Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trưng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3987 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời
hiện đại, những giá trị biểu trưng
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: GS.TS Lê Quang Thiêm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về thành ngữ, quán ngữ và quan niệm của các nhà
ngôn ngữ học Việt Nam về thành ngữ, quán ngữ. Nghiên cứu toàn cảnh thành ngữ, quán
ngữ thời hiện đại: cấu trúc của thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại; thành ngữ có cấu trúc
so sánh; thành ngữ có kết cấu cụm từ; thành ngữ có kết cấu câu. Tìm hiểu ngữ nghĩa thực
tại của thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại và giá trị biểu trưng của chúng.
Keywords. Ngữ nghĩa; Thành ngữ; Quán ngữ; Tiếng Việt

Content.
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Thành ngữ, quán ngữ là những ngữ cố định và chúng là một loại đơn vị mà trong
ngôn ngữ học thừa nhận là tương đương với từ trong chức năng biểu đạt và hoạt động
ngôn từ.
Có thể nói thành ngữ, quán ngữ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống từ vựng
tiếng Việt. Ngôn ngữ càng phát triển tất yếu sẽ kéo theo sự xuất hiện của các quán ngữ và
đặc biệt là các thành ngữ mới, chúng xuất hiện cùng với sự biến đổi của đời sống xã hội
và phản ánh chân thực nhất những nét mới, sự thay đổi trong đời sống xã hội của người
Việt.
Vì những lý lẽ trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài luận văn: Khảo sát ngữ
nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trƣng
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, thành ngữ, quán ngữ là những bộ phận chiếm
số lượng lớn, rất đa dạng và phong phú về mặt nội dung. Trong khảo sát bước đầu chúng
tôi tạm chọn giới hạn là thời hiện đại.

Trên thực tế, số lượng thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại là rất phong phú. Song
do những đơn vị này chưa được tập hợp trong các văn bản chính thức và thời gian nghiên
cứu của chúng tôi không cho phép nên việc thu thập thành ngữ, quán ngữ của chúng tôi
còn rất hạn chế
3. Mục đích nghiên cứu và nội dung nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nguồn ngữ liệu mà chúng tôi điều tra khảo sát, mục đích chính của
luận văn này là cung cấp cho người đọc một vốn ngữ liệu liên quan đến thành ngữ, quán
ngữ mới.
3.2. Nội dung nghiên cứu
Để có thể đạt được một kết quả khả quan cho đề tài, việc đầu tiên của chúng tôi
trong khóa luận này là tiến hành sưu tầm, điều tra và khảo sát các thành ngữ, quán ngữ
mới trong sách báo cũng như trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân.
Từ đó dựa trên những đơn vị, thành ngữ quán ngữ ...
Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời
hiện đại, những giá trị biểu trưng
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: GS.TS Lê Quang Thiêm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y cơ s luận v thành ngữ, quán ng quan niệm của các nhà
ngôn ngữ hc Vit Nam v thành ngữ, quán ngữ. Nghiên cứu toàn cảnh thành ngữ, quán
ng thi hiện đi: cấu trúc của thành ngữ, quán ngữ thi hiện đại; thành ngữ cấu trúc
so sánh; thành ng có kết cu cm từ; thành ngữ có kết cấu câu. Tìm hiểu ng nghĩa thc
ti của thành ngữ, quán ngữ thi hiện đại và giá trị biểu trưng của chúng.
Keywords. Ng nghĩa; Thành ngữ; Quán ngữ; Tiếng Vit
Content.
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Thành ngữ, quán ngữ những ng c định chúng một loại đơn v trong
ngôn ngữ hc tha nhận tương đương với t trong chức năng biểu đạt hoạt động
ngôn từ.
Có thể nói thành ng, quán ngữ một b phn quan trng trong h thng t vng
tiếng Việt. Ngôn ngữ càng phát trin tt yếu s kéo theo sự xut hin ca các quán ng
đặc biệt các thành ng mới, chúng xut hiện cùng vi s biến đổi của đời sống hội
phản ánh chân thc nht những nét mới, s thay đổi trong đời sống hội của người
Vit.
những lẽ trên, chúng tôi quyết định chọn đề i luận văn: Khảo sát ng
nghĩa thành ngữ, quán ngữ thi hiện đi, những giá trị biểu trƣng
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Trong h thng t vng tiếng Vit, thành ngữ, quán ngữ những b phn chiếm
s ng ln, rất đa dạng và phong phú về mt ni dung. Trong kho sát bước đầu chúng
tôi tạm chn gii hạn là thời hiện đại.
Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trưng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trưng 9 10 825