Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồng kho tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2824 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
INTERNAL CONTROL INVENTORIES CYCLE IN HOA THO
TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK CORPORATION
SVTH: Nguyễn Anh Tân
Lớp 32K06.2 Khoa Kế toán, Trường Đai học Kinh Tế

GVHD: TS. Hoàng Tùng
Khoa Kế toán, Trường Đai học Kinh Tế
TÓM TẮT
Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh
tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và
hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế, góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình
sản xuất kinh doanh. Trong đó hàng tồn kho luôn là trung tâm của sự chú ý trong doanh nghiệp.
Hàng tồn kho thường chiếm tỉ trọng lớn, số lượng nghiệp vụ nhập xuất lớn, hàng tồn kho lại được
cất trữ ở nhiều nơi và việc xác định tình trạng của hàng tồn kho là một công việc khó khăn nên dễ
phát sinh ra các gian lận và sai sót. Chính vì vậy, bài báo này hướng đến việc hoàn thiện hệ thống
kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các gian lận và sai sót, góp phần bảo vệ tài sản của đơn vị được
sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
ABSTRACT
Today, internal control is playing a crucial role in economic activities of enterprises and
organizations. Internal controls help managers to manage effectively and efficiently than other
economic resources, contributing to minimize risks arising in the course of business. In which
inventory is always the center of attention in the business. Inventories often constitute a large
proportion, the number of large import and export business, inventory was stored in many places
and the determination of the status of the inventory is a difficult task should be easy to generate
time fraud and errors. Therefore, this paper aims to improve the system of internal controls to limit
fraud and errors, will help protect the assets of the unit is used for proper purposes and effects.

1. Tổng quan
1.1. Mục tiêu nghiên cứu
Dựa trên việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn
kho, và thực trạng công tác kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ từ đó
đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho Tổng Công ty.
1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ nhập kho, xuất
kho, và quản lý hàng tồn kho tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ.
Phạm vi nghiên cứu là các quá trình nhập xuấ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
40
KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
INTERNAL CONTROL INVENTORIES CYCLE IN HOA THO
TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK CORPORATION
SVTH: Nguyễn Anh Tân
Lớp 32K06.2 Khoa Kế toán, Trường Đai học Kinh Tế
GVHD: TS. Hoàng Tùng
Khoa Kế toán, Trường Đai học Kinh Tế
TÓM TT
Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh
tế của các doanh nghiệp tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu
hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế, góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình
sản xuất kinh doanh. Trong đó hàng tồn kho luôn là trung tâm của sự chú ý trong doanh nghiệp.
Hàng tồn kho thường chiếm tỉ trọng lớn, số lượng nghiệp vụ nhập xuất lớn, hàng tồn kho lại được
cất trữ nhiều nơi việc xác định tình trạng của hàng tồn kho là một công việc khó khăn nên dễ
phát sinh ra các gian lận sai sót. Chính vậy, bài báo này hướng đến việc hoàn thiện hệ thống
kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các gian lận sai sót, p phần bảo vệ tài sản của đơn vị được
sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
ABSTRACT
Today, internal control is playing a crucial role in economic activities of enterprises and
organizations. Internal controls help managers to manage effectively and efficiently than other
economic resources, contributing to minimize risks arising in the course of business. In which
inventory is always the center of attention in the business. Inventories often constitute a large
proportion, the number of large import and export business, inventory was stored in many places
and the determination of the status of the inventory is a difficult task should be easy to generate
time fraud and errors. Therefore, this paper aims to improve the system of internal controls to limit
fraud and errors, will help protect the assets of the unit is used for proper purposes and effects.
1. Tổng quan
1.1. Mục tiêu nghiên cứu
Dựa trên việc hệ thống hóa sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn
kho, và thực trạng công tác kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ từ đó
đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho Tổng Công ty.
1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ nhập kho, xuất
kho, và quản lý hàng tồn kho tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ.
Phạm vi nghiên cứu là các quá trình nhập xuất kho và quản lý tồn kho tại văn
phòng
Tổng Công ty, thông qua các chứng từ liên quan và các quy định, quy chế tại công ty.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phỏng vấn, quan sát kết hợp với
việc thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chu trình.
Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồng kho tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ - Trang 2
Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồng kho tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồng kho tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ 9 10 371