Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÁC TÒA NHÀ
CAO TẦNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
ENERGY AUDITION FOR MULTIFLOOR BUILDINGS AND
RECOMMENDATIONS FOR EFFECTIVE USE OF ENERGY
TRẦN VINH TỊNH
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu chu trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng và các phương pháp sử
dụng năng lượng hiệu quả trong các cơ sở sản xuất và trong các tòa nhà nói chung. Dựa trên
kết quả của công tác kiểm toán để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề ra phương
án sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Cụ thể ở đây là ứng dụng kiểm toán năng lượng
tại trung tâm học liệu (TTHL) thuộc Đại học Đà Nẵng,
ABSTRACT
This article introduces the process of building an energy-auditing project and methods for using
energy efficiency in manufacturing plants and other buildings. Based on the findings, some
recommendations are made on how to use the energy economically. Specifically, the energy
audition has been applied at the Information Resources Center of Danang University.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, trước tình hình tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm như nước ta,
việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là ưu tiên quan trọng trong chính sách năng
lượng quốc gia. Để giảm tiêu thụ năng lượng, trước tiên cần phải có các hoạt động quản lý
năng lượng một cách chặt chẽ của các công ty, các cơ sở tiêu thụ năng lượng để tìm ra các
tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Vì thế, việc tiến hành kiểm toán năng lượng là rất cần thiết.
Tiến hành kiểm toán năng lượng là để xác định những bộ phận sử dụng điện lãng phí,
nhận diện các cơ hội tiết kiệm và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho trung tâm. Tuy
tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở trung tâm là khá bé nhưng nếu công tác kiểm toán được ứng
dụng phổ biến trên một quy mô rộng lớn thì nước ta sẽ khai thác được một nguồn năng lượng
có sẵn rất lớn từ việc tiết kiệm.
1. Giới thiệu chu trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng và sử dụng năng lượng
hiệu quả
1.1. Chu trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng
Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của một hệ
thống năng lượng để có thể xác định các phần tử sử dụng năng lượng lãng phí, nhận diện được
các cơ hội tiết kiệm và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng. Kiểm toán năng lượng giúp
chúng ta xác định được khuynh hướng tiêu thụ và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các thiết
bị khác nhau như: động cơ, máy bơm, hệ thống chiếu sáng, thông gió, điều hoà…
Chu trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng được...
KIM TOÁN NĂNG LƯỢNG TI CÁC TÒA NHÀ
CAO TNG VÀ ĐỀ XUT PHƯƠNG ÁN S DNG
NĂNG LƯỢNG HIU QU
ENERGY AUDITION FOR MULTIFLOOR BUILDINGS AND
RECOMMENDATIONS FOR EFFECTIVE USE OF ENERGY
TRN VINH TNH
Trường Đại hc Bách khoa, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Bài báo gii thiu chu trình xây dng d án kim toán năng lượng và các phương pháp s
dng năng lượng hiu qu trong các cơ s sn xut và trong các tòa nhà nói chung. Da trên
kết qu ca công tác kim toán để xác định tim năng tiết kim năng lượng và đề ra phương
án s dng năng lượng mt cách hiu qu. C th đây là ng dng kim toán năng lượng
ti trung tâm hc liu (TTHL) thuc Đại hc Đà Nng,
ABSTRACT
This article introduces the process of building an energy-auditing project and methods for using
energy efficiency in manufacturing plants and other buildings. Based on the findings, some
recommendations are made on how to use the energy economically. Specifically, the energy
audition has been applied at the Information Resources Center of Danang University.
ĐẶT VN ĐỀ
Hin nay, trước tình hình tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm như nước ta,
vic s dng năng lượng tiết kim và hiu quưu tiên quan trng trong chính sách năng
lượng quc gia. Để gim tiêu th năng lượng, trước tiên cn phi có các hot động qun lý
năng lượng mt cách cht ch ca các công ty, các cơ s tiêu th năng lượng để tìm ra các
tim năng tiết kim năng lượng. Vì thế, vic tiến hành kim toán năng lượng là rt cn thiết.
Tiến hành kim toán năng lượng là để xác định nhng b phn s dng đin lãng phí,
nhn din các cơ hi tiết kim và đề xut gii pháp tiết kim năng lượng cho trung tâm. Tuy
tim năng tiết kim năng lượng trung tâm là khá bé nhưng nếu công tác kim toán được ng
dng ph biến trên mt quy mô rng ln thì nước ta s khai thác được mt ngun năng lượng
có sn rt ln t vic tiết kim.
1. Gii thiu chu trình xây dng d án kim toán năng lượng và s dng năng lượng
hiu qu
1.1. Chu trình xây dng d án kim toán năng lượng
Kim toán năng lượng là hot động nhm đánh giá thc trng hot động ca mt h
thng năng lượng để có th xác định các phn t s dng năng lượng lãng phí, nhn din được
các cơ hi tiết kim và đề xut gii pháp tiết kim năng lượng. Kim toán năng lượng giúp
chúng ta xác định được khuynh hướng tiêu th và tim năng tiết kim năng lượng ca các thiết
b khác nhau như: động cơ, máy bơm, h thng chiếu sáng, thông gió, điu hoà…
Chu trình xây dng d án kim toán năng lượng được th hin qua sơ đồ khi sau:
Kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả 9 10 198