Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán các dự án phối hợp giữa nhà nước và tư nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN PHỐI HỢP GIỮA NHÀ
NƯỚC VÀ TƯ NHÂN
Kiểm toán các dự án đầu tư có sự phối hợp thực hiện giữa khu vực nhà nước và
khu vực tư nhân (Public-Private Partnership - PPP) đang ngày càng thu hút được sự
quan tâm của Chính phủ Hungary nói chung và Kiểm toán Nhà nước Hungary
(SAO) nói riêng.
Trong những năm gần đây, SAO đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo trong và ngoài
ngành về kiểm toán các dự án PPP nhằm trao đổi, tổng kết và đúc rút kinh nghiệm trong
lĩnh vực này; đồng thời, kiến nghị với Chính phủ những giải pháp nhằm tăng cường hiệu
lực đầu tư công và quản lý các rủi ro tài chính nảy sinh trong quá trình thực hiện các dự
án sử dụng ngân sách nhà nước.
1. Khuôn khổ pháp lý và vai trò của chính phủ đối với các dự án PPP
1.1. Khuôn khổ pháp lý
Cơ sở pháp lý thực hiện các cuộc kiểm toán dự án PPP bao gồm: Luật Tài chính công
(các điều kiện, nguyên tắc phê duyệt các dự án dài hạn của nhà nước); Luật Dân sự (quy
định trách nhiệm pháp lý của nhà nước khi tham gia phối hợp với khu vực tư nhân); Nghị
định của Chính phủ (các yêu cầu bắt buộc đối với các dự án, các quy định ràng buộc…);
Quy định về nhượng quyền (áp dụng đối với việc mua sắm tài sản công của Chính phủ
hoặc chính quyền địa phương); Luật Mua sắm công (sửa đổi Luật Mua sắm công năm
2004).
1.2.Vai trò của Chính phủ Hungary
Đối với các dự án PPP, Chính phủ Hungary có vai trò hỗ trợ các bên tham gia dự án áp
dụng và tuân thủ đúng, đầy đủ hình thức, quy trình và các thủ tục thực hiện dự án; thành
lập Uỷ ban hỗ trợ thực hiện dự án; triển khai các dự án PPP thí điểm.
Uỷ ban hỗ trợ dự án PPP (gồm: Bộ Kinh tế và Giao thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn
phòng Thủ tướng, Tổng cục Thống kê) có nhiệm vụ phối hợp điều chỉnh các quy định hiện
hành; nhấn mạnh quan điểm, mục đích thực hiện dự án trước khi dự án chính thức được
thực hiện; đánh giá mức độ khả thi của dự án; thực hiện công tác truyền thông, thông tin về
các dự án PPP.
2. Dự án đầu tư áp dụng hình thức PPP
Tại Hungary, các dự án đầu tư có sự phối hợp giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân
được áp dụng đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ; sân vận động, khu vui chơi

giải trí; các khoản đầu tư cho giáo dục, văn hoá (như: trường học, nhà tập thể, viện bảo
tàng, nhà hát); nhà tù.
Bảng 1 - Số liệu chính về các dự án PPP giai đoạn 2007-2010

Bộ

Dự án

Đường
cao
tốc
M5 giai
đoạn 1
Đường
cao
tốc
Bộ Kinh M5 giai
tế
và đoạn 2
Giao
Đường
thông
cao
tốc
M5 giai
đoạn 3
Đường
cao
tốc
M6 giai
đoạn 1
Bộ
Tư
Các nhà tù
pháp

“Chương
trình xây
Uỷ ban...
KIM TOÁN CÁC D ÁN PHI HP GIA NHÀ
NƯỚC VÀ TƯ NHÂN
Kim toán các d án đu tư s phi hp thc hin gia khu vc nhà nước
khu vc tư nhân (Public-Private Partnership - PPP) đang ngày càng thu hút được s
quan tâm ca Chính ph Hungary nói chung Kim toán Nhà nước Hungary
(SAO) nói riêng.
Trong những năm gần đây, SAO đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo trong ngoài
ngành về kiểm toán các dự án PPP nhằm trao đổi, tổng kết đúc rút kinh nghiệm trong
lĩnh vực y; đồng thời, kiến nghị với Chính phủ những giải pháp nhằm tăng cường hiệu
lực đầu công quản các rủi ro tài chính nảy sinh trong quá trình thực hiện các dự
án sử dụng ngân sách nhà nước.
1. Khuôn khổ pháp lý và vai trò của chính phủ đối với các dự án PPP
1.1. Khuôn khổ pháp
sở pháp thực hiện các cuộc kiểm toán dự án PPP bao gồm: Luật Tài chính công
(các điều kiện, nguyên tắc phê duyệt các dự án dài hạn của nhà nước); Luật Dân sự (quy
định trách nhiệm pháp lý của nhà nước khi tham gia phối hợp với khu vực tư nhân); Nghị
định của Chính phủ (các yêu cầu bắt buộc đối với các dự án, các quy định ràng buộc…);
Quy định về nhượng quyền (áp dụng đối với việc mua sắm tài sản công của Chính phủ
hoặc chính quyền địa phương); Luật Mua sắm công (sửa đổi Luật Mua sắm công năm
2004).
1.2.Vai trò của Chính phủ Hungary
Đối với các dự án PPP, Chính phủ Hungary vai trò hỗ trợ c bên tham gia dán áp
dụng tuân thủ đúng, đầy đủ hình thức, quy trình các thủ tục thực hiện dự án; thành
lập Uỷ ban htrợ thực hiện dự án; triển khaic dự án PPP thí điểm.
Uỷ ban hỗ trợ dự án PPP (gồm: Bộ Kinh tế và Giao thông, Bộ Tài chính, Bộ pháp, Văn
phòng Thủ tướng, Tổng cục Thống kê) có nhiệm vụ phối hợp điều chỉnh các quy định hiện
hành; nhấn mạnh quan điểm, mục đích thực hiện dán trước khi dự án chính thức được
thực hiện; đánh giá mức độ khả thi của dự án; thực hiện công tác truyền thông, thông tin về
các dự án PPP.
2. Dự án đầu tư áp dụng hình thức PPP
Tại Hungary, các dự án đầu tưsự phối hợp giữa khu vực nhà nước khu vực tư nhân
được áp dụng đối với việc y dựng sở hạ tầng đường bộ; sân vận động, khu vui chơi
Kiểm toán các dự án phối hợp giữa nhà nước và tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán các dự án phối hợp giữa nhà nước và tư nhân - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiểm toán các dự án phối hợp giữa nhà nước và tư nhân 9 10 44