................................................- 15 BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT VÀ CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ.....................................................- 17 TÓM TẮT .....................................................................................................................................- 19 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ...........................................................................................................- 25 1.1. Bối cảnh văn hóa, kinh tế xã hội và nhân khẩu học...............................................................- 25 1.2. Thông tin chung về bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam .....................................................- 27 1.3. Khung lý thuyết và các định nghĩa về bạo lực đối với phụ nữ ..............................................- 30 1.4. Mục tiêu và tổ chức nghiên cứu.............................................................................................- 33 CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP....................................................................................................- 37 2.1. Cấu phần định lượng..............................................................................................................- 37 2.2. Phần định tính .......................................................................................................
"Chu nhn là chết đấy"
Kết qu t Nghiên cu quc gia
v bo lc gia đình vi ph n Vit Nam
2010
- 1 -
Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam 2010 - Người đăng: le-dieu-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam 2010 9 10 445