Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện: Kết học, Nghĩa học, Dung học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3273 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng
Việt trên ba bình diện:
Kết học, Nghĩa học, Dung học
Trần Hoàng Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Nghd. : GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan cơ sở lý thuyết về định ngữ trong câu khi được nhìn nhận với
tư cách là một thành phần câu thực thụ và vấn đề tình thái, vì đây là một khái niệm
có nhiều cách quan niệm khác nhau, cần có một quan điểm làm cơ sở. Khảo sát
kiểu câu có Định ngữ tình thái trên bình diện Kết học. Phân tích câu có chứa định
ngữ tình thái trên bình diện kết học thông qua việc phân chia chúng thành các tiểu
loại khác nhau. Nghiên cứu kiểu câu có Định ngữ tình thái trên bình diện Nghĩa
học. Trình bày những ý nghĩa tình thái khác nhau của định ngữ tình thái trên cơ sở
nguồn tư liệu thu thập và các trường hợp cụ thể. Tìm hiểu kiểu câu có Định ngữ
tình thái trên bình diện dụng học. Phân tích tầm tác động của định ngữ tình thái trên
các bình diện: trong câu, liên kết văn bản và hiệu quả giao tiếp.
Keywords. Ngôn ngữ học; Tiếng Việt; Kết học; Nghĩa học; Dung học

Content.
MỞ ĐẦU






1. Lí do chọn đề tài
Trong giao tiếp hàng ngày có những kiểu câu mà với sự xuất hiện của một thành
tố khác, tình thái của câu đã thay đổi, dẫn đến kết quả là mục đích cũng như hiệu
quả giao tiếp thay đổi.
Xét các ví dụ sau:
Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (1)
Huy chắc chắn đã ăn quả chuối trên bàn. (2)
Có lẽ là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (3)
Quả nhiên là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (4)
Nhận xét:
4 câu trên có chung một nội dung sự tình nhưng khác nhau về tình thái, thể hiện qua
phương tiện từ vựng. Có một số nhà ngôn ngữ học gọi các thành tố này là quán ngữ
tình thái, chức năng của chúng vừa tham gia biểu thị nội dung tình thái vừa tham
gia liên kết văn bản, thường nằm ở đầu văn bản. Cũng có một số nhà nghiên cứu gọi
đây là Đề tình thái, coi các thành tố này như một loại đề với chức năng biểu thị tình
thái. Tuy nhiên, các cách nhìn nhận này mới chỉ tập trung vào phần tình thái- phần
ngữ nghĩa biểu đạt của các yếu tố này, mà chưa thực sự đi sâu vào vị trí, cấu tạo, vai
1

trò của thành phần này như một bộ phận thực thụ trong câu. Đề tài đã dựa trên quan
điểm của Nguyễn Văn Hiệp, xử lý các yếu tố trên như một thành phần câu có chức
năng biểu thị tình thái của câu. Chúng tôi gọi đây là Định ngữ tình thái.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Những định ngữ tình thái phổ biến, được sử dụng thường xuyên, có vị trí đầu
câu....
1
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng
Việt trên ba bình diện:
Kết học, Nghĩa học, Dung học
Trần Hoàng Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Nghd. : GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan sở lý thuyết về định ngữ trong câu khi được nhìn nhận với
tư cách một thành phần câu thực thụ vấn đề tình thái, đây là một khái niệm
nhiều cách quan niệm khác nhau, cần một quan điểm làm sở. Khảo sát
kiểu câu Định ngữ tình thái trên bình diện Kết học. Phân tích câu chứa định
ngữ tình thái trên bình diện kết học thông qua việc phân chia chúng thành các tiểu
loại khác nhau. Nghiên cứu kiểu câu Định ngữ tình thái trên bình diện Nghĩa
học. Trình y những ý nghĩa tình thái khác nhau của định ngữ tình thái trên sở
nguồn liệu thu thập và c trường hợp cthể. Tìm hiểu kiểu câu Định ngữ
tình thái trên bình diện dụng học. Phân tích tầm tác động của định ngữ tình thái trên
các bình diện: trong câu, liên kết văn bản và hiệu quả giao tiếp.
Keywords. Ngôn ngữ học; Tiếng Việt; Kết học; Nghĩa học; Dung học
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong giao tiếp hàng ngày có những kiểu câu mà với sự xuất hiện của một thành
tố khác, tình thái của câu đã thay đổi, dẫn đến kết quả là mục đích cũng như hiệu
quả giao tiếp thay đổi.
Xét các ví dụ sau:
Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (1)
Huy chắc chắn đã ăn quả chuối trên bàn. (2)
Có lẽ là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (3)
Quả nhiên là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (4)
Nhận xét:
4 câu trên có chung một nội dung sự tình nhưng khác nhau về tình thái, thể hiện qua
phương tiện từ vựng. một số nhà ngôn ngữ học gọi các thành tố yquán ngữ
tình thái, chức năng của chúng vừa tham gia biểu thị nội dung tình thái vừa tham
gia liên kết văn bản, thường nằm ở đầu văn bản. Cũng có một số nhà nghiên cứu gọi
đây là Đề tình thái, coi các thành tố này như một loại đề với chức năng biểu thị tình
thái. Tuy nhiên, các ch nhìn nhận này mới chỉ tập trung vào phần tình thái- phần
ngữ nghĩa biểu đạt của các yếu tố này, mà chưa thực sự đi sâu vào vị trí, cấu tạo, vai
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện: Kết học, Nghĩa học, Dung học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện: Kết học, Nghĩa học, Dung học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện: Kết học, Nghĩa học, Dung học 9 10 535