Ktl-icon-tai-lieu

Khả năng tiếp cận, sử dụng cỏc dịch vụ tài chớnh của cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính
của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Nguyễn Thị Thanh Hải
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch
vụ tài chính (DVTC) của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD): khái quát về
DVTC, các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận, sử dụng DVTC của các DNNQD cũng
như kinh nghiệm của các nước Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và rút ra một số bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng tiếp cận, sử dụng các DVTC của các
DNNQD ở Việt Nam như: dịch vụ tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và quá trình hội
nhập thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam. Đưa ra các quan điểm và kiến nghị một số
giải pháp chung : giải pháp về tổ chức cung cấp dịch vụ, môi trường pháp lý và nhóm giải
pháp riêng về phía doanh nghiệp bao gồm: các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng
khoán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng DVTC của các DNNQD ở Việt Nam
trong thời gian tới.
Keywords: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Dịch vụ tài chính; Kinh tế; Tài chính

Content
Lêi më ®Çu

1. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu cña ®Ò tµi
KÓ tõ khi LuËt doanh nghiÖp ®-îc ban hµnh, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë
ViÖt Nam ®· cã sù ph¸t triÓn nhanh chãng. C¸c DNNQD ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng vµ
trë thµnh ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Tuy nhiªn, sù
ph¸t triÓn cña c¸c DNNQD cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, trong ®ã næi lªn vÊn ®Ò tiÕp cËn, sö dông
dÞch vô tµi chÝnh cña c¸c DNNQD ViÖt Nam cßn yÕu vµ gÆp mét sè rµo c¶n so víi c¸c DNNN.
C¸c dÞch vô tµi chÝnh cã vai trß quan träng trong viÖc hç trî c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt – kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung, DNNQD nãi riªng: cung cÊp vèn, n©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh, ph©n t¸n vµ gi¶m thiÓu rñi ro… V× vËy, kh¶ n¨ng tiÕp cËn, sö dông
c¸c dÞch vô tµi chÝnh cßn h¹n chÕ ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c DNNQD ë

ViÖt Nam. §iÒu nµy kh«ng chØ cã nguyªn nh©n tõ phÝa c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô, mµ cßn do
nh÷ng yÕu kÐm trong ho¹t ®éng cña c¸c DNNQD vµ c¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i tr-êng kinh doanh.
Do ®ã, viÖc nghiªn cøu, kh¶o s¸t nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng, t×m ra nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n,
trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn, sö dông dÞch vô tµi chÝnh
cña c¸c DNNQD lµ cÇn thiÕt vµ rÊt cã ý nghÜa thùc tiÔn.
ViÖt Nam gia nhËp WTO ®· ®em ®Õn c¬ héi...
Kh năng tiếp cn, s dng các dch v tài chính
ca các doanh nghip ngoài quc doanh
Nguyn Th Thanh Hi
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người ng dn: PGS.TS. Trn Th Thái
m bảo v: 2008
Abstract: H thống hóa cơ sở lun và thc tin v kh năng tiếp cn, s dng các dch
v tài chính (DVTC) ca các doanh nghip ngoài quc doanh (DNNQD): khái quát v
DVTC, các yếu t tác động đến kh năng tiếp cn, s dng DVTC của các DNNQD cũng
như kinh nghim của các nước Trung Quc, Malaysia, Thái Lan rút ra mt s bài hc
kinh nghim cho Vit Nam. Trình bày thc trng tiếp cn, s dng c DVTC ca các
DNNQD Việt Nam như: dch v tài chính, bo him, chng khoán quá trình hi
nhp th tng dch v tài chính Vit Nam. Đưa ra các quan điểm và kiến ngh mt s
gii pháp chung : gii pháp v t chc cung cp dch vụ, môi trường pháp lý và nhóm gii
pháp riêng v phía doanh nghip bao gm: các dch v ngân hàng, bo him, chng
khoán nhm nâng cao kh năng tiếp cn, s dng DVTC ca các DNNQD Vit Nam
trong thi gian ti.
Keywords: Doanh nghip ngoài quc doanh; Dch v tài chính; Kinh tế; Tài chính
Content
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu cña ®Ò tµi
khi LuËt doanh nghiÖp ®-îc ban hµnh, khu vùc kinh ngoµi quèc doanh ë
ViÖt Nam ®· sù ph¸t triÓn nhanh chãng. C¸c DNNQD ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng
trë thµnh ®éng lùc quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn cña nÒn kinh ViÖt Nam. Tuy nhiªn,
ph¸t triÓn cña c¸c DNNQD cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, trong ®ã i lªn vÊn ®Ò tiÕp cËn, dông
dÞch vô tµi chÝnh cña c¸c DNNQD ViÖt Nam cßn yÕu vµ gÆp mét sè rµo c¶n so víi c¸c DNNN.
C¸c dÞch tµi chÝnh vai trß quan träng trong viÖc trî c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung, DNNQD nãi riªng: cung cÊp vèn, n©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n tµi chÝnh, ph©n t¸n gi¶m thiÓu rñi ro… vËy, kh¶ n¨ng tiÕp n, dông
c¸c dÞch tµi chÝnh cßn h¹n chÕ ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn ph¸t triÓn cña c¸c DNNQD ë
Khả năng tiếp cận, sử dụng cỏc dịch vụ tài chớnh của cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khả năng tiếp cận, sử dụng cỏc dịch vụ tài chớnh của cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khả năng tiếp cận, sử dụng cỏc dịch vụ tài chớnh của cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh 9 10 665