Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ laser lên phổ phát quang của một số vật liệu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ laser lên phổ
phát quang của một số vật liệu
Đặng Văn Thái
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về vật liệu bán dẫn ZnS và ZnS:Mn, nó gồm:
các tính chất về cấu trúc, vùng năng lượng, các quá trình dịch chuyển quang và sự
ảnh hưởng của bức xạ quang lên tính chất quang của vật liệu. Giới thiệu về dụng
cụ và thiết bị thực nghiệm gồm: nguồn phát bức xạ, hệ thu và đo phổ và mẫu
nghiên cứu. Tiến hành thực nghiệm, kết quả thực nghiệm và biện luận kết quả
thực nghiệm.
Keywords: Quang học; Vật lý; Bức xạ laser; Phổ phát quang; Vật liệu
Content
MỞ ĐẦU

Ngày nay, trong sự phát triển của kĩ thuật điện tử, các vật liệu bán dẫn đóng vai trò
rất quan trọng. Xu hướng nghiên cứu của các nhà khoa học là chế tạo ra các vật liệu bán
dẫn có đặc tính quang điện tốt, kích thước nhỏ, cấu trúc bền vững và ổn định…. Đặc biệt,
trong những năm gần đây bán dẫn có vùng cấm rộng ZnS (Eg = 3.67eV ở 300K) thuộc
nhóm AIIBVI đã được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị quang điện tử, màn
hình hiển thị, vật dẫn quang, cửa sổ truyền qua, xúc tác quang,...[1, 2].
Khi pha tạp các kim loại chuyển tiếp như Mn, Cu, Co… và các nguyên tố đất hiếm
như Eu, Sm, Tb… có các lớp vỏ điện tử như 3d và 4f tương ứng chưa lấp đầy vào ZnS sẽ
tạo ra các đám phát quang màu khác nhau và mở rộng vùng phổ bức xạ của ZnS cả về
bước sóng ngắn và bước sóng dài. Vì thế khả năng ứng dụng của các vật liệu ZnS sẽ tăng
lên. Các vật liệu bán dẫn vùng cấm rộng ZnS, ZnS:Mn có thể được chế tạo bằng phương
pháp thủy nhiệt , đồng kết tủa, vi nhũ tương, phún xạ catốt và spincoating… Tuy nhiên,
các mẫu chế tạo ra chưa thật hoàn hảo về tính chất cấu trúc và tính chất quang, vì vậy

việc nâng cao phẩm chất của mẫu nghiên cứu luôn là vấn đề được đặt ra. Để đạt đươc
mục đích này người ta thường ủ mẫu bằng nhiệt hoặc bằng bức xạ quang học.
Trên thế giới việc sử dụng bức xạ quang học để tiến hành ủ mẫu nhằm nâng cao
phẩm chất của mẫu đã có những thành công tốt [5]. Nắm bắt những thành tựu này, chúng
tôi đã tiến hành sử dụng bức xạ laser để ủ các bột nano ZnS, ZnS:Mn được chế tạo bằng
phương pháp thủy nhiệt, đồng kết tủa hoặc spincoating. Đây cũng là lý do để tôi thực
hiện đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ laser lên phổ phát quang của một số vật
liệu”
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1- TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU ZnS VÀ ZnS:Mn
Chương này ...
Kho sát ảnh hưởng ca bc x laser lên ph
phát quang ca mt s vt liu
Đặng Văn Thái
Trường Đi hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Quang hc; Mã s: 60 44 11
Người hướng dn: PGS.TS. Phmn Bền
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày sở thuyết v vt liu bán dn ZnS ZnS:Mn, nó gm:
các tính cht v cu trúc, vùng năng lưng, các quá trình dch chuyn quang và s
ảnh hưởng ca bc x quang lên tính cht quang ca vt liu. Gii thiu v dng
c thiết b thc nghim gm: ngun phát bc x, h thu và đo phổ mu
nghiên cu. Tiến hành thc nghim, kết qu thc nghim bin lun kết qu
thc nghim.
Keywords: Quang hc; Vt lý; Bc x laser; Ph phát quang; Vt liu
Content
MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong s phát trin của kĩ thuật điện t, các vt liu bán dẫn đóng vai trò
rt quan trọng. Xu hướng nghiên cu ca các nhà khoa hc chế to ra các vt liu bán
dẫn có đặc tính quang điện tốt, kích thước nh, cu trúc bn vng và ổn đnh…. Đặc bit,
trong những năm gần đây bán dẫn vùng cm rng ZnS (E
g
= 3.67eV 300K) thuc
nhóm A
II
B
VI
đã được nghiên cu ng dng rng rãi trong các thiết b quang điện t, màn
hình hin th, vt dn quang, ca s truyn qua, xúc tác quang,...[1, 2].
Khi pha tp các kim loi chuyn tiếp như Mn, Cu, Co… và các nguyên t đất hiếm
như Eu, Sm, Tb… có các lớp v điện t như 3d và 4f tương ứng chưa lấp đầy vào ZnS s
tạo ra các đám phát quang màu khác nhau mở rng vùng ph bc x ca ZnS c v
bước sóng ngắn và bước sóng dài. Vì thế kh năng ứng dng ca các vt liu ZnS s tăng
lên. Các vt liu bán dn vùng cm rng ZnS, ZnS:Mn có th được chế to bằng phương
pháp thy nhiệt , đồng kết tủa, vi nhũ tương, phún x catốt và spincoating… Tuy nhiên,
các mu chế tạo ra chưa thật hoàn ho v tính cht cu trúc tính cht quang, vy
Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ laser lên phổ phát quang của một số vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ laser lên phổ phát quang của một số vật liệu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ laser lên phổ phát quang của một số vật liệu 9 10 353