Ktl-icon-tai-lieu

kiểm định và lựa chọn mô hình toán

Được đăng lên bởi phamthuthuy94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giả thiết của
OLS
Y = beta1 +
beta2*X + U (1)
E(U)≠0

Y = beta1 +
beta2*X +
beta3*Z+ U (2)
Var(U/Xi)
≠Var(U/Xj)

Bản chất

Nguyên nhân

Hậu quả

Phát hiện

Khắc phục

- SSNN (U) đại diện
cho tất cả các yếu tố
ngoài X có ảnh hưởng
đến Y
- GT của PP OLS là
E(U) = 0, tức là ứng
với giá trị X=Xi, có
nhiều giá trị U khác
nhau nhưng trung bình
bằng 0 (tức là vô số
các yếu tố trong U
không ảnh hưởng một
cách hệ thống lên Y)
- Khi E(U) ≠0 tức là
giả thiết của PP OLS
bị vi phạm

2 nguyên nhân cơ bản
- Mô hình thiếu biến
quan trọng (có biến Z
nào đó có tác động đến
biến Y và có tương
quan với X)

Nếu E(U)≠0 thì các
ước lượng thu được
bằng PP OLS sẽ là các
ước lượng chệch do đó
các suy diễn thống kê
sẽ không còn đáng tin
cậy (các thống kê T
không phân phối
Student)

Tùy theo nguyên nhân mà có
cách khắc phục phù hợp
- Nếu thiếu biến có sẵn số liệu
thì bổ sung thêm vào MH
- Nếu dạng hàm sai thì đổi
dạng hàm phù hợp (căn cứ vào
lý thuyết kinh tế, vào kinh
nghiệm,….)
- Nếu thiếu biến mà không có
số liệu thì sử dụng biến đại
diện (Proxy variable) để thay
thế (căn cứ vào thực thế, kinh
nghiệm,… ví dụ: sd biến
lương để thay thế cho biến thu
nhập không có số liệu)

- SSNN (U) đại diện
cho tất cả các yếu tố
ngoài X, Z có ảnh
hưởng đến Y
- GT của PP OLS là
Var(U) = sigma^2 (là
một hằng số), tức là
Phương sai là một
hằng số với các giá trị
khác nhau của Xi
- Khi Var(U/Xi)
≠Var(U/Xj) tức là giả
thiết của PP OLS bị vi
phạm

- Do bản chất của số
liệu (số liệu chéo
thường có hiện tượng
PSSS thay đổi)
- Do mô hình thiếu
biến quan trọng hoặc
dạng hàm sai (kiểm
định Ramsey phát hiện
ra vấn đề này)

Có nhiều kiểm định để phát hiện ra MH thiếu
biến quan trọng và dạng hàm sai nhưng Kiểm
định Ramsey là một kiểm định phổ biến và
hiệu quả
- Cặp giả thuyết
H0: Mô hình được chỉ định đúng (Dạng hàm
đúng/MH không thiếu biến)
H1: MH được chỉ định sai (dạng hàm
sai/thiều biến)
- Các bước kiểm định
+ Hồi quy MH (1) thu được Y^
+ Hồi quy MH
Y=beta1+beta2*X+beta3*(Y^)^2+
beta4*(Y^)^3+v
+ Kiểm định cặp giả thuyết
H0: beta3=beta4=0 (Mô hình có dạng hàm
đúng và không thiếu biến)
H1: có ít nhất 1 hs khác 0 (MH có dạng hàm
sai, thiếu biến)
+ Sử dụng kiểm định F-Statistic hoặc giá trị
P-value
Để phát hiện sử dụng giá trị phần dư. Có
nhiều kiểm định nhưng kiểm định white là
kiểm định phổ biến và hiệu quả
- Cặp giả thuyết
H0: MH có PSSS đồng đều
H1: MH có PSSS thay đổi
- Các bước kiểm định
+ HQ (1) thu được phần dư (E)
+ HQ 1 trong 2 mô hình sau:
MH1: E^2 = = beta1 + beta2*X + beta3*Z +
beta4X^2+beta5Z^2+be...
Giả thiết của
OLS
Bản chất Nguyên nhân Hậu quả Phát hiện Khắc phục
Y = beta1 +
beta2*X + U (1)
E(U)≠0
- SSNN (U) đại diện
cho tất cả các yếu tố
ngoài X có ảnh hưởng
đến Y
- GT của PP OLS là
E(U) = 0, tức là ứng
với giá trị X=Xi, có
nhiều giá trị U khác
nhau nhưng trung bình
bằng 0 (tức là vô số
các yếu tố trong U
không ảnh hưởng một
cách hệ thống lên Y)
- Khi E(U) ≠0 tức là
giả thiết của PP OLS
bị vi phạm
2 nguyên nhân cơ bản
- Mô hình thiếu biến
quan trọng (có biến Z
nào đó có tác động đến
biến Y và có tương
quan với X)
- Dạng hàm của MH
sai (có thể có bậc cao
hơn của X trong MH
hoặc một dạng hàm
khác phản ánh MQH
giữa y và X)
Nếu E(U)≠0 thì các
ước lượng thu được
bằng PP OLS sẽ là các
ước lượng chệch do đó
các suy diễn thống kê
sẽ không còn đáng tin
cậy (các thống kê T
không phân phối
Student)
Có nhiều kiểm định để phát hiện ra MH thiếu
biến quan trọng và dạng hàm sai nhưng Kiểm
định Ramsey là một kiểm định phổ biến và
hiệu quả
- Cặp giả thuyết
H0: Mô hình được chỉ định đúng (Dạng hàm
đúng/MH không thiếu biến)
H1: MH được chỉ định sai (dạng hàm
sai/thiều biến)
- Các bước kiểm định
+ Hồi quy MH (1) thu được Y^
+ Hồi quy MH
Y=beta1+beta2*X+beta3*(Y^)^2+
beta4*(Y^)^3+v
+ Kiểm định cặp giả thuyết
H0: beta3=beta4=0 (Mô hình có dạng hàm
đúng và không thiếu biến)
H1: có ít nhất 1 hs khác 0 (MH có dạng hàm
sai, thiếu biến)
+ Sử dụng kiểm định F-Statistic hoặc giá trị
P-value
Tùy theo nguyên nhân mà có
cách khắc phục phù hợp
- Nếu thiếu biến có sẵn số liệu
thì bổ sung thêm vào MH
- Nếu dạng hàm sai thì đổi
dạng hàm phù hợp (căn cứ vào
lý thuyết kinh tế, vào kinh
nghiệm,….)
- Nếu thiếu biến mà không có
số liệu thì sử dụng biến đại
diện (Proxy variable) để thay
thế (căn cứ vào thực thế, kinh
nghiệm,… ví dụ: sd biến
lương để thay thế cho biến thu
nhập không có số liệu)
Y = beta1 +
beta2*X +
beta3*Z+ U (2)
Var(U/Xi)
≠Var(U/Xj)
- SSNN (U) đại diện
cho tất cả các yếu tố
ngoài X, Z có ảnh
hưởng đến Y
- GT của PP OLS là
Var(U) = sigma^2 (là
một hằng số), tức là
Phương sai là một
hằng số với các giá trị
khác nhau của Xi
- Khi Var(U/Xi)
≠Var(U/Xj) tức là giả
thiết của PP OLS bị vi
phạm
- Do bản chất của số
liệu (số liệu chéo
thường có hiện tượng
PSSS thay đổi)
- Do mô hình thiếu
biến quan trọng hoặc
dạng hàm sai (kiểm
định Ramsey phát hiện
ra vấn đề này)
- Các ước lượng OLS
vẫn là các ước lượng
không chệch nhưng
không phải là các ước
lượng tốt nhất (Phương
sai của các ước lượng
không phải là nhỏ
nhất). Do đó KTC và
kiểm định giả thuyết về
các hs hồi quy không
còn giá trị sd (không
còn hiệu lực)
Để phát hiện sử dụng giá trị phần dư. Có
nhiều kiểm định nhưng kiểm định white là
kiểm định phổ biến và hiệu quả
- Cặp giả thuyết
H0: MH có PSSS đồng đều
H1: MH có PSSS thay đổi
- Các bước kiểm định
+ HQ (1) thu được phần dư (E)
+ HQ 1 trong 2 mô hình sau:
MH1: E^2 = = beta1 + beta2*X + beta3*Z +
beta4X^2+beta5Z^2+beta6X*Z+ U
MH2: E^2 = = beta1 + beta2*X + beta3*Z +
beta4X^2+beta5Z^2+ V
+ Kiểm định
H0:beta2=…beta6=0
H1: có ít nhất 1 hs khác 0
+ Sd kiểm định F-Statistic hoặc P-Value (nếu
có)
- Tùy thuộc nhận định về việc
PSSS thay đổi phụ thuộc vào
các biến độc lậ như thế nào mà
ta có cách khắc phục tường
ứng
- Giả sử Var(U)=a*X^2, khi
đó khắc phục bằng việc chia
cả 2 vế của MH (1) cho X ta
có MH mới
(Y/X) = beta1/X + beta2*X/X
+ beta3*Z/X+ U/X (2’)
Khi đó MH (2’) có Var(U/X)
= a (là một hằng số, tức là
PSSS đồng đều)
- Như vậy, thay vì ƯL MH(2)
– là MH có PSSS thay đổi
(không tốt) để tìm các ước
lượng cho các beta, ta ƯL MH
(2’) – là MH có PSSS đồng
kiểm định và lựa chọn mô hình toán - Trang 2
kiểm định và lựa chọn mô hình toán - Người đăng: phamthuthuy94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiểm định và lựa chọn mô hình toán 9 10 927