Ktl-icon-tai-lieu

Khả năng tiếp cận thị trường với sản xuất và tiêu thụ nông lâm sản ở vùng núi Tây bắc Việt Nam : Nghiên cứu cụ thể tại Bản Tát, xạ Tấn Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÊN §Ò GIíI TRONG QUYÕT §ÞNH PH¸T TRIÓN KINH TÕ N¤NG Hé ë
HUYÖN L¦¥NG S¥N, TØNH HOµ B×NH
Gender balance in decision making of farm household economic development in
Luong Son district, Hoa Binh province
Bïi ThÞ Gia1
SUMMARY
A case study involving 41 farm households was conducted to examine the contribution of
men and women in making decision on production, credit, cash expense and family assets in the
farm households and to make the recommendations for the gender-oriented extension in Luong
Son district, Hoa Binh Province, Vietnam. It was found that women participated considerably in
making decision on issues related to farming and living activities, indicating their significant role
in income generation and household’s economic development. In order to improve the decision
making capacity for women and to promote economic development, qualification of not only
technical know-how but also economic and management knowledge through extension programs
is necessary.
Key words: gender issuies, decission making, production, credid, maney spend, holding
valueable assets
1. §ÆT VÊN §Ò
Trong x· héi v¨n minh ph¸t triÓn, ph¹m trï giíi lu«n ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong mäi ch−¬ng
tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia. C¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi ë khu vùc n«ng th«n
bao giê còng kÐm ph¸t triÓn h¬n khu vùc thµnh thÞ, do vËy trong c¸c ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu
n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ nghiªn cøu kinh tÕ hé th× vÊn ®Ò giíi cµng ®Æc biÖt ®−îc coi träng. ë
ViÖt Nam phô n÷ n«ng th«n chiÕm 53% lao ®éng n«ng nghiÖp vµ gÇn 80% phô n÷ c¶ n−íc (Lª
ThÞ Vinh Thi, 1998), hä tham gia vµ ®ãng gãp vµo nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh− c¸c lÜnh
vùc cña cuéc sèng víi nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, nh−ng nh÷ng nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy cßn t−¬ng
®èi Ýt, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu vÒ giíi trong quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c trong gia
®×nh. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, chóng t«i ®Ò cËp ®Õn møc ®é tham gia cña phô n÷ vµ nam giíi
trong quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng cña n«ng hé, trªn c¬ së
®ã gãp phÇn ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khuyÕn n«ng cã chó ý vÊn ®Ò giíi
2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu1
Nghiªn cøu nµy ®−îc tiÕn hµnh t¹i huyÖn L−¬ng S¬n, tØnh Hßa B×nh. §Ò tµi ®· chän x·
T©n Vinh, ®¹i diÖn cho vïng trung t©m huyÖn cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn thÞ tr−êng thuËn lîi, vµ x·
§«ng xu©n, ®¹i diÖn cho vïng phÝa B¾c cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®åi nói, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, giao
th«ng vµ ®êi sèng khã kh¨n. Nghiªn cøu ®· chän 41 hé ®Ó ®iÒu tra theo ph−¬ng ph¸p pháng vÊn
trùc ...
VÊN §Ò GIíI TRONG QUYÕT §ÞNH PH¸T TRIÓN KINH TÕ N¤NG Hé ë
HUYÖN L¦¥NG S¥N, TØNH HOµ B×NH
Gender balance in decision making of farm household economic development in
Luong Son district, Hoa Binh province
Bïi ThÞ Gia
1
SUMMARY
A case study involving 41 farm households was conducted to examine the contribution of
men and women in making decision on production, credit, cash expense and family assets in the
farm households and to make the recommendations for the gender-oriented extension in Luong
Son district, Hoa Binh Province, Vietnam. It was found that women participated considerably in
making decision on issues related to farming and living activities, indicating their significant role
in income generation and household’s economic development. In order to improve the decision
making capacity for women and to promote economic development, qualification of not only
technical know-how but also economic and management knowledge through extension programs
is necessary.
Key words: gender issuies, decission making, production, credid, maney spend, holding
valueable assets
1. §ÆT VÊN §Ò
Trong x· héi v¨n minh ph¸t triÓn, ph¹m trï giíi lu«n ®îc ®Ò cËp ®Õn trong mäi ch¬ng
tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia. C¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi ë khu vùc n«ng th«n
bao giê còng kÐm ph¸t triÓn h¬n khu vùc thµnh thÞ, do vËy trong c¸c ch¬ng tr×nh nghiªn cøu
n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ nghiªn cøu kinh tÕ hé th× vÊn ®Ò giíi cµng ®Æc biÖt ®îc coi träng. ë
ViÖt Nam phô n÷ n«ng th«n chiÕm 53% lao ®éng n«ng nghiÖp vµ gÇn 80% phô n÷ c¶ níc (Lª
ThÞ Vinh Thi, 1998), hä tham gia vµ ®ãng gãp vµo nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh c¸c lÜnh
vùc cña cuéc sèng víi nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, nhng nh÷ng nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy cßn t¬ng
®èi Ýt, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu vÒ giíi trong quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c trong gia
®×nh. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, chóng t«i ®Ò cËp ®Õn møc ®é tham gia cña phô n÷ vµ nam giíi
trong quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng cña n«ng hé, trªn c¬ së
®ã gãp phÇn ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khuyÕn n«ng cã chó ý vÊn ®Ò giíi
2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
1
Nghiªn cøu nµy ®îc tiÕn hµnh t¹i huyÖn L¬ng S¬n, tØnh Hßa B×nh. §Ò tµi ®· chän x·
T©n Vinh, ®¹i diÖn cho vïng trung t©m huyÖn cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn thÞ trêng thuËn lîi, vµ x·
§«ng xu©n, ®¹i diÖn cho vïng phÝa B¾c cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®åi nói, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, giao
th«ng vµ ®êi sèng khã kh¨n. Nghiªn cøu ®· chän 41 hé ®Ó ®iÒu tra theo ph¬ng ph¸p pháng vÊn
trùc tiÕp víi mÉu c©u hái so¹n th¶o tríc, trong ®ã 8 hé chñ hé lµ n÷, 33 hé chñ hé lµ nam, mét sè
hé cã tiÕp cËn khuyÕn n«ng vµ mét sè hé cha tiÕp cËn khuyÕn n«ng. Ngoµi ra chóng t«i cßn trao
®æi ý kiÕn víi c¸n bé chñ chèt, trëng tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn L¬ng S¬n vµ c¸c c¸n bé khuyÕn
n«ng cña x·.
Sè liÖu ®îc xö lý theo ph¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ víi sù trî gióp cña ch¬ng tr×nh
Excel và ®îc ph©n tÝch theo ph¬ng ph¸p so s¸nh. §Ó so s¸nh møc ®é tham gia quyÕt ®Þnh cña
n÷ giíi vµ nam giíi, chia nhãm ngêi tham gia quyÕt ®Þnh thµnh 4 nhãm: nhãm thø 1: Ngêi
1
Khoa Kinh tÕ & PTNT, Trêng §HNNI
Khả năng tiếp cận thị trường với sản xuất và tiêu thụ nông lâm sản ở vùng núi Tây bắc Việt Nam : Nghiên cứu cụ thể tại Bản Tát, xạ Tấn Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Trang 2
Khả năng tiếp cận thị trường với sản xuất và tiêu thụ nông lâm sản ở vùng núi Tây bắc Việt Nam : Nghiên cứu cụ thể tại Bản Tát, xạ Tấn Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khả năng tiếp cận thị trường với sản xuất và tiêu thụ nông lâm sản ở vùng núi Tây bắc Việt Nam : Nghiên cứu cụ thể tại Bản Tát, xạ Tấn Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 9 10 926