Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác quặng

Được đăng lên bởi ktmlt2d
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5378 lần   |   Lượt tải: 59 lần
Câu 1: Cách phân loại quặng
theo chiều dày, góc dốc, hình dáng
thân quăng?
*Hình dạng của khoáng sàng
quặng
Quặng có hình dạng vỉa: được
giới hạn bởi hai mặt phẳng tương đối
song song nhau, các vỉa quặng
thường có chiều dày tương đối ổn
định và nhỏ hơn nhiều so với kích
thước theo phương và hướng dốc.
Các khoáng sàng có hình dạng vỉa
hay gặp là khoáng sàng của các muối
kali, quặng sắt, chì ,kẽm,.v.v..

Hình 1: Khoáng sàng quặng có dạng
vỉa
Quặng có hình dạng thấu kính:
kích thước hai đầu thân quặng thu
hẹp lại như các loại quặng: Fe, Mn,
Cu.

phân làm 3 nhóm: mạch quặng đơn
giản, mạch quặng phức tạp, và cụm
mạch. Quặng thường gặp ở dạng này
là các quặng kim loại màu hiếm và
vàng.

Hình 5: khoáng sàng quặng có dạng
mạch
*phân loại theo chiều dày của thân
quặng
Theo chiều dày của thân quặng
khoáng sàng được chia thành 5
nhóm:
Thân quặng rất mỏng: có chiều dày
thân quặng nhỏ hơn 0,7m
Thân quặng mỏng: chiều dày thân
quặng từ 0,7 - 2m.
Thân quặng có chiều dày trung bình
2- 5m.
Thân quặng dày: chiều dày 5- 20m.
Thân quặng rất dày: chiều dày lớn
hơn 20m.
* phân loại theo góc dốc của thân
quặng:
Theo góc dốc của thân quặng khoáng
sàng được chia thành 4 nhóm:
Khoáng sàng nằm ngang: những thân

α = 0 ÷ 30

Khoáng sàng dốc thoải: những thân
quặng có góc dốc

Hình 3: Khoáng sàng có dạng túi
Quặng dạng ổ: nhiều thân
quặng có kích thước nhỏ nằm gẩn
nhau, hay gặp ở các loại quặng kim
loại màu.

Hình 4: Khoáng sàng quặng có dạng
túi
Quặng dạng mạch: là các loại
quặng có chiều dày rất mỏng, các
khe nứt trong lòng đất có chứa đầy
khoáng sản có ích. Mạch quặng
thường có dạng không đều và thường

3
4
1
7

5

6

2

quặng có góc dốc

Hình 2: Khoáng sàng có dạng thấu
kính
Quặng có dạng túi: có kích
thước lớn và không đều hay gặp ở
quặng kim loại đen, kim loại màu và
muối đá.

trong các trụ bảo vệ cạnh các đường
lò mở vỉa.

α = 3 ÷ 250

Khoáng sàng nằm nghiêng: những
thân quặng có góc dốc

α = 25 ÷ 450

Khoáng sàng dốc đứng: những
khoáng sàng có góc dốc

α > 450

Câu 2: . Khái Niệm mất mát
quặng và các loại mất mát quặng?
1. Định nghĩa.
Mất mát quặng là phần trữ lượng
quặng ( khoáng sản có ích) trong cân
đối bị mất đi trong quá trình khai
thác hay nói cách khác thì trong quá
trình khai thác quặng một phần trữ
lượng quặng bị mất và nằm lại trong
lòng đất.
Mất mát quặng là là một hiện tượng
không thể tránh khỏi đối với tất cả
phương pháp khai thác nào. Tùy
thuộc vào từng hệ thống khai thác áp
dụng mà mất mát quặng có thể đạt
tới 10-15%, đôi khi có thể lên tới 40
-50% và lớn hơn.
2....
Câu 1: Cách phân loại quặng
theo chiều dày, góc dốc, hình dáng
thân quăng?
*Hình dạng của khoáng sàng
quặng
Quặng hình dạng vỉa: được
giới hạn bởi hai mặt phẳng tương đối
song song nhau, các vỉa quặng
thường chiều dày tương đối ổn
định nhỏ hơn nhiều so với kích
thước theo phương hướng dốc.
Các khoáng sàng hình dạng va
hay gặp là khoáng sàng của các muối
kali, quặng sắt, chì ,kẽm,.v.v..
Hình 1: Khoáng sàng quặng có dạng
vỉa
Quặng có hình dạng thấu kính:
kích thước hai đầu thân quặng thu
hẹp lại như các loại quặng: Fe, Mn,
Cu.
Hình 2: Khoáng sàng có dạng thấu
kính
Quặng có dạng túi: có kích
thước lớn và không đều hay gặp ở
quặng kim loại đen, kim loại màu và
muối đá.
Hình 3: Khoáng sàng có dạng túi
Quặng dạng ổ: nhiều thân
quặng có kích thước nhỏ nằm gẩn
nhau, hay gặp ở các loại quặng kim
loại màu.
Hình 4: Khoáng sàng quặng có dạng
túi
Quặng dạng mạch: là các loại
quặng có chiều dày rất mỏng, các
khe nứt trong lòng đất có chứa đầy
khoáng sản có ích. Mạch quặng
thường có dạng không đều và thường
phân làm 3 nhóm: mạch quặng đơn
giản, mạch quặng phức tạp, và cụm
mạch. Quặng thường gặp ở dạng này
là các quặng kim loại màu hiếm và
vàng.
Hình 5: khoáng sàng quặng có dạng
mạch
*phân loại theo chiều dày của thân
quặng
Theo chiều dày của thân quặng
khoáng sàng được chia thành 5
nhóm:
Thân quặng rất mỏng: có chiều dày
thân quặng nhỏ hơn 0,7m
Thân quặng mỏng: chiều dày thân
quặng từ 0,7 - 2m.
Thân quặng có chiều dày trung bình
2- 5m.
Thân quặng dày: chiều dày 5- 20m.
Thân quặng rất dày: chiều dày lớn
hơn 20m.
* phân loại theo góc dốc của thân
quặng:
Theo góc dốc của thân quặng khoáng
sàng được chia thành 4 nhóm:
Khoáng sàng nằm ngang: những thân
quặng có góc dốc
0
30 ÷=
α
Khoáng sàng dốc thoải: những thân
quặng có góc dốc
0
253
÷=
α
Khoáng sàng nằm nghiêng: những
thân quặng có góc dốc
0
4525 ÷=
α
Khoáng sàng dốc đứng: những
khoáng sàng có góc dốc
0
45>
α
Câu 2: . Khái Niệm mất mát
quặng và các loại mất mát quặng?
1. Định nghĩa.
Mất mát quặng là phần trữ lượng
quặng ( khoáng sản có ích) trong cân
đối bị mất đi trong quá trình khai
thác hay nói cách khác thì trong quá
trình khai thác quặng một phần trữ
lượng quặng bị mất và nằm lại trong
lòng đất.
Mất mát quặng là là một hiện tượng
không thể tránh khỏi đối với tất cả
phương pháp khai thác nào. Tùy
thuộc vào từng hệ thống khai thác áp
dụng mà mất mát quặng có thể đạt
tới 10-15%, đôi khi có thể lên tới 40
-50% và lớn hơn.
2. Phân loại mất mát quặng
Trong khai thác quặng người ta phân
biệt hai loại mất mát quặng: mất mát
chung của toàn mỏ và mất mát sản
xuất.
a) Mất mát chung của toàn mỏ ( hình
5): mất mát trong các trụ bảo vệ dưới
các công trình công nghiệp, dân
dụng và văn hóa trên mặt đất hoặc
dưới các ao hồ sông ngòi, mất mát
trong các trụ bảo vệ cạnh các đường
lò mở vỉa.
1
2
5
6
4
3
7
Hình 5: Các trụ bảo vệ chung của
toàn mỏ
1- Giếng đứng chính; 2- Trụ bảo vệ
giếng; 3- Nhà và công trình dân dụng
4- Sông hồ; 5- Mất mát do bảo vệ
công trình dân dụng; 6- Mất mát do
bảo vệ sông hồ; 7- Biên giới bảo vệ
b) Mất mát sản xuất:
Mất mát quặng trong địa khối (h 6):
mất mát do không khai thác chính
xác được mặt tiếp xúc giữa quặng và
đất đá (h6.a), mất mát quặng trong
các trụ bảo vệ lò chuẩn bị, ở các trụ
giữa các khối khai thác (hình 6.b),
trong các vùng khai thác, ở gần vùng
sập lở, vùng ngập nước hoặc bị
cháy ..v.v.
3
3
1
2
2
1
A-A
A
A
a)
b)
4
Hình 6: Các dạng mất mát trong địa
khối
1- Lò chuẩn bị; 2- Trụ bảo vệ lò
chuẩn bị; 3- Trụ bảo vệ giữa các
buồng; 4- Mất mát do không khai
thác chính xác mặt tiếp xúc giữa
quặng và đất đá
Mất mạng quặng đã phá nổ (hình 7):
mất mát khi tháo quặng, mất mát
quặng ở những nơi không thể đến
được trong khoảng không gian đã
khai thác, mất mát do quặng vụn rơi
vào vật liệu chèn, mất mát do quặng
bị pha lẫn với đất đá trong quá trình
đào lò chuẩn bị, mất mát quặng trong
quá trình vận chuyển.
Th¸o quÆng tr«i theo d¹ng phÔu
Sau khi dõng th¸o quÆng
quÆng cßn
l¹i
®Êt ®¸ bÞ
lÉn
Hình 7: Mất mát do tháo quặng
Khai thác quặng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác quặng - Người đăng: ktmlt2d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khai thác quặng 9 10 661