Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán: Nghề Hot - Hiếm - Thu nhập cao

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm toán: nghề Hot - Hiếm - Thu nhập cao
Nghề nào mà chỉ có hai mùa “Mùa bận và mùa… rất bận”? Thu nhập cao, điều kiện làm
việc tốt, được đi nhiều nơi khác nhau trên đất nước, làm việc với các con số, thanh thản sau
khi hoàn thành công việc tại một công ty đó chính là niềm vui của những Kiểm toán viên.
1. Kiểm toán là gì?
Tại Việt Nam thuật ngữ Kiểm toán mới xuất hiện và được sử dụng từ những năm đầu của thập
kỷ 90. Theo định nghĩa của Liên đoàn kế toán Quốc tế (International Federation of Accountant –
IFAC) thì: “Kiểm toán là việc các kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình
về báo cáo tài chính”.
Khái niệm kiểm toán được hiểu phổ biến nhất là: Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá
bằng chứng về những thông tin tài chính được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù
hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể thì kiểm toán có 3 loại là: kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà
nước và kiểm toán nội bộ.
- Kiểm toán độc lập được hiểu là tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tư vấn theo yêu cầu
của khách hàng. Ví dụ công ty A hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế cần có báo cáo kiểm toán

để đi đấu thầu các dự án, công ty A sẽ thuê một công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo
tài chính của mình.
- Nếu kiểm toán độc lập là hoạt động thu phí thì kiểm toán nhà nước là công việc do cơ quan
kiểm toán nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí nhằm thực hiện chức năng kiểm
soát tài sản công. Thông thường, các công ty cần kiểm toán là các doanh nghiệp nhà nước.
- Kiểm toán nội bộ được hiểu là bộ máy thực hiện chức năng kiểm toán trong phạm vi nội bộ
doanh nghiệp.
Tóm lại kiểm toán là một ngành tương đối mới tại Việt Nam, có vai trò to lớn trong ngành kinh
tế, đòi hỏi sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.
2. Những đức tính cần có của một kiểm toán viên
Nếu như đối với một kế toán viên các đức tính cần có là chăm chỉ, thật thà, thì các kiểm toán
viên cần:
- Kiến thức vững vàng về tài chính kế toán: công việc của kiểm toán viên không chỉ đơn thuần là
kiểm tra kế toán mà còn tư vấn cho khách hàng, đưa ra các giải pháp tối ưu về tài chính, kế toán
cho khách hàng. Kiểm toán viên còn phải nắm vững ngành nghề kinh doanh mà khách hàng đang
theo đuổi.
- Chịu áp lực cao: nghề kiểm toán đòi hỏi kiểm toán viên phải hết mình vì công việc, sẵn sàng đi
công tác xa nhà cả tháng. Đến “mùa kiểm toán” - thường từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm
sau thì các kiểm toán viên thường x...
Kim toán: ngh Hot - Hiếm - Thu nhp cao
Ngh nào ch hai mùa “Mùa bn mùa… rt bn”? Thu nhp cao, điu kin làm
vic tt, được đi nhiu nơi khác nhau trên đất nước, làm vic vi các con s, thanh thn sau
khi hoàn thành công vic ti mt công ty đó chính là nim vui ca nhng Kim toán viên.
1. Kim toán là gì?
Ti Vit Nam thut ng Kim toán mi xut hin được s dng t nhng năm đầu ca thp
k 90. Theo định nghĩa ca Liên đoàn kế toán Quc tế (International Federation of Accountant
IFAC) thì: “Kim toán vic các kim toán viên độc lp kim tra trình bày ý kiến ca mình
v báo cáo tài chính”.
Khái nim kim toán đưc hiu ph biến nht : Kim toán là quá trình thu thp đánh giá
bng chng v nhng thông tin tài chính được kim tra nhm xác định và báo cáo v mc độ phù
hp gia nhng thông tin đó vi các chun mc đã được thiết lp.
Khi phân loi kim toán theo ch th thì kim toán có 3 loi là: kim toán độc lp, kim toán nhà
nước và kim toán ni b.
- Kim toán độc lp được hiu t chc kinh doanh dch v kim toán tư vn theo yêu cu
ca khách hàng. d công ty A hot động trong lĩnh vc thiết b y tế cn báo o kim toán
Kiểm toán: Nghề Hot - Hiếm - Thu nhập cao - Trang 2
Kiểm toán: Nghề Hot - Hiếm - Thu nhập cao - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiểm toán: Nghề Hot - Hiếm - Thu nhập cao 9 10 756