Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1975

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khảo sát tầng nghĩa biểu trƣng trên ngữ liệu
thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1975
Nguyễn Thị Trang
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS. Lê Quang Thiêm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa các quan niệm khác nhau về nghĩa của từ và đặc biệt chú ý tới
các quan niệm về các thành phần nghĩa của từ, đa nghĩa, đồng nghĩa. Xác lập tầng nghĩa
biểu trƣng dựa trên quan hệ đa nghĩa và đồng nghĩa của các đơn vị từ. Khảo sát, xác lập,
đi sâu miêu tả và bƣớc đầu giải thích các hiện tƣợng ngữ nghĩa xảy ra bên trong từng
trƣờng nghĩa trong thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975. Nhận diện và miêu tả các nghĩa
khác nhau của các đơn vị từ thuộc tầng nghĩa biểu trƣng của một trƣờng nghĩa nhất
định. Nghiên cứu về kết cấu ngữ nghĩa của từng đơn vị từ vựng trong tầng nghĩa, trƣờng
nghĩa.
Keywords. Ngôn ngữ học; Nghĩa biểu trƣng; Thơ; Từ vựng

Content.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
- Nằm trong địa hạt của ngữ nghĩa học - một địa hạt rất khó và hết sức trừu tƣợng trong
phạm vi nghiên cứu ngôn ngữ học, trƣờng ngữ nghĩa - từ vựng là một vấn đề không hoàn toàn
mới mẻ nhƣng hầu nhƣ chƣa có đƣợc những kiến giải thật sự thấu đáo và thuyết phục. Các kiến
giải trƣớc đây phần lớn đều đi theo hƣớng cấu trúc luận, coi thành phần nghĩa của từ là một kết
cấu “đông cứng”, từ đó đặt chúng vào những trƣờng nghĩa cố định nào đó mà không hề có sự
dịch chuyển, linh động.
- Trên thực tế, nghĩa của từ lại là một hệ thống tƣơng đối “động”, phát triển cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của hoạt động ngôn ngữ, hàng loạt nghĩa mới đƣợc nảy sinh, nghĩa cũ có
thể dần bị lãng quên, gây ảnh hƣởng trực tiếp đến hệ thống ngữ nghĩa của từ và tiếp đó là các
mối quan hệ ngữ nghĩa của nó với các đơn vị khác trong hệ thống từ vựng; vì thế các trƣờng
nghĩa mà từ có khả năng tham gia không thể là cố định, nhất là trong các tác phẩm văn chƣơng
nghệ thuật thì tình hình này lại càng rõ. Bởi lẽ, khi đi vào chức năng làm chất liệu để xây dựng
hình tƣợng nghệ thuật, truyền tải tƣ tƣởng, quan điểm thẩm mĩ thì các từ ngữ đều trở thành
những tín hiệu nghệ thuật, tín hiệu thẩm mĩ.
- Việc tri nhận ngữ nghĩa của những tín hiệu thẩm mĩ cũng nhƣ khám phá nội dung, ý
nghĩa của các tác phẩm văn chƣơng không thể chỉ dựa vào nghĩa hệ thống đơn thuần, thông
thƣờng của chúng trong các từ điển mà phải dựa vào khả năng liên tƣởng, sáng tạo và những
hiểu biết văn hóa, xã hội của ngƣời tiếp nhận. Càng có nhiều nghĩa mới đƣợc hình thành thì từ
1

càng có...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1975 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1975 9 10 134