Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) – VIETNAM STANDARDS (TCVN)

Được đăng lên bởi Trong Tung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3982 lần   |   Lượt tải: 13 lần
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) – VIETNAM STANDARDS (TCVN)
1. Giới thiệu Hệ thống TCVN – TCVN INTRODUCTION
Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (có Hiệu lực từ 1/1/2007) hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam
gồm:
Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN
Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS
Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khoảng 5000 TCVN. Các TCVN hiện hành được phân loại theo
những lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn
Quốc tế - ICS).
Pursuant to Law of Standards and technical standard (effective from 1/1/2007), Vietnam Standards
includes:
National Standards, (TCVN)
Fundamental Standards, (TCCS)
There are currently about 5,000 standards in Vietnam. They are classified into section/subjects which are
corresponding to International Classification for Standards.
2. Những ưu điểm chính – Major Advantages
Hệ thống TCVN hiện hành có những ưu điểm chủ yếu sau đây:
Hệ thống TCVN đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, quản lý
kinh tế xã hội, ...

TCVN has played its important role in serving for business, production,

management, socio – economics, etc.
Về cơ bản, Hệ thống TCVN đã được xây dựng và phát triển sát thực các đối tượng cần thiết,
được bổ sung kịp thời các tiêu chuẩn thuộc các đối tượng theo yêu cầu quản lý cấp bách...
TCVN was basically built and developed accompanying with necessary objectives and has been
supplemented timely to serve the management requirements, etc.
Số lượng TCVN hoàn toàn phù hợp hoặc tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và
nước ngoài ngày một nhiều hơn. Năm 2007 Việt Nam có 2077 TCVN tương đương với TCQT và
TCNN… Most of TCVNs are equivalent to international and regional standards. They are
accounted for 2077 standards in 2007.
Tính đồng bộ các Nội dung (loại) tiêu chuẩn được chú trọng…. Integrated content of important
standards.
Thủ tục và phương pháp xây dựng TCVN luôn được cải tiến. Thủ tục xây dựng TCVN đã được
cải tiến nhiều lần và hiện nay đang áp dụng thủ tục gần giống với thủ tục xây dựng tiêu chuẩn
quốc tế ISO.…. TCVN procedure and development are frequently improved and quite similar with
ISO developing procedure.

Bảo vệ môi trường và sức khoẻ - An toàn (Health and Environment Protection - Safety)

TCVN

DETAILS

Ghi chú (NOTE)

TCVN 5979:2007
Thay thế
(Replacement of):
TCVN 5979:1995
Số trang (No. of
pages): 12tr(A4)

Chất lượng đất. Xác định pH
Soil quality. Determination of pH

Tiêu chuẩn này quy định phương...
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUN VIỆT NAM (TCVN) VIETNAM STANDARDS (TCVN)
1. Gi
i thiu Hthng TCVN – TCVN INTRODUCTION
Theo Lut Tiêu chun và quy chun kthut (có Hiu lc t1/1/2007) hthng Tiêu chun Vit Nam
g
m:
Tiêu chun quc gia, ký hiu là TCVN
Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiu là TCCS
H
thng Tiêu chun Vit Nam hin hành khong 5000 TCVN. Các TCVN hiện hành được phân loi theo
nh
ng lĩnh vực/ch đề ca Khung phân loi TCVN (hoàn toàn phù hp vi Khung phân loi Tiêu chun
Qu
c tế - ICS).
Pursuant to Law of Standards and technical standard (effective from 1/1/2007), Vietnam Standards
includes:
National Standards, (TCVN)
Fundamental Standards, (TCCS)
There are currently about 5,000 standards in Vietnam. They are classified into section/subjects which are
corresponding to International Classification for Standards.
2. Những ưu điểm chính Major Advantages
Hthng TCVN hin hành có những ưu điểm chyếu sau đây:
Hthống TCVN đã góp phn quan trng trong vic phc vnhu cu sn xut kinh doanh, qun lý
kinh t
ế xã hi, ... TCVN has played its important role in serving for business, production,
management, socio – economics, etc.
V bản, H thống TCVN đã được xây dng phát trin sát thực các đối tượng cn thiết,
được b sung kp thi các tiêu chun thuộc các đối tượng theo yêu cu qun cp bách...
TCVN was basically built and developed accompanying with necessary objectives and has been
supplemented timely to serve the management requirements, etc.
S lượng TCVN hoàn toàn phù hp hoặc tương đương với các tiêu chun quc tế, khu vc
nước ngoài ngày mt nhiều hơn. Năm 2007 Vit Nam 2077 TCVN tương đương với TCQT
TCNN… Most of TCVNs are equivalent to international and regional standards. They are
accounted for 2077 standards in 2007.
Tính đồng b các Ni dung (loi) tiêu chuẩn được chú trng…. Integrated content of important
standards.
Thtục và phương pháp xây dựng TCVN luôn được ci tiến. Thtc xây dựng TCVN đã được
c
i tiến nhiu ln và hiện nay đang áp dụng thtc gn ging vi thtc xây dng tiêu chun
qu
c tế ISO.…. TCVN procedure and development are frequently improved and quite similar with
ISO developing procedure.
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) – VIETNAM STANDARDS (TCVN) - Trang 2
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) – VIETNAM STANDARDS (TCVN) - Người đăng: Trong Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) – VIETNAM STANDARDS (TCVN) 9 10 57