Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp đại học kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty lắp máy và xây dựng 45-1

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2873 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1
(LI LA MA 45-1)

GVHD: ThS. TRẦN ĐÌNH PHỤNG
SVTH: ĐINH THỊ THU HƯƠNG

TP.HCM, 10/ 2007

MỤC LỤC
Trang







NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP .......................................... i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................ ii
TÓM TẮT ĐỀ TÀI .............................................................................. iii
MỤC LỤC ............................................................................................ iv
DOANH SÁCH BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ,GHI CHÚ ...................... ix

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................................ 1
1.1.1. Khái niệm..................................................................................... 1
1.1.2. Doanh thu của hợp đồng xây dựng............................................. 1
1.1.2.1 Doanh thu ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng....... 1
1.1.2.2 Các khoản tăng giản khi thực hiện hợp đồng ................ 1
1.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu..................................................... 2
1.1.3.1 Doanh thu theo tiến độ kế toán ....................................... 2
1.1.3.2 Doanh thu theo khối lượng hoàn thành.......................... 2
1.1.4. Chứng từ ghi sổ ........................................................................... 2
1.1.5. Tài khoản sử dụng....................................................................... 2
1.1.6. Sổ sách kế toán ............................................................................ 3
1.1.7. Kế cấu và nội dung phản ánh ..................................................... 3
1.1.8. Trình tự hạch toán ...................................................................... 3
Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................... 6
1.2.1. Khái niệm..................................................................................... 6
1.2.2. Xác định giá vốn hàng bán.......................................................... 6
1.2.3. Tài khoản sử dụng....................................................................... 9
1.2.4. Sổ sách kế toán ............................................................................ 9
1.2.5. Kết cấu ...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
K TOÁN XÁC ĐỊNH KT QU HOT ĐNG KINH
DOANH TI CÔNG TY LP MÁY VÀY DNG 45-1
(LI LA MA 45-1)
GVHD: ThS. TRN ĐÌNH PHNG
SVTH: ĐINH TH THU HƯƠNG
TP.HCM, 10/ 2007
Khóa luận tốt nghiệp đại học kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty lắp máy và xây dựng 45-1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp đại học kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty lắp máy và xây dựng 45-1 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp đại học kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty lắp máy và xây dựng 45-1 9 10 902