Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khảo sát đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc
Lê Tuệ Nhã
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60.22.01
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu các vấn đề lý luận về văn bản quản lý, quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực kinh tế ở Trung Quốc. Đặc trưng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong
lĩnh vực kinh tế ở Trung Quốc từ góc độ cấu trúc tổng thể. Đặc trưng ngôn ngữ VBQPPL
trong lĩnh vực kinh tế ở Trung Quốc từ góc độ cấu trúc nội tại.So sánh sự tương đồng và
khác biệt giữa VBQPPL của tiếng Trung và tiếng Việt trong lĩnh vực kinh tế.
Keywords. Văn bản quy phạm; Ngôn ngữ học; Trung Quốc

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
Xây dựng một xã hội ổn định hài hoà và phát triển mạnh về kinh tế được đảm bảo
dựa trên cơ sở pháp luật. Để pháp luật đi vào cuộc sống, làm kim chỉ nam cho hành vi
của con người đỏi hỏi ý thức pháp luật phải được nâng cao. Với tinh thần chủ động, Nhà
nước phải giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật nói
chung, củng cố và hoàn thiện ngành Luật kinh tế nói riêng để có đủ khả năng thúc đẩy,
định hướng cho sự phát triển kinh tế, tăng cường pháp chế trong các hoạt động kinh tế.
Các tổ chức, cá nhân cần hiểu biết pháp luật, tích cực sử dụng và sử dụng có hiệu quả
pháp luật qua phương tiện văn bản quy phạm pháp luật vào hoạt động sản xuất, kinh
doanh theo đúng tinh thần sống, làm việc theo ngành Luật kinh tế.
Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức của pháp luật, do cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự
chung, được Nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đây là sự
thể chế hoá thiết chế xã hội, nói cách khác đó là văn bản cụ thể hoá đường lối, chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cầm quyền trong lãnh đạo và quản

lý. Tuy nhiên, để có các văn bản quy phạm pháp luật thực sự có chất lượng, đòi hỏi các
nhà lập pháp trong việc soạn thảo văn bản không chỉ phải nắm được nội dung cụ thể của
các bộ luật mà còn phải có kiến thức ngôn ngữ học, đặc biệt là kiến thức về ngôn ngữ
học văn bản để tạo ra những văn bản không chỉ đúng về khuôn mẫu, cấu trúc mà còn đạt
được hiệu quả giao tiếp cao. Như vậy, chỉ khi nào nắm vững và dung hoà được sự hiểu
biết về hai lĩnh vực này thì mới có thể có những bộ luật chính xác về nội dung và phù
hợp về hình thức, giúp cho người tiếp nhận văn bản có thể nắm bắt đư...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Khảo sát đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc 9 10 820