Ktl-icon-tai-lieu

kịch bản thực hiện PR

Được đăng lên bởi thutrangk14sgu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chươ
ng
trình
Trong
sự
kiện

Hoạt
động

Địa
Mô tả
Chuẩn
điểm hoạt động
bị

+ Ca sỹ
Mỹ Tâm
hát một
bài mở
màn, sau
đó mời
các cụ già
tham gia
biểu diễn
văn nghệ
cùng
nhau.
+ Mỹ Tâm
hát theo
yêu cầu
của các cụ
và đệm
đàn cho
các cụ hát
tạ o s ự
thân thiết
và gần gũi
+ Mời một
số bạn
trong FC
Mỹ Tâm
lên biểu
diễn các
tiết mục
do các
bạn tự
chọn
Viện -Trò chơi
dưỡn sẽ được
g lão chia làm 3
nghệ vòng để

Thời
gian
thực
hiện
3h30
–
4h30

Ca sỹ Viện
Mỹ
dưỡn
Tâm
g lão
giao
nghệ
lưu ca sỹ Q8
hát
cùng
với các
cụ già
tại
Viện
dưỡng
lão

Thuê
03
Micro
không
dây,
loa,
dàn
điều
chỉnh
âm
thanh
+ 1 cây
đàn
Guitar
( nhân
viên
trong
công
ty sẽ
mang
theo)

Tổ
chức
chươn
g trình

+2
4h30
Micro –
+ 1 cây 5h00
đàn

Nhân
sự

Rủi ro
và giải
pháp

Chi
phí

+ Mỹ Micro bị Thuê
Tâm
trục
03
+ Các trặc => Micro
cụ già có thêm không
tại
micro
dây,
viện
dự trữ
loa,
dưỡng
dàn
lão
điều
+1
chỉnh
nhân
âm
viên kĩ
thanh:
thuật
3 triệu
điều
chỉnh
âm
thanh
và
micro

Ban
giám
khảo
gồm:

Nhạc bị
đứng,
bài hát
bị lỗi

“ Trò
chơi
âm
nhạc “

sỹ Q8 tìm ra
người
thắng
cuộc:
+ Vòng 1:
Mở mộ t
đoạn
nhạc đã
được
chuẩn bị
sẵn và các
cụ sẽ
đoán tên
bài hát đó
+ Vòng 2:
Mở mộ t
bài hát và
che đi
một câu
trong bài
để các cụ
đoán xem
câu bị che
đi là gì và
hát lại
hoàn
thiện
đoạn đó
+ Vòng 3:
Sẽ có các
ô số từ 1
đến 10,
dưới mỗi
ô số là tên
một bài
hát, ai bốc
được bài
nào thì
phải hát

Guitar
+ 1 số
bài hát
xưa
để
chơi
trò
chơi

Mỹ
Tâm,
Phó
giám
đốc
công
ty, đại
diện
chính
quyền
+ MC
Trần
Thành
Nghi
+ Các
cụ gìa
tham
gia trò
chơi,
khán
giả cổ
vũ

=> dự
trữ
them
một số
bài hát
nữa đề
phòng
trục
trặc
Micro
hết pin,
không
lên =>
chuẩn
bị
micro
dự trữ
và thay
toàn bộ
pin mới
trước
khi
chương
trình
bắt đầu

Kết
thúc
chươn
g trình
từ
thiện

bài đó
-Mời Mỹ
Tâm , Phó
giám đốc
công ty
ông
Nguyễn
Thanh
Tuân cùng
đại diện
chính
quyền
làm ban
giám
khảo cho
phần trò
chơi giải
trí này
-MC sẽ là
người
dẫn dắt
cuộc thi.
Nếu ai
thắng
cuộc sẽ
được
thưởng
thêm một
phần quà
nữa của
nhà tài
trợ
Viện -Phó giám
dưỡn đốc sẽ đại
g lão diện công
nghệ ty TNHH
sỹ Q8 Heligroup
chúc các
cụ mạnh
khỏe và

+2
Micro
+ 03
cây
chổi,
05
khăn
lau

5h –
5h10

+Phó
giám
đốc
+ Mỹ
Tâm
+ FC
Mỹ
Tâm

Chổi,
khan
lau,
cây lau
nhà :
200.00
0VND

nhiều
bàn, 1
niềm vui, cây lau
hẹn một
nhà
dịp khác
lại đến
thăm các
cụ
-Mỹ Tâm
sẽ chào và
chúc các
cụ mạnh
khỏe, sau
đó sẽ
chụp tấm
hình
chung
giữa công
ty, các cụ
tại viện
dưỡng lão
và ca sỹ
Mỹ Tâm
+FC Mỹ
Tâm sẽ
tiễn cô ấy
lên xe
+FC Mỹ
Tâm và
nhân viên
công ty sẽ
thu dọn
bàn ghế,
rửa ly cốc,
dọn dẹp
hậu
trườn...
Chươ
ng
trình
Ho t
đ ng
Đ a
đi m
Mô t
ho t đ ng
Chu n
b
Th i
gian
th c
hi n
Nhân
s
R i ro
và gi i
pháp
Chi
phí
Trong
s
ki n
Ca sỹ
Mỹ
Tâm
giao
l u caư
hát
cùng
v i các
c già
t i
Vi n
d ngưỡ
lão
Vi n
d nưỡ
g lão
ngh
sỹ Q8
+ Ca sỹ
Mỹ Tâm
hát m t
bài m
màn, sau
đó m i
các c già
tham gia
bi u di n
văn ngh
cùng
nhau.
+ Mỹ Tâm
hát theo
u c u
c a các c
và đ m
đàn cho
các c hát
t o s
thân thi tế
g n gũi
+ M i m t
s b n
trong FC
Mỹ Tâm
lên bi u
di n các
ti t m cế
do các
b n t
ch n
Thuê
03
Micro
không
y,
loa,
dàn
đi u
ch nh
âm
thanh
+ 1 cây
đàn
Guitar
( nhân
viên
trong
công
ty sẽ
mang
theo)
3h30
4h30
+ Mỹ
Tâm
+ Các
c già
t i
vi n
d ngưỡ
lão
+ 1
nhân
viên kĩ
thu t
đi u
ch nh
âm
thanh
và
micro
Micro b
tr c
tr c =>
có thêm
micro
d tr
Thuê
03
Micro
không
y,
loa,
dàn
đi u
ch nh
âm
thanh:
3 tri u
T
ch c
ch nươ
g trình
Vi n
d nưỡ
g lão
ngh
-Trò ch i ơ
sẽ đ c ượ
chia làm 3
ng đ
+ 2
Micro
+ 1 cây
đàn
4h30
5h00
Ban
giám
kh o
g m:
Nh c b
đ ng,
bài hát
b l i
kịch bản thực hiện PR - Trang 2
kịch bản thực hiện PR - Người đăng: thutrangk14sgu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kịch bản thực hiện PR 9 10 164