Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại bệnh viện bình thạnh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

SVTH: PHAN TRUNG HẬU

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI
TẠI BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

GVHD: TS.BS HUỲNH TẤN TIẾN
TPHCM, THÁNG 8/ 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
_________________
Họ và tên: …………………………………………………Lớp:…………………………..
Ngành: ……………………………………Chuyên ngành: .………………........................
Tên đề tài: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Mục tiêu, nội dung KLTN:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….….
…...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Ngày nhận đề tài khóa
luận:………………………………………………………………...
Họ và tên giảng viên hướng dẫn
…………………………………
…………………………………
Ngày hoàn thành KLTN
…………………………
(Ký và ghi rõ họ tên)

Họ và tên giảng viên phản biện
………………………………..
……………………………….
Ngày hoàn thành phản biện
………………………………
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua
Ngày…..tháng…..năm…..
Trưởng khoa

MỤC LỤC
Nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp………………………………………………………i
Lời cảm ơn…………………………………………………………………………….ii
Tóm tắt đề tài…………………………………………………………………………iii
Danh sách các từ viết tắt……………………………………………………………..iv
Danh sách các bảng biểu……………………………………………………………..v
Danh sách các hình vẽ, đồ thị………………………………………………………...v

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề…………………………………………………………………………….1
2.Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………..2
3.Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………….3
4.Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………..4
5.Phương pháp nghiêu cứu……………………………………………………………..4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm rác thải………………………………………………………………….5
1.2 Khái niệm và phân loại rác thải y tế………………………………………………...5
1.2.1 Các khái niệm………………………………………….……………………...5
1.2.2 Phân loại……………………………………………………………….……...6
1.3 Công tác quản lý rác thải……………………………………………………………8
1.3.1 Định nghĩa quản lý rác thải…………………………………….……………...8
1.3.2 Nội dung công tác quản lý rác thải…………………………………………....8
1.4 Tác động của rác thải y tế đối với môi trường và sức khỏe con người……………13
1.4.1 Tác động của rác thải y tế đối với môi trường………………………..……...13
1.4.2 Tác động của rác thải y tế đố...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
SVTH: PHAN TRUNG HẬU
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI
TẠI BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH
KHÓA LUN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUN TRỊ BỆNH VIỆN
GVHD: TS.BS HUỲNH TẤN TIẾN
TPHCM, THÁNG 8/ 2009
Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại bệnh viện bình thạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại bệnh viện bình thạnh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại bệnh viện bình thạnh 9 10 834