Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa hoå c , cöng nghïå
vaâ phaá t triïí n kinh tïë

Cuöën saách naây àûúåc thûåc hiïån vúái sûå trúå giuáp cuãa Hiïåp höåi
phaát triïín trao àöíi Cöng nghïå Kinh tïë - Taâi chñnh (A.D.E.T.E.F)
thuöåc Böå Kinh tïë, Taâi chñnh vaâ Cöng nghiïåp Phaáp.

3.335 (N)
Maä söë:
CTQG-2002

MUÅC

LUÅC

Chuá dêîn cuãa Nhaâ xuêët baãn
Lúâi giúái thiïåu

7
9

PHÊÌN I
Khoa hoåc vaâ cöng nghïå
Giaãng daåy caác mön khoa hoåc
Jean-Jacques Duby
Chi phñ cho giaáo duåc: Baâi toaán nan giaãi giûäa cöng bùçng
vaâ hiïåu quaã
Francois Orivel
Vêåt liïåu thöng minh
Joel De Rosnay
Chûäa bïånh bùçng gien: hy voång vaâ hiïån thûåc
Olivier Danos
Cöng nghïå vaâ hïå thöëng phoâng thuã quöëc gia:
Triïín voång vaâ giaãi phaáp
Jean-Yves Helmer
Nùng lûúång nguyïn tûã
Bertrand Barreá
PHÊÌN II
Phaát triïín kinh tïë
Kinh tïë vaâ caãi tiïën kyä thuêåt
Jean-Herveá Lorenzi
Thïë naâo laâ nïìn kinh tïë múái?
Philippe Lemoine
Chu kyâ múái vaâ tùng trûúãng kinh tïë múái
Michel Didier
Chuyïín giao cöng nghïå - möëi quan hïå phûác taåp giûäa nghiïn cûáu
cú baãn, nghiïn cûáu cöng nghïå vaâ ûáng duång trong cöng nghiïåp
Didier Roux
Nhûäng àiïím mú höì trong caác chñnh saách phaát triïín bïìn vûäng
Pierre Lascoumes

13

30
43
57

67
78

97
113
129

142
156

MUÅC LUÅC

5

CHUÁ

DÊÎN CUÃA

NHAÂ

XUÊËT BAÃN

Böå saách Têåp húåp cuãa moåi tri thûác (Universiteá de tous les
savoirs) bao göìm möåt söë cöng trònh khoa hoåc coá giaá trõ cuãa caác
chuyïn gia àêìu ngaânh cuãa nûúác Phaáp trïn caác lônh vûåc khoa hoåc,
cöng nghïå, kinh tïë, vùn hoáa, y tïë àûúåc trònh baây taåi caác cuöåc höåi
thaão do Böå Vùn hoáa vaâ Böå Giaáo duåc Phaáp töí chûác, nhùçm töíng kïët
nhûäng thaânh tûåu maâ loaâi ngûúâi àaä àaåt àûúåc trong thïë kyã XX,
àöìng thúâi àûa ra nhûäng dûå baáo vïì sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc,
cöng nghïå vaâ kinh tïë thïë giúái trong thïë kyã XXI. Böå saách do Nhaâ
xuêët baãn Odile Jacob êën haânh nùm 2001 dûúái sûå chuã biïn cuãa
Yves Michaud.
Àïí giuáp baån àoåc quan têm àïën nhûäng vêën àïì naây coá thïm taâi
liïåu tham khaão, nghiïn cûáu, Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia
phöëi húåp vúái Diïîn àaân Kinh tïë - Taâi chñnh Viïåt - Phaáp choån loåc
möåt söë baâi quan troång tûâ böå saách trïn, têåp húåp trong cuöën saách
KHOA HOÅC, CÖNG NGHÏÅ VAÂ PHAÁT TRIÏÍN KINH TÏË.
Cuöën saách têåp trung phên tñch nhûäng tiïën böå to lúán cuãa khoa
hoåc vaâ cöng nghïå trong thïë kyã qua vaâ nhûäng thúâi cú cuâng thaách
thûác maâ caác ngaânh khoa hoåc, cöng nghïå, giaáo duåc, y tïë, nùng
lûúång vaâ tin hoåc... p...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế 9 10 709