Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng của phương pháp chiến lược truyền thống

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

STRAMAGIC
Monday, 3 may 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Finance

Human Resource

Khñng ho¶ng cña c¸c ph−¬ng ph¸p chiÕn l−îc truyÒn thèng :

Lîi thÕ c¹nh tranh gi¸ c¶ - chÊt l−îng
Trong mét cuèn s¸ch vÒ marketing hay chiÕn l−îc, ng−êi ta ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g×? Ch¾c ch¾n r»ng
®ã lµ sù c¹nh tranh trong khu«n khæ mét thÞ tr−êng - s¶n phÈm ®· hoÆc ®ang tån t¹i. Nh−ng c¸c
c«ng cô ®Ó ph©n tÝch kinh doanh vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc ®ã cã cho phÐp hiÓu ®−îc sù vËn ®éng
cña mét thÞ tr−êng sÏ ®−îc h×nh thµnh trong t−¬ng lai? C¸c nguyªn t¾c c¹nh tranh, c¸c quy chÕ ®iÒu
tiÕt thÞ tr−êng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p thu lîi nhuËn ®Òu ®· ®−îc thiÕt lËp vµ vËn dông. Nh−ng c¸i g× lµ
sù kh¸c biÖt gi÷a bèi c¶nh cña mét thÞ tr−êng ®· tån t¹i vµ mét thÞ tr−êng sÏ xuÊt hiÖn trong t−¬ng
lai? TÊt c¶ ®ã lµ sù kh¸c biÖt cña c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý hiÖn t¹i vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý ®Þnh
h−íng cho t−¬ng lai.
HÖ thèng kinh doanh cña chóng ta hiÖn nay ®ang c¹nh tranh trªn mét sè lîi thÕ truyÒn thèng, nh−ng
tr−íc triÓn väng cña mét m«i tr−êng kinh doanh siªu c¹nh tranh nh÷ng lîi thÕ nµy sÏ dÉn chóng ta ®i
®Õn ®©u? Chóng ta h·y cïng xem xÐt h¹n chÕ cña c¸c ph−¬ng ph¸p chiÕn l−îc hiÖn t¹i vµ ®©u lµ quy
tr×nh cho sù ph¸t triÓn trong m«i tr−êng siªu c¹nh tranh còng nh− c¸c nguyªn t¾c cña ®Þnh h−íng
ph¸t triÓn cho t−¬ng lai.
M« h×nh chiÕn l−îc kinh doanh truyÒn thèng ®ang khai th¸c lîi thÕ c¹nh tranh trªn bèn lÜnh vùc sau:
1) C¹nh tranh gi¸ c¶ - chÊt l−îng; 2) Thêi ®iÓm ra nhËp thÞ tr−êng vµ c¸c bÝ quyÕt kü thuËt; 3) X©y
dùng vÞ trÝ v÷ng m¹nh trªn thÞ tr−êng cã hµng rµo gia nhËp; vµ 4) Khai th¸c c¸c lîi thÕ vÒ nguån lùc
tµi chÝnh.
I. Lîi thÕ c¹nh tranh gi¸ c¶ - chÊt l−îng
Lîi thÕ thø nhÊt mµ phÇn lín c¸c c«ng ty ®Òu tËp trung khai th¸c lµ c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ vµ chÊt
k−îng. Thùc tÕ c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ vµ chÊt l−äng ®ang ngµy mét gia t¨ng trªn hÇu hÕt c¸c thÞ
tr−êng - s¶n phÈm. Theo ®ã, viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm th−êng lµ nguån gèc cña lîi thÕ chiÕn l−îc. C¸c
c«ng ty c¹nh tranh b»ng c¸ch cung cÊp s¶n phÈm cã møc chÊt l−îng kh¸c nhau víi gi¸ c¶ kh¸c nhau
vµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®−îc tr¹ng th¸i t−¬ng quan gi¸ c¶ - chÊt l−îng tèi −u nhÊt. Nh−ng c¸c chiÕn
l−îc trë lªn cã vÊn ®Ò khi chóng ta xem xÐt trªn tõng ph©n ®o¹n thÞ tr−êng. Gi¶ sö ë mét ph©n ®o¹n
thÞ tr−êng nµo ®ã, rÊt nhiÒu c«ng ty cung cÊp mét s¶n phÈm cã cïng møc chÊt l−îng vµ cã thÓ cã
cïng gi¸ c¶. Chóng ta thÊy, nÕu kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ chÊt l−îng, ®Ó cã doanh sè cao ...
Khủng hoảng của phương pháp chiến lược truyền thống - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khủng hoảng của phương pháp chiến lược truyền thống 9 10 910