Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán môi trường của Anh quốc và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường ở Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Với thực trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường đã nêu có thể nói ở Việt
Nam hiện nay hầu như chưa có kiểm toán môi trường ở cả góc độ nội kiểm và
ngoại kiểm.

KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG CỦA ANH QUỐC VÀ BÀI
HỌC KINH NGHIỆM CHO KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG
Ở VIỆT NAM
TS. Phạm Đức Hiếu
TS. Đặng Thị Hoà
Trường Đại học Thương mại
Cùng với sự quan tâm của xã hội tới các vấn đề về chất lượng môi trường sống và sự khắt
khe ngày càng gia tăng của hệ thống luật pháp đã dẫn đến đòi hỏi tất yếu về thông tin môi
trường trong các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, kiểm toán môi trường được
nhìn nhận như là một công cụ cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các
đánh giá khả năng rủi ro về môi trường mà doanh nghiệp gây ra, nghĩa vụ môi trường của
doanh nghiệp, cũng như mức độ thoả mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật lệ về môi
trường. Sử dụng thông tin của kiểm toán môi trường là bản thân các doanh nghiệp, khách
hàng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, chính quyền (trung ương và địa phương),
cũng như công chúng. Kiểm toán môi trường giúp giảm các rủi ro về môi trường cũng
như rủi ro về sức khoẻ cộng đồng, và cải thiện công tác quản trị môi trường ở mức độ
doanh nghiệp. Bài viết này giới thiệu mô hình kiểm toán môi trường của Anh, từ đó đưa
rút ra những bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường tại Việt Nam.
Tổng quan về kiểm toán môi trường
Từ những năm 1970, một vài công ty ở Châu Âu và Nam Mỹ đã bắt đầu đánh giá một
cách có hệ thống sự tương thích trong hoạt động của doanh nghiệp với các thể chế, luật
pháp về môi trường. Trên thực tế kiểm toán môi trường lúc đó giống với kiểm toán tài
chính trên nhiều điểm và nó được biết đến với tên gọi kiểm toán môi trường. Kiểm toán
môi trường lan toả một cách nhanh chóng tại các nước công nghiệp do các luật lệ về môi
trường ngày càng trở lên khắt khe hơn cũng như sự gia tăng trách nhiệm của tổ chức đối
với các rủi ro liên quan đến môi trường và hệ sinh thái.
Vậy thế nào là kiểm toán môi trường?
Theo phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế (The International Chamber of
Commerce - ICC), kiểm toán môi trường được định nghĩa như là việc kiểm tra có hệ
thống sự tương tác giữa hoạt động của doanh nghiệp (tổ chức) với môi trường của doanh
nghiệp đó. Việc kiểm tra bao gồm: kiểm tra chất lượng chất thải ra ngoài không khí, đất

và nguồn nước; sự tuân thủ các quy định của luật pháp về môi trường, ảnh hưởng và tác
động của doanh nghiệp tới cộng đồng, tới cảnh quan và hệ sinh thái; cũng như nhìn nhận
và đánh giá của công chún...
Vi thc trng công tác qun lý và bo v môi trường đã nêu có th nói Vit
Nam hin nay hu như chưa có kim toán môi trường c góc đ ni kim và
ngoi kim.
KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG CỦA ANH QUỐC VÀ BÀI
HỌC KINH NGHIỆM CHO KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG
Ở VIỆT NAM
TS. Phạm Đức Hiếu
TS. Đặng Thị Hoà
Trường Đại học Thương mại
Cùng với sự quan tâm của xã hội tới các vấn đề về chất lượng môi trường sống và sự khắt
khe ngày càng gia tăng của hệ thống luật pháp đã dẫn đến đòi hỏi tất yếu về thông tin môi
trường trong các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, kiểm toán môi trường được
nhìn nhận như là một công cụ cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các
đánh giá khả năng rủi ro về môi trường mà doanh nghiệp gây ra, nghĩa vụ môi trường của
doanh nghiệp, cũng như mức độ thoả mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật lệ về môi
trường. Sử dụng thông tin của kiểm toán môi trường là bản thân các doanh nghiệp, khách
hàng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, chính quyền (trung ương và địa phương),
cũng như công chúng. Kiểm toán môi trường giúp giảm các rủi ro về môi trường cũng
như rủi ro về sức khoẻ cộng đồng, và cải thiện công tác quản trị môi trường ở mức độ
doanh nghiệp. Bài viết này giới thiệu mô hình kiểm toán môi trường của Anh, từ đó đưa
rút ra những bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường tại Việt Nam.
Tổng quan về kiểm toán môi trường
Từ những năm 1970, một vài công ty ở Châu Âu và Nam Mỹ đã bắt đầu đánh giá một
cách có hệ thống sự tương thích trong hoạt động của doanh nghiệp với các thể chế, luật
pháp về môi trường. Trên thực tế kiểm toán môi trường lúc đó giống với kiểm toán tài
chính trên nhiều điểm và nó được biết đến với tên gọi kiểm toán môi trường. Kiểm toán
môi trường lan toả một cách nhanh chóng tại các nước công nghiệp do các luật lệ về môi
trường ngày càng trở lên khắt khe hơn cũng như sự gia tăng trách nhiệm của tổ chức đối
với các rủi ro liên quan đến môi trường và hệ sinh thái.
Vậy thế nào là kiểm toán môi trường?
Theo phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế (The International Chamber of
Commerce - ICC), kiểm toán môi trường được định nghĩa như là việc kiểm tra có hệ
thống sự tương tác giữa hoạt động của doanh nghiệp (tổ chức) với môi trường của doanh
nghiệp đó. Việc kiểm tra bao gồm: kiểm tra chất lượng chất thải ra ngoài không khí, đất
Kiểm toán môi trường của Anh quốc và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán môi trường của Anh quốc và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường ở Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm toán môi trường của Anh quốc và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường ở Việt Nam 9 10 648